Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2425. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 3722/2 k.o. 2606 Semedela, stran 7361.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 3722/2 k.o. 2606 Semedela 
Št. 3505-3/2021-13
Koper, dne 4. julija 2022
Župan
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. junija 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 3722/2 k.o. 2606 Semedela 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 3722/2 k.o. 2606 Semedela in se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: PUP).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev PUP-a:
– individualna odstopanja glede kote terena ob stavbi: na območju lokacijske preveritve se pri gradnji stavb ne upošteva četrti stavek pete alineje drugega odstavka 14. člena PUP. Individualno odstopanje se glasi: »Na območju lokacijske preveritve znaša kota pritličja stavb 123,30 m.n.m.«.
Na območju lokacijske preveritve veljajo vsi ostali prostorsko izvedbeni pogoji PUP-a.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2692
Št. 3505-3/2021-13
Koper, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L ’ A T T O    D I   D E L I B E R A 
sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di particella 3722/2, C.c. 2606 Semedella 
Prot. n. 3505-3/2021-13
Capodistria, 4 luglio 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi del secondo alinea dell’articolo 127, degli articoli 129 e 131 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17, 199/21 – Sigla: ZUreP-3 e 20/22 – Sentenza della CC), in virtù dell’articolo 299 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 199/21 – nel testo a seguire ZUreP-3) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 30 giugno 2022 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di particella 3722/2, C.c. 2606 Semedella 
Articolo 1 
Con il presente atto di Delibera si convalida la verifica urbanistica relativa al terreno insistente sulla p.c. 3722/2 C.c. 2606 Semedella e soggetto alle disposizioni del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 19/88, 7/01, 24/01 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16 e 207/21; – nel testo a seguire NTA).
Articolo 2 
Nell’area della verifica urbanistica si permette la deroga individuale dalle norme tecniche di attuazione:
– deroghe individuali relative all’altezza più bassa del terreno adiacente all’edificio: per la costruzione di edifici nell’area della verifica urbanistica non si considera la quarta frase del quinto alinea del secondo comma dell’articolo 14 della NTA. La deroga individuale recita come segue: «Nell’area della verifica urbanistica l’altezza più bassa del pianterreno degli edifici è 123,30 m.s.l.m.».
Nell’area della verifica urbanistica sono in vigore tutte le altre norme tecniche di attuazione.
Articolo 3 
Il presente atto di Delibera rimane in vigore per due anni a decorrere dal giorno di entrata in vigore. L’investitore è tenuto a presentare la richiesta completa per il rilascio della concessione edilizia o della determina preliminare.
Articolo 4 
Il presente atto di Delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Codice di identificazione nella raccolta di atti territoriali: 2692
Prot. n. 3505-3/2021-13
Capodistria, 30 giugno 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost