Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2426. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7362.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2022
Koper, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. junija 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 3956, 3926/4, 3926/5, 3957/2, 3959/2 k.o. Bertoki, s parc. št. 392, 2713 k.o. Dekani, s parc. št. 6305/9, 6315/3 k.o. Semedela, s parc. št. 234/4, 234/12 k.o. Semedela, s parc. št. *170/6, *170/7, *170/8, *174/2, 1252/6, 6445 k.o. Škofije, s parc. št. 498/45, 498/51, 498/59, 498/60 k.o. Škofije, vse je v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3956, 3926/4, 3926/5, 3957/2, 3959/2 k.o. Bertoki, s parc. št. 392, 2713 k.o. Dekani, s parc. št. 6305/9, 6315/3 k.o. Semedela, s parc. št. 234/4, 234/12 k.o. Semedela, s parc. št. *170/6, *170/7, *170/8, *174/2, 1252/6, 6445 k.o. Škofije, s parc. št. 498/45, 498/51, 498/59, 498/60 k.o. Škofije, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2022
Koper, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L ’ A T T O  D I   D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Prot. n. 478-4/2022
Capodistria, 4 luglio 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS -1, 30/18 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 260 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 199/21 – Sigla: ZUreP-3), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, alla sua seduta del 30 giugno 2022 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’istituzione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 3956, 3926/4, 3926/5, 3957/2, 3959/2 C.c. Bertocchi, p.c. 392, 2713 C.c. Dekani, pp.cc. 6305/9, 6315/3 C.c. Semedella, pp.cc. 234/4, 234/12 C.c. Semedella, pp.cc. *170/6, *170/7, *170/8, *174/2, 1252/6, 6445 C.c. Škofije, pp.cc. 498/45, 498/51, 498/59, 498/60 C.c. Škofije, tutti di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Riguardo ai beni immobili insistenti sulle 3956, 3926/4, 3926/5, 3957/2, 3959/2 C.c. Bertocchi, p.c. 392, 2713 C.c. Dekani, pp.cc. 6305/9, 6315/3 C.c. Semedella, pp.cc. 234/4, 234/12 C.c. Semedella, pp.cc. *170/6, *170/7, *170/8, *174/2, 1252/6, 6445 C.c. Škofije, pp.cc. 498/45, 498/51, 498/59, 498/60 C.c. Škofije, si procede all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n. 478-4/2022
Capodistria, 30 giugno 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost