Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2481. Statut Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj, stran 7477.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 81/96, 36/00 – ZPDZC in 27/06 – ZJP) in Akta o ustanovitvi Zavoda Jamski Laboratorij Tular, Kranj (št. 322-3/2021-11-402206, z dne 12. 10. 2021) je Svet Zavoda, skladno z drugim odstavkom 8. člena Akta o ustanovitvi, in sicer po pridobitvi soglasja večine ustanoviteljev k Statutu, na seji ustanoviteljev dne 2. 7. 2022 sprejel
S T A T U T 
Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta statut ureja organizacijo in organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima statut ter druge splošne akte (pravilnike, poslovnike, organizacijske in drugi akte), s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev, članov sveta zavoda in delavcev, notranja organizacija, organizacijske enote in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem vseh ustanoviteljev. Druge splošne akte sprejme svet zavoda.
Splošni akti morajo biti skladni z zakonom, drugimi predpisi, Aktom o ustanovitvi zavoda in tem Statutom. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
O naravi in stopnji zaupnosti gradiv in dokumentov zavoda odloča direktor.
2. člen 
Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Zavoda Jamski Laboratorij Tular, Kranj št. 322-3/2021-11-402206, z dne 12. 10. 2021 (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi), za opravljanje dejavnosti navedenih v Aktu o ustanovitvi, z namenom nadaljevanja dela predhodnih organizacijskih oblik Jamskega laboratorija Tular, predvsem z opravljanjem razvojne, znanstvenoraziskovalne, vzgojnoizobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju biologije in varstva ogrožene človeške ribice (Proteus anguinus) ter njenega podzemeljskega življenjskega prostora. Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.
Ustanovitelji zavoda so Gregor Aljančič in Magdalena Aljančič ter Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelji). Ustanovitelji prispevajo ustanovne deleže v odstotkih, kot so opredeljeni v Aktu o ustanovitvi.
Ustanovitev zavoda je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju s Sklepom opr. št. Srg 2021/172 dne 20. 1. 2021, matična številka 8796203000, davčna številka 43479600.
Splošni vpis spremembe je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju s Sklepom opr. št. Srg 2022/1266 dne 11. 1. 2022, matična številka 8796203000, davčna številka 43479600.
Zavod je samostojna pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, Aktom o ustanovitvi in tem statutom.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
3. člen 
Delo zavoda je javno. Javnost dela zagotavlja zavod s posredovanjem letnega poročila o delu zavoda, finančnih podatkih o poslovanju zavoda, podatkih o izvedenih dejavnostih, obveščanju javnosti o izrednih dogodkih s področja dela zavoda ali pred začetkom posameznih aktivnosti in na drugi način, ki omogoča izvajanje načela javnosti delovanja.
Za zagotavljanje javnosti delovanja skrbita direktor in svet zavoda.
Zavod izvaja dejavnost, določeno z Aktom o ustanovitvi zavoda ter uresničuje cilje zapisane v Končni ponudbi promotorske vloge »Človeška ribica v Kranju« z dne 14. 6. 2021.
Zavod opravlja dejavnost z denarnimi sredstvi, ki jih pridobi na način, ki je določen z Aktom o ustanovitvi, in sicer zlasti:
– iz sredstev ustanoviteljev,
– s plačili za storitve (vstopnine, predstavitve, projekte, izobraževanja, publikacije ipd.),
– s prodajo blaga na trgu,
– z darili, sponzorstvi, donacijami in drugimi naklonitvami,
– iz javnih sredstev.
Zavod samostojno gospodari s svojim premoženjem, z zbranimi sredstvi in z njimi zagotavlja izvajanje dejavnosti ter samostojno razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju dejavnosti. Zavod je upravičen presežek nameniti zgolj opravljanju in razvoju svoje dejavnosti, za katero je registriran ter za druge z zakonom določene namene, in sicer upoštevaje poslovni model, zapisan v Končni ponudbi »Človeška ribica v Kranju« z dne 14. 6. 2021 ter za kritje primanjkljaja sredstev iz predhodnega obdobja. Na predlog direktorja svet zavoda sprejme sklep o ravnanju (razpolaganju) s presežkom.
Za vsako upravljanje s premoženjem, zavod odgovarja ustanoviteljem. Vse posle vezane na pridobivanje ali razpolaganje z nepremičnin premoženjem, lahko zavod opravlja samo po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljev, na predlog direktorja.
4. člen 
Ime zavoda je: Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj.
Sedež zavoda je v Kranju, Oldhamska cesta 8a.
Skrajšano ime zavoda je Zavod Tular.
Skrajšano angleško ime Zavoda: Tular Institute.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasnim sklepom sveta zavoda.
Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu ter zunaj sedeža na sedežu Jamskega laboratorija Tular in na terenu.
5. člen 
Zavod ima žig okrogle oblike premera 40 mm, v sredini katerega je logotip zavoda, ki ga predstavljata stilizirana bela in črna človeška ribica, na zunanjem obodu pa je napisan naziv zavoda.
6. člen 
Notranja organizacija zavoda in sistemizacija delovnih mest se določi s splošnim aktom, ki ga sprejme direktor zavoda po predhodnem soglasju večine članov sveta zavoda.
Za opravljanje finančno-računovodskih, administrativnih, komercialnih, promocijskih, pravno kadrovskih, informacijskih, vzdrževalnih in ostalih skupnih zadev in nalog, opredeljenih z Aktom o ustanovitvi zavoda, v zavodu skrbi direktor zavoda.
7. člen 
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in namestnik direktorja.
Svet zavoda ima predsednika, ki ga izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.
Mandat članov sveta zavoda in predsednika traja štiri leta.
Mandat direktorja zavoda traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
8. člen 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Naloge sveta zavoda so določene v 8. členu Akta o ustanovitvi.
Svet zavoda sestavljajo trije člani, od katerih vsak ustanovitelj imenuje in razrešuje svojega člana.
Pravico ustanovitelja za imenovanje in razrešitev člana sveta zavoda za Mestno občino Kranj, opravlja župan Mestne občine Kranj.
Svet zavoda se konstituira, ko člani sveta imenujejo predsednika in direktorja. Svet zavoda imenuje namestnika direktorja, na predlog direktorja. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko so imenovani vsi člani sveta.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, določenih s tem statutom. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika. Predsednik se ne more vzdržati glasovanja.
Člani sveta zavoda glasujejo javno, razen če člani sveta zavoda soglasno sprejmejo odločitev, da bo posamezno glasovanje, tajno.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Podrobnejše delovanje sveta se uredi s poslovnikom, ki se ga sprejme s soglasjem večine članov sveta zavoda. S soglasjem večine članov sveta zavoda se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
9. člen 
Svet zavoda opravlja svoje delo na sejah. Seje so lahko redne, izredne ali korespondenčne. Sejo skliče predsednik na lastno pobudo ali pobudo članov sveta zavoda ali ustanovitelja. O seji se piše zapisnik. Vlagatelj zahteve za sklic seje sveta zavoda mora predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik sveta zavoda mora sejo sklicati v roku 7 delovnih dni po prejemu zahteve in gradiva.
Vabilo na sejo z dnevnim redom in gradivom mora biti članom sveta zavoda poslano po elektronski pošti, praviloma sedem delovnih dni pred sejo.
En izvod sklica seje sveta zavoda in gradiva zavod pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za gospodarske dejavnosti in pristojnemu za okolje in prostor. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi ipd.).
10. člen 
Na sejo sveta zavoda se vedno povabi direktorja zavoda.
Predsednik sveta zavoda na sejo sveta zavoda lahko povabi tudi druge osebe, v kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda. Vabljene osebe nimajo pravice odločanja in glasovanja.
11. člen 
Poslovodni organ ter strokovni vodja zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu in v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Za svoje delo in delo zavoda odgovarja ustanoviteljem.
12. člen 
Naloge in pristojnosti direktorja, pogoje in postopek za njegovo imenovanje ureja Akt o ustanovitvi zavoda. Člani sveta zavoda z večino glasov odločijo ali se direktorja imenuje neposredno ali se izvede javni razpis za izbiro direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda z večino glasov članov sveta zavoda.
Zavod predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu in to neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov, ki se nanašajo na:
(a) razpolaganje in pridobivanje nepremičnega premoženja
(b) investicije in druge naložbe, ki v posamičnem primeru presegajo vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
(c) sklepanja posojilnih pogodb ali dajanja poroštev, ki v posamičnem primeru presegajo vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
(d) sklepanja najemnih pogodb, za katera bi letna najemnina presegala vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
(e) druge posle, za katere tako določajo veljavni predpisi in pogodba.
Za pravne posle iz točk (b), (d) in (e) prejšnjega odstavka tega člena mora direktor pridobiti predhodno soglasje večine članov sveta zavoda. Za pravne posle iz točke (a) in (c) prejšnjega odstavka tega člena mora direktor pridobiti soglasje vseh ustanoviteljev, pri čemer pravico ustanovitelja Mestne občine Kranj v tem primeru opravlja župan.
13. člen 
Plača in drugi prejemki direktorja se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta svet zavoda in direktor. Plača se določi skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen 
Med začasno odsotnostjo direktorja, ga nadomešča njegov namestnik. V kolikor je istočasno začasno odsoten tudi namestnik direktorja, direktorja nadomešča delavec zavoda, ki ga direktor za to pooblasti.
15. člen 
Zavod mora zagotoviti poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer odgovarja za zakonitost poslovanja zavoda direktor zavoda.
Zavod ugotavlja svoj prihodek, ki ga pridobiva z izvajanjem svoje dejavnosti v rokih in na način, ki ga določajo zakonski in podzakonski predpisi.
Zavod sestavi in predloži pristojnim organom periodične in zaključni račun skladno s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.
16. člen 
Vsak ustanovitelj, član sveta zavoda in delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu, tem statutu ali drugih splošnih aktih zavoda določeni kot poslovna tajnost, mora spoštovati predpisane ukrepe za njihovo varstvo.
Kot poslovno tajnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov ali institucij oziroma podjetij, če so označeni kot poslovna tajnost.
Kršitev določb o varovanju poslovne tajnosti pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko iz krivdnih razlogov odpove pogodba o zaposlitvi.
17. člen 
Zavod mora varovati kot tajnost tudi listine in podatke, ki jih pristojni organ razglasi za poslovno ali drugo tajnost, ali ki jih pristojni organ kot zaupne sporoči zavodu, ali ki vsebujejo ponudbe za natečaj ali javno licitacijo, dokler niso javno objavljeni.
Listine in podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost sme drugim sporočati le direktor oziroma oseba, ki jo on pisno pooblasti, za listine in podatke sveta zavoda pa predsednik sveta zavoda oziroma oseba, ki jo on pisno pooblasti.
Gradivo, ki predstavlja poslovno tajnost, se hrani ločeno od druge dokumentacije na način, ki zagotavlja ohranitev zaupnosti.
18. člen 
Vsakdo ima pravico do varstva svojih osebnih podatkov.
Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje zavod v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom.
Za uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se ne nanašajo na uresničevanje njihovih pravic in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pisno soglasje.
Zavod mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.
19. člen 
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda so določene z Aktom o ustanovitvi zavoda.
20. člen 
Nadzor nad poslovanjem zavoda izvajajo ustanovitelji.
21. člen 
Ta statut je sprejet, ko na njegovo vsebino podajo soglasje vsi ustanovitelji.
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen 
Spremembe in dopolnitve tega statuta so dovoljene le s soglasjem vseh ustanoviteljev.
Št. 322-3/2021-33-402206
Kranj, dne 2. julija 2022
Podpisi ustanoviteljev: 
 
Gregor Aljančič 
 
Magdalena Aljančič 
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti