Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2475. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija, stran 7472.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Idrija, s sedežem v Idriji, Mestni trg 1, 5280 Idrija (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Idrija (v nadaljevanju zavod).
V sestavo zavoda sodijo:
– enota Arkova,
– enota Prelovčeva,
– enota Spodnja Idrija,
– enota Godovič,
– enota Črni Vrh,
– enota kuhinja.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Idrija.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime in sedež zavoda
2. člen 
Ime zavoda: Vrtec Idrija.
Sedež zavoda je na naslovu Arkova 7, 5280 Idrija.
Enota Arkova posluje na naslovu Arkova 7, 5280 Idrija.
Enota Prelovčeva posluje na naslovu Prelovčeva 11, 5280 Idrija.
Enota Spodnja Idrija posluje na naslovu Šolska ulica 11, 5281 Spodnja Idrija, na naslovu Ledine 10, 5281 Spodnja Idrija in na naslovu Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija.
Enota Godovič posluje na naslovu Godovič 35b, 5275 Godovič.
Enota Črni Vrh posluje na naslovu Črni Vrh 95a, 5274 Črni Vrh.
Enota kuhinja ima sedež na naslovu Arkova 7, 5280 Idrija.
2. Pečat zavoda
3. člen 
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Idrija.
Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem oziroma njihovim staršem.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
4. člen 
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enota zavoda v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski pogoji.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno izobraževalnih potreb
5. člen 
Zavod je ustanovljen za izvajanje predšolske vzgoje na celotnem območju Občine Idrija.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P85.100 Predšolska vzgoja.
Zavod izvaja vzgojno izobraževalno delo za predšolske otroke v starosti od enajst mesecev do vstopa v šolo. K dejavnosti vrtca sodi tudi vzgoja v vrtcu za otroke s posebnimi potrebami. Zavod lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini ter predšolsko vzgojo na domu v skladu z zakonom.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
J58.190 Drugo založništvo
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.
Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.
IV. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
8. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi.
Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed občanov naselij okoliša vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev ter enega izmed ostalih delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev in sicer enega predstavnika izmed staršev enote Prelovčeva, enega izmed staršev enote Arkova in enega izmed staršev ostalih enot.
9. člen 
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
10. člen 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu ali na spletnem mestu, dosegljivem delavcem Vrtca Idrija.
11. člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
12. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
13. člen 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
14. člen 
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima mlajšega otroka. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov.
15. člen 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
2. Ravnatelj
16. člen 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
17. člen 
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
18. člen 
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
19. člen 
Enoto zavoda vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote zavoda.
Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
20. člen 
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
3. Strokovni organi
21. člen 
Strokovna organa v zavodu sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
22. člen 
Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo zavoda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
23. člen 
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, plačil staršev, s prodajo storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zavod lahko izvaja prodajo storitev in izdelkov na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
24. člen 
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne dejavnosti v skladu s tem odlokom, odloči na predlog sveta zavoda ustanoviteljica.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen se upošteva in vključi v nov izračun cene programov vrtca. Presežek prihodkov nad odhodki iz drugih dejavnosti se lahko uporablja za plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanoviteljica oziroma država.
25. člen 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/97),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 63/01),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 96/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 93/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 94/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 79/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 6/11),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 54/12),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 44/13),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 26/16),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 4/17).
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2022
Idrija, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti