Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2452. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran, ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 33. redni seji dne 16. junija 2022, stran 7397.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 33. redni seji dne 16. junija 2022.
Št. 007-3/2022
Piran, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/00 – odl. US, 56/01, 26/07, 45/08 – ZArbit) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 33. redni seji dne 16. junija 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
Ta odlok na področju predšolske vzgoje usklajuje delovanje javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZOCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21); Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17); Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 26/07 in 45/08); Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22); določa njegovo dejavnost, organe in njihove pristojnosti, financiranje in ureja medsebojna razmerja med ustanoviteljem in obstoječim javnim zavodom.
Izrazi v tem odloku, zapisani v moškem slovničnem spolu, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen 
Občina Piran, s sedežem v Piranu, Tartinijev trg 2 (v nadaljevanju: ustanovitelj), je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 13/1997) ustanovila javni zavod Vrtec Mornarček Piran (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Javni zavod Vrtec Mornarček Piran opravlja dejavnost vzgoje in varstva predšolskih otrok za območje Občine Piran. Zavod izvaja javno veljavni program za predšolske otroke (kurikulum za vrtce). Za otroke s posebnimi potrebami vrtec izvaja program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni program za predšolske otroke.
Zavod je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/1997) ustanovila Občina Piran in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Koper na registrskem vložku št. 1/02135/00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Zavod posluje z imenom: Vrtec Mornarček Piran.
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Scuola dell'infanzia Mornarček Pirano.
Sedež zavoda je: Ulica IX. korpusa 40 a, Piran.
Zavod za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizira naslednje enote:
– Matična enota Mornarček, ki deluje na lokaciji v Ulici IX. korpusa 40 a, Piran,
– Enota Barčica, ki deluje na lokaciji Sončna pot 20 a, Portorož.
4. člen 
(pravni status zavoda) 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno, upoštevajoč omejitve, ki jih določa šesti odstavek 34. člena tega odloka.
Enote vrtca niso pravna oseba in nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga za opravljanje dejavnosti.
Za upravljanje premoženja zavod odgovarja ustanovitelju.
5. člen 
(subsidiarna odgovornost ustanovitelja) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.
6. člen 
(pečat) 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo in hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
7. člen 
(zastopanje, nadomeščanje in predstavljanje) 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
Poslovne listine ter finančno dokumentacijo v odnosih z banko in organizacijo, ki izvaja plačilni promet, podpisujejo ravnatelj ter pooblaščeni podpisniki, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni podpisniki za zavod v primerih, ki niso navedeni v tem odloku.
8. člen 
(območje delovanja) 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok na območju Občine Piran.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(dejavnosti) 
Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje predšolske vzgoje. Zavod izvaja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
Osnovna dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je: P85.100 Predšolska vzgoja.
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod je umeščen v javno mrežo vrtcev.
Poleg osnovnih dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391
Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I56.210
Priprava in dostava hrane (catering)
I56.290
Druga oskrba z jedmi
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M72
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Q88.910
Dnevno varstvo otrok
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R91.011
Dejavnost knjižnic
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.110
Obratovanje športnih objektov
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so podpora za opravljanje registriranih dejavnosti in se izvajajo v manjšem obsegu ter lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti sredstev in znanja zavoda.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve.
Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen z letnim programom dela zavoda.
Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
10. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Zavod izvaja vzgojno in izobraževalno dejavnost za predšolske otroke. Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Če zakon, ki ureja vrtce, ne določa drugače, lahko zavod sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja. V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
V dogovoru z ustanoviteljem zavod lahko organizira tudi dnevno vzgojo in varstvo predšolskih otrok v varstvenih družinah, vzgojo predšolskih otrok na domu ter občasno varovanje otrok na domu.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novem oddelku v skladu z zakonom, če so obstoječe prostorske kapacitete zavoda normativno zasedene.
V. ORGANI ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi in
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
12. člen
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in izvaja naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– ustanovitelju predlaga razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka v zavodu, če z zakonom ni določeno drugače,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema splošne akte zavoda, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov s predhodnim soglasjem ustanovitelja,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo ravnatelja in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
13. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
Svet zavoda šteje devet članov, izmed katerih so:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda, od katerih je obvezno najmanj en predstavnik enote vrtca
– in trije predstavniki staršev, od katerih je obvezno najmanj en predstavnik enote vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican,
– odstopi ali
– umre.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma za izvolitev novega člana.
Če delavcu predčasno preneha mandat v svetu zavoda, postane član sveta zavoda za preostanek mandatne dobe tisti kandidat za člana sveta iz vrst delavcev, ki je med neizvoljenimi kandidati za člane sveta dobil največje število glasov, vendar ne manj kot pet odstotkov glasov tistih, ki so glasovali. Če sta dva kandidata za člana sveta zavoda dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Če predstavniku staršev v svetu zavoda preneha mandat zaradi spremenjenega statusa njegovega otroka, postane član sveta za preostanek mandatne dobe predstavnik staršev novo vpisanih otrok. Če predstavniku staršev v svetu zavoda preneha mandat iz drugih razlogov, postane član sveta predstavnik staršev, ki je med neizvoljenimi kandidati za člana sveta dobil največje število glasov.
Če pred potekom mandatne dobe iz kakršnegakoli razloga preneha mandat več kot tretjini članov sveta delavcev in jih ni mogoče nadomestiti na način iz petega in šestega odstavka tega člena, se v 15 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpišejo nadomestne volitve.
14. člen 
(predstavniki ustanovitelja) 
Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Piran po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta.
15. člen 
(predstavniki delavcev) 
Člane sveta, ki so predstavniki delavcev zavoda, volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa ta odlok.
V svet zavoda se izvolita dva predstavnika delavcev iz matične enote Mornarček ter en predstavnik enote Barčica. Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najpozneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo, in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu volitev mora biti objavljen na način, dostopen vsem delavcem.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija. Član volilne komisije mora imeti aktivno volilno pravico in ne sme biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu.
Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. V volilno komisijo se imenuje predsednika in dva člana ter njihove namestnike. Člani volilne komisije in njihovi namestniki lahko volijo člane sveta zavoda, ne morejo pa biti voljeni.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let. Volilna komisija je sklepčna, če sta navzoči dve tretjini članov volilne komisije oziroma namestniki članov, ki so odsotni.
16. člen 
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz vrst delavcev matične enote Mornarček v Piranu – dva člana,
– iz vrst delavcev enote vrtca Barčica v Portorožu – en član.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najpozneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je treba priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo posebej za matično enoto Mornarček v Piranu in posebej za enoto vrtca Barčica v Portorožu.
Kandidat za člana sveta je lahko le zaposleni v zavodu, ki ga predlaga najmanj 10 odstotkov zaposlenih v matični enoti vrtca Mornarček oziroma najmanj 10 odstotkov zaposlenih v enoti Barčica. Pravico biti izvoljeni v svet zavoda imajo vsi delavci, ki imajo aktivno volilno pravico in so zaposleni v zavodu najmanj 12 mesecev (pasivna volilna pravica).
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ne more kandidirati.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo vzgojiteljski zbor, najmanj 10 odstotkov delavcev matične enote vrtca Mornarček, enote vrtca Barčica in reprezentativni sindikat.
Podpisani pisni predlogi kandidatov se predložijo volilni komisiji skupaj s soglasji kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki delajo v zavodu nepretrgoma najmanj šest mesecev (aktivna volilna pravica).
Če je kandidatov za člane predstavnikov delavcev manj, kot jih je treba izvoliti, mora volilna komisija to takoj javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov za predstavnike delavcev, ki ne sme biti daljši od sedem dni in začne teči z dnem javne objave.
17. člen 
Postopek glasovanja vodi volilna komisija v sestavi predsednika in dveh članov oziroma njihovih namestnikov. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se osebno z glasovnicami. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici so navedena imena in priimki kandidatov iz matične enote Mornarček in enote vrtca Barčica v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega odloka, po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov iz matične enote Mornarček in enote Barčica. Voli se tako, da upravičenci obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere želijo glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volivec obkrožil več kandidatov, kot se jih voli za matično enoto Mornarček oziroma enoto Barčica.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico, je mogoče nove volitve izvesti šele po šestih mesecih.
18. člen 
V matični enoti vrtca Mornarček sta izvoljena tista dva kandidata, ki sta dobila najvišje število glasov, v enoti vrtca Barčica pa tisti kandidat, ki je dobil najvišje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov iz matične enote Mornarček oziroma enote Barčica dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa sestavi poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva izvedbe glasovanja.
Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v 60 dneh po pravnomočnosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev.
19. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 odstotkov delavcev v zavodu z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki najpozneje v sedmih dneh preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
20. člen 
(predstavniki staršev) 
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed svojih članov, in sicer:
– iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo matično enoto Mornarček v Piranu – dva člana,
– iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo enoto Barčica v Portorožu – en član.
Izvoljeni so tisti predstavniki, ki so dobili največje število glasov. Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status varovanca njegovemu otroku.
Kandidata za člana sveta zavoda – predstavnika staršev predlagajo najmanj trije člani sveta staršev.
Člane sveta zavoda – predstavnike staršev voli svet staršev.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki je glede na status otroka lahko član sveta zavoda daljše časovno obdobje.
Odpoklic člana sveta zavoda – predstavnika staršev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 odstotkov staršev, katerih otrok je vključen v vrtec.
Če je predstavnik sveta staršev v svetu zavoda odpoklican, mora svet zavoda takoj začeti postopek za izpeljavo volitev novega člana sveta zavoda – predstavnika staršev.
Za volitve članov sveta, ki so predstavniki staršev, se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo volitve članov sveta, ki so predstavniki delavcev, razen če ni s tem členom drugače določeno.
21. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljena večina predstavnikov.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najpozneje v 20 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta zavoda. Če je dotedanjemu predsedniku potekel mandat, skliče prvo sejo ravnatelj. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dotedanji predsednik sveta zavoda oziroma ravnatelj.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji. Na tej seji člani v svojih vrstah izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. O izvolitvi predsednika sveta in njegovega namestnika na prvi seji odloča svet zavoda z večino glasov članov, prisotnih na seji.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena ali v primerih, ko zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja določa drugače.
2. Ravnatelj
22. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in za pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in odraslih,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov oziroma organov lokalne skupnosti in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
23. člen 
(imenovanje ravnatelja) 
Ravnatelja zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v enem letu po začetku mandata, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
24. člen 
Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje utemeljiti. Mnenje ustanovitelja poda občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne posredujejo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje predlog za imenovanje z utemeljitvijo v mnenje ministru, pristojnemu za predšolsko vzgojo. Če minister ne poda mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je mogoče uveljavljati sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
25. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja med strokovnimi delavci zavoda oziroma med prijavljenimi kandidati, vendar največ za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister, svet zavoda pa mora takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
26. člen 
(prenehanje mandata oziroma postopek za razrešitev ravnatelja) 
Ravnatelju preneha mandat s potekom mandata, za katerega je bil imenovan.
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom obdobja, za katerega je imenovan.
Ravnatelj je lahko razrešen:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali če ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev. 
Svet zavoda predlog za razrešitev ravnatelja z utemeljitvijo posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja le obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku 30-dnevnega roka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno uveljavljati sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. 
3. Pomočnik ravnatelja
27. člen 
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga v ta namen pisno pooblasti ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja zavoda je imenovan na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom in v skladu 23. člena tega odloka. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja javnega vrtca, razen pogoja opravljene šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se podrobno določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
4. Vodja enote zavoda
28. člen 
Enoto javnega zavoda vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote javnega zavoda. Vodja enote opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
5. Strokovni organi
29. člen 
Strokovni organi v zavodu so: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda in opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi v vrtcu:
– obravnavajo vzgojno delo,
– vzgojiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
– obravnavajo pripombe staršev ter
– opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
6. Svet staršev
30. člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev imenuje predsednika in namestnika predsednika, ki ju imenujejo na prvi seji sveta staršev. Mandat izvoljenih članov sveta staršev traja eno šolsko leto do izvolitve novih članov.
Prvi sklic konstitutivne seje sveta staršev skliče ravnatelj, ki sejo vodi do izvolitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev. Svet staršev je sklepčen, ko je prisotna več kot polovica predstavnikov sveta staršev. Svet staršev odloča z večino glasov vseh prisotnih članov sveta staršev.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU 
31. člen 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik in imeti ustrezno strokovno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela so določena s sistemizacijo delovnih mest.
VII. SPLOŠNI AKTI 
32. člen 
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, uredi zavod s splošnim aktom.
Splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte v skladu z veljavno zakonodajo sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
VIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA 
33. člen 
O statusnih spremembah odloča ustanovitelj, ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu, ki določa merila za ustanovitev javnih vrtcev.
O ukinitvi zavoda odloča ustanovitelj po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije.
Ustanovitelj najmanj eno leto pred sprejemom statusnih sprememb seznani zavod, svet zavoda, starše in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, o razlogih za spremembo in s programom ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo.
IX. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
34. člen 
Zavod se financira v skladu z zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi iz:
– sredstev državnega proračuna,
– sredstev proračuna ustanovitelja in drugih občin, v katerih imajo otroci, ki obiskujejo vrtec, stalno bivališče,
– plačil staršev za programe,
– prodaje storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov staršev in sponzorjev ter iz drugih virov.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi na razpisih.
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in zavod uredita s posebno pogodbo. V pogodbi se določi seznam celotnega premoženja, ki je zavodu dano v upravljanje.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno gospodari s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali ga obremeniti s stvarnimi pravicami. S stvarnimi pravicami ga lahko obremeni le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Če da prostore v najem za največ 15 dni, ne potrebuje prehodnega soglasja ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem s soglasjem ustanovitelja. Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
35. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog ravnatelja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč predpisana merila ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, odloča na predlog ravnatelja, po predhodnem soglasju sveta zavoda, ustanovitelj.
Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.
36. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela s plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za dejavnost predšolske vzgoje,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti in
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Pravice in obveznosti ustanovitelja iz prve, druge, tretje in šeste alineje prejšnjega odstavka izvršuje v imenu ustanovitelja župan, pravice in obveznosti iz četrte in pete alineje pa občinski svet.
Zavod je dolžan:
– vsako leto predložiti letni delovni in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja in upravljanja z nepremičninami ter
– na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
X. NADZOR 
37. člen 
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni državni organi, občinska uprava, nadzorni odbor občine in notranja revizija, ki jo pooblasti ustanovitelj ali zavod.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
Zavod mora uskladiti svoje akte z določbami tega odloka v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve.
39. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanji ravnatelj in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata, za katerega so bili imenovani. To velja tudi za dosedanji mandat sveta staršev.
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 13/1997, 3/2008, 11/2010).
41. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2022
Piran, dne 16. junija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O
di istituzione dell’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 33a seduta ordinaria del 16 giugno 2022.
N. 007-3/2022
Pirano, 13 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), gli articoli 41, 42 e 140 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale RS, n. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – corr., 65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – corr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 e 207/21), la Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 42/93, 61/00 – Sentenza della C. cost, 56/01, 26/07, 45/08 – ZArbit) nonché l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 33a seduta del 16 giugno 2022 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di istituzione dell’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(istituzione dell’ente) 
Il presente Decreto coordina nel settore dell’educazione prescolare l'attività dell’Ente pubblico Scuola dell’infanzia “Mornarček” Pirano con la Legge sull’organizzazione e il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS n. 16/07 – Testo Consolidato, 36/08, 58/09, 64/09 – corr., 65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZOCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – corr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 e 207/21); con la Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Sentenza della C. cost, 8/96, 31/00, 36/00 e 127/06), la Legge sul trattamento complessivo e precoce dei bambini con esigenze particolari (Gazzetta ufficiale della RS n. 41/17), la Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (Gazzetta ufficiale della RS nn. 42/93, 61/00, 56/01, 26/07 e 45/08), il Regolamento di modifica e integrazione al Regolamento sulle procedure per l’attuazione del bilancio della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/22), stabilisce l'attività dello stesso, gli organi e le competenze di quest’ultimi, il finanziamento nonché disciplina i rapporti reciproci tra il Fondatore e l’ente pubblico esistente.
Le espressioni utilizzate nel presente Decreto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, sono utilizzate quale forma neutra per il genere femminile e maschile.
Articolo 2 
Il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini 2 (nel prosieguo: Fondatore), ha istituito con il Decreto di istituzione dell’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 13/1997) l’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano (nel prosieguo: ente) per lo svolgimento delle attività di educazione prescolastica.
L’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano svolge attività di educazione e sorveglianza dei bambini in età prescolare per il territorio del Comune di Pirano. L’ente svolge il programma pubblico in vigore per i bambini in età prescolare (curriculum per scuole dell’infanzia). Per i bambini con esigenze particolari, la scuola dell’infanzia svolge il programma per i bambini in età prescolare con attuazione adattata e assistenza professionale supplementare nonché un programma adattato ai bambini in età prescolare.
L'Istituto è istituito dal Comune di Pirano con Decreto di istituzione dell’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 13/1997) e iscritto al registro giudiziario presso il Tribunale distrettuale di Capodistria, al numero di registro 1/02135/00.
L'Istituto è iscritto all'albo degli Istituti per l'Educazione e l'Istruzione presso il ministero competente per l’istruzione prescolare.
II. DISPOSIZIONI STATUTARIE 
Articolo 3 
(nome e sede dell’Istituto). 
L’Istituto esercita la sua attività con il nome: Vrtec Mornarček Piran.
Denominazione dell’Istituto in lingua italiana: Scuola dell'infanzia Mornarček Pirano.
La sede dell’ente è in: Via IX Corpo d’Armata 40 a, Pirano.
Per l’attuazione del programma per bambini in età prescolare in diverse località sono organizzate le seguenti unità:
– la sede centrale Mornarček che opera in Via IX Corpo d’Armata 40 a, Pirano,
– l’unità Barčica che opera nella località Strada del Sole 20 a, Portorose.
Articolo 4 
(status giuridico dell’ente) 
L'Istituto è persona giuridica e ha facoltà di agire autonomamente nei negozi giuridici legati all'attività per cui è stato fondato, comunque nel rispetto dei limiti di cui al sesto capoverso dell'art. 34 del presente Decreto.
Le unità della Scuola dell’infanzia non sono persone giuridiche e non sono autorizzate a concludere negozi giuridici.
L’Istituto risponde dei propri obblighi sino all'ammontare dei mezzi di cui dispone per l'esercizio delle proprie attività.
Per la gestione del patrimonio l’Istituto risponde al Fondatore.
Articolo 5 
(responsabilità congiunta del Fondatore) 
Il Fondatore risponde degli obblighi dell’istituto in modo limitato e sussidiario sino all’ammontare dei mezzi previsti nel bilancio del fondatore per l’esercizio del servizio pubblico dell’istituto, conformemente alla legge e ad altre prescrizioni.
Il Fondatore non risponde per gli obblighi dell'Istituto derivanti da altre attività svolte dallo stesso sul mercato.
Articolo 6 
(timbro) 
L'Istituto dispone di un timbro di forma circolare, del diametro di 35 mm e un timbro del diametro di 20 mm. Sul timbro sono impressi il nome e la sede dell’Istituto. Al centro presenta lo stemma della Repubblica di Slovenia. Il numero dei timbri, il loro uso e la loro custodia, nonché i dipendenti che ne rispondono sono stabiliti dal Preside.
Articolo 7 
(rappresentanza, sostituzione e presentazione) 
La rappresentanza dell’istituto è attribuita al Preside. Il Preside, durante la propria assenza, può delegare in forma scritta uno dei dipendenti a svolgere singole funzioni di sua competenza e a sostituirlo.
I documenti amministrativi e finanziari riguardanti i rapporti con la banca e con l'organizzazione incaricata dei pagamenti, vengono firmati dal Preside e dagli altri soggetti autorizzati dallo stesso. Per i casi non definiti dal presente Decreto il Preside stabilisce, con determina, i dipendenti dell’Istituto autorizzati alla firma.
Articolo 8 
(territorio di attività) 
Con la propria attività l’Istituto soddisfa le esigenze dell’istruzione e dell’educazione dei bambini in età prescolare sul territorio dell’intero Comune di Pirano.
III. ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
Articolo 9 
(attività) 
L’attività principale dell’Istituto è lo svolgimento dell’educazione prescolare. L’istituto svolge il programma pubblicamente vigente per i bambini in età prescolare, approvato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge.
L’attività principale dell’Ente in base al Regolamento sulla classificazione delle attività standard (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/07 e 17/08) è: P85.100 Educazione prescolastica.
Le attività principali dell'Istituto sono considerate servizio pubblico di pubblico interesse. L’Istituto è inserito nella rete pubblica delle scuole dell’infanzia.
Oltre alle attività principali, l’Istituto svolge ancora altre attività con le quali completa le proprie attività principali:
C18.120
Altra stampa
C18.130
Lavori preliminari alla stampa e ai media
G47.890
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
G47.990
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
H49.391
Trasporto passeggeri stradale interurbano ed altro
I56.210
Preparazione e fornitura di pasti preparati (catering)
I56.290
Altra fornitura di pasti
J58.140
Edizione di riviste e periodici
J58.190
Altre attività editoriali
L68.200
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
M72
Ricerca scientifica e sviluppo
N82.300
Organizzazione di mostre, fiere e convegni
P85.510
Formazione, approfondimento e abilitazione nel campo dello sport e della ricreazione
P85.520
Formazione, approfondimento e abilitazione nel campo della cultura e dell’arte
Q88.910
Assistenza diurna per bambini
R90.030
Creazioni artistiche
R90.010
Rappresentazioni artistiche
R91.011
Attività di biblioteche
R93.299
Altre attività ricreative per il tempo libero
R93.190
Altre attività sportive
R93.110
Gestione di impianti sportivi
L’Istituto può svolgere anche altre attività senza l’iscrizione al Registro giudiziario se sono destinate a favorire le attività registrate, sono di volume minore e possono contribuire a sfruttare in modo razionale e completo le strutture, i mezzi e il sapere dell’Istituto.
L’Istituto può contrarre o allargare i contenuti dell’attività che svolge soltanto con il consenso del Fondatore modificando adeguatamente l’atto di fondazione.
Oltre alle attività di servizio pubblico, l’Istituto svolge altresì attività commerciali connesse all’attività di servizio pubblico, tuttavia le stesse non devono interferire con la portata e la qualità della prestazione di servizio pubblico. Quando l’Istituto svolge attività commerciali, il prezzo sul mercato deve essere formato in modo da considerare il prezzo pieno proprio dell’attività commerciale che deve includere tutti i costi diretti e indiretti per la fornitura di tale servizio commerciale.
L’Istituto svolge attività altresì per altri committenti nella misura e nel modo stabilito dal programma annuale di lavoro dell’Istituto.
L’Istituto può vendere prodotti e servizi sul mercato soltanto se svolgendo quest’attività riesce a garantire al minimo la copertura di tutte le spese connesse a quest’attività.
IV. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO 
Articolo 10 
(unità organizzative interne) 
L’Istituto svolge attività di formazione ed educazione per i bambini in età prescolare. L’educazione prescolastica è svolta per due fasce d’età:
– prima fascia d’età: bambini dal primo al terzo anno di età,
– seconda fascia d’età: bambini dal terzo anno di età fino all’età dell’obbligo scolastico.
Se la legge che regola le scuole dell’infanzia non prevede diversamente, l’Istituto può accettare un bambino che ha compiuto almeno 11 mesi di età se i genitori non esercitano più il diritto al congedo parentale sotto forma di congedo a tempo pieno.
Il lavoro educativo è svolto in sezioni. I bambini della prima fascia d’età sono assegnati alle sezioni della prima fascia d’età, mentre i bambini della seconda fascia d’età sono assegnati alle sezioni della seconda fascia d’età. Nella sezione combinata sono inclusi i bambini della prima e seconda fascia d’età.
In accordo con il Fondatore, l’Istituto può organizzare anche l’educazione e la sorveglianza diurna dei bambini in età prescolare nelle famiglie di assistenza, l’educazione dei bambini in età prescolare a domicilio nonché la sorveglianza periodica di bambini a domicilio.
L'Istituto, previo consenso del Fondatore, può organizzare il lavoro in una nuova sezione in armonia con la legge, ma soltanto se sono esaurite le capacità ricettive attuali nel rispetto delle relative normative e/o criteri.
V. ORGANI DELL’ISTITUTO 
Articolo 11 
(organi dell’istituto) 
Gli organi dell’istituto sono:
– il Consiglio d'Istituto,
– il Preside,
– gli Organi professionali e
– il Consiglio dei genitori.
L’istituto può avere anche altri organi, la cui attività, composizione e modalità di elezione e nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.
1. Consiglio d'Istituto
Articolo 12 
(competenze del Consiglio d’Istituto) 
Il Consiglio d’istituto è un organo di gestione dell’Istituto e svolge i seguenti compiti:
– nomina e revoca il Preside,
– nomina il Preside facente funzioni,
– approva il programma di sviluppo dell'Istituto,
– approva il programma di lavoro annuale e il resoconto sulla sua attuazione,
– approva il piano finanziario e il resoconto annuale,
– approva il resoconto annuale sull'autovalutazione dell’Istituto,
– propone al Fondatore la destinazione dei fondi in eccedenza oppure le modalità di copertura del deficit dell'Istituto,
– decide in merito all'introduzione di programmi che superano gli standard e di altri programmi,
– discute le relazioni riguardanti la problematica educativa,
– decide dei ricorsi sullo status dei bambini nell'Istituto, se non è previsto diversamente dalla legge,
– decide dei ricorsi legati ai diritti, doveri e responsabilità dei lavoratori dell’Istituto, derivanti dal rapporto di lavoro,
– provvede alla disamina delle questioni sollevate dal Collegio dei docenti, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori e dal Consiglio dei genitori,
– decide dei ricorsi dei genitori riguardo all’attività educativo-didattica dell'Istituto,
– approva gli atti generali dell'Istituto, i quali non devono essere in contrasto con il presente Decreto,
– propone al Fondatore modifiche o estensioni delle attività,
– fornisce al Fondatore e al Preside proposte e pareri su singole questioni,
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto,
– approva il programma per risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti in esubero,
– decide in merito all'accensione di prestiti, previo consenso del Fondatore,
– vigila sulla legalità del lavoro e della gestione dell'Istituto,
– propone al Fondatore la revisione della gestione, che può essere svolta anche dal revisore interno del Fondatore,
– valuta il lavoro del Preside e
– svolge altri compiti definiti dalla legge, dal presente Decreto e dal regolamento dell'Istituto.
Articolo 13 
(formazione e mandato del Consiglio d’Istituto) 
Il Consiglio d'Istituto conta nove membri dei quali:
– tre rappresentanti del Fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori dell’Istituto, dei quali uno è obbligatoriamente rappresentante della sezione della scuola dell’infanzia
– e tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno è obbligatoriamente rappresentante della sezione della scuola dell’infanzia.
I membri del Consiglio sono nominati ossia eletti per il periodo di quattro anni e possono essere rieletti, ma al massimo per due mandati consecutivi.
Il mandato del membro del Consiglio d'Istituto cessa prima della fine del periodo per cui era stato nominato, ossia eletto se:
– perde il diritto di essere eletto o nominato a membro del Consiglio d'Istituto,
– viene sollevato dall'incarico,
– si dimette oppure
– in caso di decesso.
Il Consiglio d’Istituto, dopo aver constatato la cessazione del mandato di un membro dello stesso per un qualsiasi motivo, informa tempestivamente gli organi competenti per l'elezione o la nomina del nuovo membro.
Se il mandato nel Consiglio d'Istituto cessa anticipatamente a un dipendente, nell'incarico di membro del Consiglio d'Istituto sino al termine del mandato ordinario subentra il candidato al Consiglio d'Istituto nominato dai dipendenti che tra i non eletti ha ottenuto il maggior numero di voti, ma non meno del cinque percento dei voti dei votanti. Se due candidati al Consiglio d'Istituto avevano ottenuto lo stesso numero di voti, la nomina spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.
Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto in seguito al cambiamento dello status del figlio, diventa rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto il rappresentante dei genitori tra i nuovi iscritti. Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto per altri motivi, diventa membro del Consiglio il rappresentante dei genitori che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati al Consiglio d’Istituto non eletti.
Se prima della fine del mandato per qualsiasi motivo cessa il mandato a più di un terzo dei membri del Consiglio dei lavoratori e non è possibile sostituirli come previsto al quinto e sesto comma del presente articolo, vengono indette elezioni suppletive entro 15 giorni dalla constatazione della fine del mandato.
Articolo 14 
(rappresentanti del Fondatore) 
I membri del Consiglio d’Istituto che rappresentano il Fondatore, sono nominati e revocati dal Consiglio comunale del Comune di Pirano, in base alle procedure e alle modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
Articolo 15 
(rappresentanti dei lavoratori) 
I membri del Consiglio d’Istituto, rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto, vengono eletti dai lavoratori dell'Istituto stessi a suffragio diretto e a scrutinio segreto in base alle procedure e alle modalità stabilite dal presente Decreto.
Nel Consiglio d'Istituto si eleggono due rappresentanti dei lavoratori della sede centrale Mornarček e un rappresentante della sezione periferica Barčica. La persona che svolge le funzioni di Preside o Vicepreside, non può votare né essere eletta ossia nominata, nel Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio d’Il Consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall’estinzione del mandato del Consiglio d’Istituto.
Con la delibera sull'indizione delle elezioni si stabiliscono il giorno delle votazioni, il numero di membri del Consiglio d'Istituto che vengono votati e si nomina la Commissione elettorale. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere pubblicata in modo tale che sia accessibile a tutti i lavoratori.
Con la delibera sull'indizione delle elezioni, si nomina la Commissione elettorale. I membri della Commissione elettorale devono avere diritto di voto attivo e non devono essere candidati a rappresentante dei lavoratori nel Consiglio.
La Commissione elettorale conduce la procedura per l'elezione dei membri rappresentanti dei lavoratori al Consiglio d'Istituto. Nella Commissione elettorale vengono nominati il presidente, due membri e i loro sostituti. I membri della Commissione elettorale e i loro sostituti possono votare i membri del Consiglio d'Istituto, ma non possono candidarsi.
La Commissione elettorale viene nominata per quattro anni. La Commissione elettorale raggiunge il quorum deliberativo se sono presenti almeno due terzi dei membri della Commissione elettorale medesima, ossia i sostituti dei membri assenti.
Articolo 16 
I rappresentanti dei lavoratori nell'Istituto vengono eletti:
– tra i lavoratori della sede centrale Mornarček a Pirano – due membri,
– tra i lavoratori della sezione periferica della Scuola dell’infanzia Barčica a Portorose – un membro.
Le proposte dei candidati per il Consiglio d'Istituto vanno presentate alla Commissione elettorale al massimo entro 21 giorni dall'indizione delle elezioni e devono essere espresse in forma scritta. Alla proposta dei candidati vanno allegate le firme dei lavoratori che propongono i candidati a membro del Consiglio d'Istituto.
I candidati alla nomina di rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto vengono proposti separatamente sia per la sede centrale Mornarček a Pirano, sia per la sezione periferica della scuola dell’infanzia Barčica a Portorose.
Il candidato membro del Consiglio d'Istituto può essere soltanto un dipendente dell’Istituto, proposto da almeno il 10 percento dei dipendenti della sede centrale della Scuola dell’infanzia Mornarček ossia da almeno il 10 percento dei dipendenti della sezione periferica Barčica. Possono essere eletti nel Consiglio d'Istituto i lavoratori che hanno diritto di voto attivo e sono impiegati presso l’Istituto da almeno 12 mesi (diritto di voto passivo).
Chi svolge le funzioni di Preside o Vicepreside non può candidarsi.
Hanno diritto di proporre i candidati alla nomina di membro del Consiglio d'Istituto: il Collegio dei docenti, almeno il 10 percento dei dipendenti della sede centrale Mornarček, della sezione periferica Barčica nonché la rappresentanza sindacale.
Le proposte scritte e firmate per i candidati vanno inviate alla Commissione elettorale unitamente all'assenso dei candidati.
Hanno diritto di eleggere i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto i prestatori di lavoro dell'Istituto, impiegati ininterrottamente nell'Istituto da almeno sei mesi (diritto di voto attivo).
Se il numero dei candidati alla nomina di membri dei rappresentanti dei lavoratori è inferiore a quello dei membri da eleggere, la Commissione elettorale è tenuta immediatamente a comunicarlo pubblicamente e a fissare il termine ultimo per la proposta di candidati aggiuntivi quali rappresentanti dei lavoratori, che non deve superare i sette giorni e decorre dal giorno della pubblicazione ufficiale.
Articolo 17 
Le operazioni di voto sono dirette dalla Commissione elettorale composta dal presidente e da due membri, ossia dai loro sostituti. Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell’istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale garantisce la possibilità di votare in anticipo.
Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun lavoratore avente diritto di voto ha a disposizione un voto. Sulla scheda sono riportati, in ordine alfabetico, i nomi e i cognomi dei candidati della sede centrale Mornarček e della sezione periferica Barčica in conformità all’articolo 16 del presente Decreto con l’indicazione del numero dei candidati da eleggere tra i candidati della sede centrale Mornarček e della sezione periferica Barčica. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato per il quale si desidera votare.
Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Sarà nulla anche la scheda sulla quale l'elettore avrà cerchiato più candidati di quanti se ne votino per la sede centrale Mornarček, ossia per la sezione periferica Barčica.
Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei lavoratori dell'Istituto con diritto di voto attivo. Se alle elezioni partecipa la metà o meno della metà dei lavoratori con diritto di voto attivo, le nuove elezioni possono essere indette soltanto dopo sei mesi.
Articolo 18 
Nella sede centrale della Scuola dell’infanzia Mornarček saranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, mentre nella sezione periferica Barčica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se due o più candidati della sede centrale della Scuola dell’infanzia Mornarček ossia della sezione periferica Barčica hanno ottenuto lo stesso numero di voti, la nomina spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.
Sull'esito delle elezioni nei seggi viene stilato il verbale, la Commissione elettorale redige la relazione sui risultati delle elezioni e la pubblica entro i cinque giorni successivi alle votazioni.
Qualora la Commissione elettorale riscontri irregolarità e annulli le elezioni, queste saranno ripetute entro 60 giorni dalla definitività della delibera della Commissione elettorale di annullamento delle elezioni.
Articolo 19 
Il procedimento di revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto inizia su proposta scritta di almeno il 10 percento dei lavoratori dell'Istituto con diritto di voto attivo, oppure su istanza della rappresentanza sindacale, se si tratta di un membro del Consiglio proposto dal sindacato.
La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori. La mozione di revoca deve contenere la motivazione. La richiesta va presentata alla Commissione elettorale che al più tardi entro sette giorni deve accertare se la richiesta sia corretta dal punto di vista formale, senza entrare nel merito delle motivazioni.
Nel caso in cui la Commissione elettorale non respinga tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all’indizione della votazione sulla richiesta di revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d’Istituto e stabilire il giorno della votazione.
Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d’Istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei lavoratori della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione. Per la votazione sulla revoca del mandato al rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto si applicano, mutatis mutandis, le norme della Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione.
Articolo 20 
(rappresentanti dei genitori) 
I rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori al Consiglio dei genitori nel proprio seno e precisamente:
– tra le fila dei genitori dei bambini che frequentano la sede centrale Mornarček a Pirano – due membri,
– tra le fila dei genitori dei bambini che frequentano la sezione periferica Barčica a Portorose – un membro.
Sono eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il mandato del rappresentante dei genitori decade quando il proprio figlio termina di frequentare la scuola dell’infanzia.
Il candidato al Consiglio d'Istituto – rappresentante dei genitori viene proposto da almeno tre membri del Consiglio dei genitori.
I membri del Consiglio d'Istituto – rappresentanti dei genitori, vengono eletti dal Consiglio dei genitori.
Qualora due candidati ottengano lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato che, in base allo status del figlio, può far parte del Consiglio d'Istituto per un periodo di tempo più lungo.
La revoca del mandato al membro del Consiglio d'Istituto – rappresentante dei genitori viene proposta in forma scritta da almeno il 10 percento dei genitori che hanno un figlio che frequenta la scuola dell’infanzia.
Se un membro del Consiglio dei genitori viene sollevato dall'incarico, il Consiglio d'Istituto deve immediatamente avviare le procedure per eleggere un nuovo membro, rappresentante dei genitori.
Per l'elezione dei membri del Consiglio d'Istituto – rappresentanti dei genitori si applicano, mutatis mutandis, le norme previste per l'elezione dei membri del Consiglio – rappresentanti dei lavoratori, salvo che il presente articolo non disponga diversamente.
Articolo 21 
(Costituzione del Consiglio d'Istituto) 
Il Consiglio d'Istituto può costituirsi quando è stata eletta la maggioranza dei membri.
La prima seduta del Consiglio d'Istituto nella sua nuova composizione, viene convocata dal presidente uscente entro 20 giorni dalla nomina ovvero dall'elezione di tutti i membri del Consiglio d'Istituto. Se il mandato del presidente uscente è già scaduto, la prima seduta viene convocata dal Preside. La prima seduta del Consiglio d'Istituto, sino all'elezione del nuovo presidente, viene presieduta dal presidente uscente, ossia dal Preside.
Il Consiglio d'Istituto si costituisce alla sua prima seduta. Durante tale seduta i membri eleggono nel proprio seno il presidente del Consiglio e il suo sostituto. Da tale giorno inizia a decorrere il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto. L'elezione del presidente e del suo sostituto avviene a maggioranza di voti dei membri presenti.
Il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza di tutti i suoi membri, eccezion fatta per il caso del terzo comma del presente articolo o quando la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione stabilisce diversamente.
2. Il Preside
Articolo 22 
(competenze del Preside) 
Il Preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell’istituto.
Il Preside organizza e dirige il lavoro e la gestione dell'Istituto, lo rappresenta ed è responsabile per la legalità del lavoro nell'Istituto.
Il Preside svolge i seguenti compiti:
– organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'Istituto,
– predispone il programma di sviluppo dell'Istituto,
– prepara la proposta del piano di lavoro annuale e risponde per la sua attuazione,
– è responsabile di garantire e constatare la qualità con l’autovalutazione, e della predisposizione della relazione annuale concernente l’autovalutazione dell’Istituto,
– è responsabile dell’attuazione dei diritti dei bambini e degli adulti,
– dirige il lavoro del Collegio dei docenti,
– configura la proposta dei programmi che superano gli standard,
– incoraggia l'aggiornamento e il perfezionamento del personale professionale,
– organizza il lavoro dei mentori per i tirocinanti,
– approva il piano finanziario e la relazione annuale dell’Istituto,
– assiste al lavoro educativo e didattico degli insegnanti, segue il loro lavoro e li consiglia,
– propone l'avanzamento di ruolo del personale professionale e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
– segue il lavoro del servizio di consulenza,
– garantisce la collaborazione dell'Istituto con i genitori (riunioni dei genitori, colloqui e altre forme di collaborazione),
– informa i genitori sul lavoro dell’Istituto e sulle modifiche dei diritti dei bambini,
– stabilisce la sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero la dotazione organica dell’Istituto,
– decide delle assunzioni e della responsabilità disciplinari dei lavoratori,
– nomina e revoca il proprio vice e il dirigente della scuola dell’infanzia periferica,
– cura la collaborazione dell’Istituto con il servizio sanitario prescolare,
– garantisce l'attuazione dei provvedimenti degli organi statali o degli organi degli enti locali e
– svolge altri compiti in armonia con le leggi e le altre norme.
Articolo 23 
(nomina del Preside) 
Il Preside dell'Istituto viene nominato tramite bando di concorso pubblico, in base alle procedure stabilite dalla legge.
Nel bando di concorso pubblico vengono stabiliti i requisiti e le condizioni che il candidato deve soddisfare, la durata dell’incarico, il termine per l’invio delle domande e il termine entro il quale i candidati saranno informati dell'esito del bando, che non può essere superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione. Il termine per l’invio delle domande non può essere inferiore a 8 giorni e superiore a 15 giorni. Il candidato deve allegare alla domanda il programma di lavoro alla guida dell'Istituto.
Può essere nominato Preside dell’Istituto la persona che è in possesso dei requisiti di insegnante o consulente, ha almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel campo della formazione e dell’educazione, ha il grado di inquadramento di consigliere o consulente ovvero ha il grado di inquadramento di mentore da almeno cinque anni e ha superato l’esame per Presidi.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, può essere nominato Preside anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per Presidi, tuttavia lo deve sostenere entro un anno dall'inizio del suo mandato. Qualora non superi l'esame per Presidi entro un anno dalla nomina, il mandato gli viene revocato in base alla legge.
Il mandato del Preside è di cinque anni.
Articolo 24 
Il Preside viene nominato dal Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio prima di deliberare sulla selezione del candidato a Preside, deve ottenere il parere del Collegio dei docenti, del Fondatore e del Consiglio dei genitori su tutti i candidati idonei. Il Collegio dei docenti vota il parere a scrutinio segreto. Il Fondatore e il Consiglio dei genitori devono fornire un parere motivato. Il parere del Fondatore è emesso dal Consiglio comunale su proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
Se gli organi di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dall’istanza, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tali pareri.
Dopo aver scelto il candidato a Preside tra quelli presentatisi, il Consiglio d'Istituto trasmette la proposta motivata per la nomina al Ministro competente per l’educazione prescolastica che dà il proprio parere. Se il Ministro non si esprime entro trenta giorni dal giorno della richiesta presentata, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tale parere.
Dopo aver ricevuto il parere del Ministro, ossia dopo la scadenza del termine previsto dal comma precedente, il Consiglio d'Istituto decide sulla nomina del Preside con relativa delibera. Informa tutti i candidati della decisione presa. Contro la decisione del Consiglio d'Istituto è possibile applicare la tutela giurisdizionale in base alla Legge sugli enti.
Articolo 25 
(nomina del Preside facente funzioni) 
Qualora il mandato del Preside cessi anzitempo, ossia se nessuno dei candidati a Preside è stato nominato, il Consiglio d'Istituto nomina un Preside facente funzioni tra i quadri professionali dell'Istituto oppure tra i candidati presentatisi, tuttavia per un periodo massimo di un anno.
Se entro otto giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio d'Istituto non nomina né il Preside né il facente funzioni, quest'ultimo viene nominato dal Ministro entro gli otto giorni successivi. Il Consiglio d'Istituto deve avviare immediatamente le procedure per la nomina del Preside.
La stessa persona in seno allo stesso Istituto può svolgere le mansioni di Preside facente funzioni al massimo per due volte.
Articolo 26 
(cessazione del mandato ovvero procedura di revoca del Preside) 
L'incarico di Preside cessa al termine del periodo per cui era stato nominato.
Il Preside può essere sollevato dall'incarico anticipatamente rispetto al periodo per cui è stato nominato.
Il Preside può essere sollevato dall'incarico:
– se lo stesso Preside richiede di essere sollevato dall’incarico,
– se si verifica uno dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, previsti dalla legge,
– se il Preside nello svolgimento del proprio lavoro non rispetta le disposizioni e gli atti generali dell'Istituto o se non attua le delibere del Consiglio d'Istituto oppure se agisce in contrasto con le stesse,
– se con il suo operato improprio o negligente causa all’Istituto un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere gravi turbative nell’operato dell’Istituto.
Il Preside viene revocato dal Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio d'Istituto prima di deliberare la revoca del mandato del Preside, deve informarlo dei motivi del provvedimento e dargli la possibilità di esprimersi in merito. Il Consiglio informa della proposta di revoca il Fondatore, il Collegio dei docenti e il Consiglio dei genitori.
Il Consiglio d'Istituto trasmette la proposta di revoca del Preside con le relative motivazioni al Ministro per un parere. Il Consiglio d'Istituto non è tenuto a rivolgersi al Ministro se la revoca del mandato avviene su richiesta del Preside stesso. In tal caso il Ministro viene soltanto informato della revoca del mandato.
Se il Ministro non esprime un parere entro 30 giorni dal giorno della richiesta presentata, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tale parere.
Dopo aver ottenuto il parere del Ministro, ossia trascorso il termine dei 30 giorni, il Consiglio d'Istituto delibera sulla revoca e notifica tale provvedimento al Preside. Contro la decisione del Consiglio è possibile chiedere la tutela giurisdizionale in base alla Legge sugli enti.
3. Il Vicepreside
Articolo 27 
Durante la sua assenza, il Preside viene sostituito dal suo vice o da un dipendente dell'Istituto mediante delega scritta del Preside.
Il Vicepreside dell'Istituto viene nominato tramite bando di concorso pubblico, in base alle procedure stabilite dalla legge e conformemente all’articolo 23 del presente Decreto. A Vicepreside può essere nominato chi soddisfa le condizioni e i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di Preside di scuola dell’infanzia pubblica, eccezion fatta per la condizione di aver terminato gli studi per Presidi o superato l’esame per Presidi. Il Vicepreside svolge le funzioni di cui viene incaricato per iscritto dal Preside. Gli obblighi e le competenze del Vicepreside vengono definiti nel dettaglio nell’atto di definizione della dotazione organica dell’Istituto.
Il Preside nomina e revoca l’incarico del Vicepreside. Il Preside deve informare il suo vice delle motivazioni della revoca. Prima di sollevarlo dall'incarico il Preside deve informare delle motivazioni il Collegio dei docenti.
4. Dirigente dell'unità periferica dell’Istituto
Articolo 28 
L’unità periferica dell’Istituto è diretta dal Dirigente della scuola dell’infanzia periferica che viene nominato e revocato dal Preside tra i dipendenti dell’unità periferica dell’Istituto. Il Dirigente dell’unità periferica svolge le funzioni di cui viene incaricato per iscritto dal Preside.
5. Organi professionali
Articolo 29 
L’Istituto ha i seguenti organi professionali: il Collegio dei docenti e gli attivi professionali degli educatori d’infanzia.
Il Collegio dei docenti è formato dai lavoratori professionali dell'Istituto e svolge le seguenti mansioni:
– discute e decide sulle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativo-didattica,
– fornisce pareri sul piano di lavoro annuale,
– propone l'introduzione di programmi che superano gli standard e altri programmi d'attività,
– decide sull’aggiornamento dei programmi educativi e di insegnamento e sul loro svolgimento in conformità alla legge,
– fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del Preside,
– propone l’avanzamento dei quadri professionali e da pareri sulle proposte del Preside,
– esercita altre funzioni in osservanza della Legge.
Gli educatori e gli assistenti degli educatori costituiscono gli attivi professionali nella scuola dell’infanzia. L’attivo professionale della scuola dell’infanzia:
– esamina il lavoro educativo ovvero pedagogico,
– fornisce al Collegio docenti della scuola dell’infanzia proposte di arricchimento dell’attività educativa,
– esamina le osservazioni fatte dai genitori e
– svolge altre funzioni di carattere tecnico-professionale stabilite dal programma annuale di lavoro.
6. Consiglio dei genitori
Articolo 30 
Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell’istituto si costituisce il Consiglio dei genitori. Il supporto tecnico e finanziario per il funzionamento del Consiglio dei genitori è garantito dall'Istituto.
Fanno parte del Consiglio dei genitori un rappresentante per ogni sezione, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il Consiglio dei genitori nomina il presidente e il suo sostituto alla prima seduta del Consiglio dei genitori. Il mandato dei membri eletti nel Consiglio dei genitori dura un anno scolastico fino all’elezione dei nuovi membri.
La prima convocazione della seduta di costituzione del Consiglio dei genitori è convocata dal Preside che presiede la seduta fino all’elezione del presidente e del sostituto del Consiglio dei genitori. Il Consiglio dei genitori raggiunge il quorum deliberativo se è presente più della metà dei rappresentanti del Consiglio dei genitori. Il Consiglio dei genitori delibera a maggioranza dei voti di tutti i membri presenti del Consiglio dei genitori.
Il Consiglio dei genitori:
– propone programmi superiori agli standard,
– fornisce il consenso alla proposta del Preside relativa alle prestazioni che superano gli standard,
– collabora alla stesura della proposta di programma di sviluppo dell'Istituto, del piano formativo e dà parere al piano di lavoro annuale,
– discute le relazioni del Preside concernenti la problematica istruttivo-educativa;
– esamina i ricorsi dei genitori in relazione all’attività istruttivo-educativa,
– elegge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto e negli altri organi della scuola,
– fornisce pareri sui candidati che soddisfano le condizioni per la nomina a Preside,
– può approvare il proprio programma di lavoro per collaborare con l’Istituto, in particolare in merito all’inserimento nell’ambiente locale,
– in accordo con i dirigenti dell’Istituto può costituire ossia formare gruppi di lavoro nonché
– svolge altre funzioni in osservanza della Legge e di altre prescrizioni.
VI. DIPENDENTI DELL'ISTITUTO 
Articolo 31 
L’attività istruttivo-educativa e le altre attività tecnico-professionali dell'Istituto sono svolte da educatori e assistenti educatori, consulenti e da altro personale qualificato, che collaborano con loro nelle mansioni professionali necessarie per un funzionamento regolare dell'Istituto (nel prosieguo: personale professionale).
Il personale professionale svolge l’attività istruttivo-educativa in osservanza della Legge e dei programmi pubblici in vigore, con l’obiettivo di garantire l’oggettività, la criticità e il pluralismo. Dal punto di vista professionale sono autonomi nel proprio lavoro.
Il personale professionale deve avere la padronanza della lingua slovena e deve essere in possesso dei titoli di studio come previsto dalla Legge e da altre norme.
I lavori professionali, amministrativi, tecnici e altri vengono definiti in base alla dotazione organica dell’Istituto.
VII. ATTI GENERALI 
Articolo 32 
Tutte le questioni che non sono regolate dal presente Decreto, vengono regolate dall'Istituto con un atto generale.
Gli atti generali non devono essere in contrasto con il presente Decreto.
Gli atti generali in conformità alle leggi vigenti sono adottati dal Consiglio d’Istituto o dal Preside.
VIII. MODIFICHE DELLO STATUS E CHIUSURA DELL'ISTITUTO 
Articolo 33 
Il Fondatore decide in merito ai cambiamenti dello status quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa che definisce i criteri per la fondazione delle scuole dell’infanzia pubbliche.
Della chiusura dell’Istituto decide il Fondatore, dopo aver ottenuto il consenso del Governo della Repubblica di Slovenia.
Il Fondatore informa almeno con un anno d'anticipo l’Istituto, il Consiglio d'Istituto, i genitori e il Ministero competente per l’istruzione prescolare dei cambiamenti dello status, con i motivi del cambiamento e il programma d'interventi legati al cambiamento previsto.
IX. ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI 
Articolo 34
L'Istituto viene finanziato in base alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. All’Istituto vengono erogati i fondi per l’esercizio conformemente alle leggi e alle altre norme:
– dai fondi del bilancio statale,
– dai fondi del bilancio del Fondatore e degli altri comuni in cui hanno residenza i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia,
– dai versamenti per i programmi da parte dei genitori,
– dalla vendita di servizi sul mercato,
– dalle donazioni, dai contributi dei genitori, dagli sponsor e da altre fonti.
Per i programmi superiori agli standard l'Istituto può ottenere mezzi anche da bandi di concorso.
Il Fondatore garantisce le condizioni di lavoro dell’Istituto in conformità alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.
I beni patrimoniali dell'Istituto sono di proprietà del Fondatore.
I rapporti reciproci riguardo alla gestione del patrimonio vengono regolati dal Fondatore e dall'Istituto con apposito contratto. Nel contratto viene stabilito l'elenco dei beni che vengono dati in gestione all'Istituto.
L'Istituto è tenuto a gestire il patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
L'Istituto gestisce autonomamente il patrimonio dato in gestione, ma non può alienarlo con negozi giuridici oppure gravarlo con alcun onere derivante da diritti reali. L’aggravio mediante i diritti reali può essere fatto soltanto previo consenso del Fondatore. L'Istituto può cedere in locazione i propri vani di cui temporaneamente non necessita, previo consenso del Fondatore. Se i vani vengono dati in locazione per un massimo di 15 giorni, il previo consenso del Fondatore non è necessario. L'Istituto può disporre dei beni mobili con il consenso del Fondatore. L'Istituto può accendere prestiti soltanto previo consenso del Fondatore.
Articolo 35 
Le entrate eccedenti le uscite che l'Istituto ricava dalla vendita di prodotti ossia con servizi prestati nell’ambito dell’attività scolastica o altra attività, in virtù del presente Decreto, vengono utilizzate per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento, e per altri investimenti, nonché, previo consenso del Fondatore, anche per gli stipendi.
Sulla destinazione dei fondi in eccedenza decide il Fondatore su proposta del Preside, previo assenso del Consiglio d'Istituto.
Sulle modalità di copertura di un eventuale disavanzo insorto nel corso dell’esercizio dell’attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard prescritti e validi per il settore, decide il Fondatore, su proposta del Preside e previo assenso del Consiglio d'Istituto.
Tutti gli atti di consenso di cui al presente articolo vengono approvati a nome del Fondatore dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale con specifica delibera può autorizzare il Sindaco al rilascio degli atti di consenso di cui al presente articolo.
Articolo 36 
Il Fondatore ha i seguenti diritti e doveri nei confronti dell’Istituto:
– accerta se i piani e i programmi di lavoro sono in armonia con i piani e i programmi del Fondatore stesso,
– segue e controlla l'uso finalizzato e razionale dei mezzi,
– fornisce il consenso alla sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero alla definizione della dotazione organica per l’attività dell’educazione prescolare,
– decide dei cambiamenti di status,
– dà il consenso alle modifiche dell’attività e
– svolge altri compiti in armonia con il presente Decreto e con altre norme.
I diritti e gli obblighi del Fondatore di cui al primo, secondo, terzo e sesto alinea del comma precedente sono esercitati dal Sindaco a nome del Fondatore, mentre i diritti e gli obblighi di cui al quarto e quinto alinea sono esercitati dal Consiglio comunale.
L'Istituto è tenuto a:
– presentare ogni anno il piano annuale di lavoro e il piano finanziario,
– presentare annualmente il resoconto sull'attuazione del piano di lavoro e di sviluppo dell'Istituto,
– presentare annualmente il piano degli investimenti per la manutenzione e della gestione degli immobili nonché
– su richiesta del Fondatore, comunicare i dati necessari a seguire e finanziare le attività, nonché per scopi statistici.
X. CONTROLLO 
Articolo 37 
Il controllo della gestione finanziaria e della legalità del lavoro è demandato agli Organi statali competenti, all'Amministrazione comunale, al Comitato di controllo comunale e alla revisione interna, con delega del Fondatore o dell'Istituto.
Il controllo professionale si svolge in armonia con la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 38 
L'Istituto deve armonizzare i propri atti con le disposizioni del presente Decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Articolo 39 
Dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Preside e i membri del Consiglio d'Istituto proseguono il loro lavoro sino alla scadenza del mandato per cui sono stati nominati. Altrettanto vale anche per il mandato del Consiglio dei genitori.
Articolo 40 
Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 13/1997, 3/2008, 11/2010).
Articolo 41 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-3/2022
Pirano, 16 giugno 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti