Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2404. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje, stran 7327.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje (Uradni list RS, št. 22/16) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(šolski okoliš) 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša.
(2) Šolski okoliš obsega območje naslednjih naselij v občini Ajdovščina: Dobravlje, Potoče, Kamnje, Vrtovin, Gojače, Malovše, Ravne, Črniče, Batuje, Selo, Brje, Zavino, Vrtovče, Šmarje, Velike Žablje, Male Žablje, Plače, Vipavski Križ, Stomaž, Skrilje in naselje Cesta, razen hišnih številk 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a.
(3) Šolsko območje podružnic obsega:
– podružnica Skrilje, naselja: Dobravlje razen hišnih številka od 89 do 109, Skrilje, Stomaž, Kamnje, Potoče, Brje,
– podružnica Vrtovin, naselje: Vrtovin,
– podružnica Črniče, naselja: Črniče, Ravne, Malovše, Gojače, Selo, Batuje,
– podružnica Vipavski Križ, naselja: Dobravlje hišne številke od 89 do 109, Vipavski Križ, Plače, Male Žablje, Velike Žablje, Šmarje, Vrtovče, Zavino in naselje Cesta, razen hišnih številk od 1 do 8a.
(4) V podružnicah se učenci šolajo od prvega do četrtega razreda, razen v podružnici Črniče, kjer se učenci šolajo do petega razreda. Po zaključenem četrtem oziroma petem razredu nadaljujejo učenci šolanje na matični šoli v Dobravljah.
(5) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju šolskega okoliša. Starši imajo pravico vpisati otroka v podružnico šole, na območju katere ima otrok stalno ali začasno prebivališče. Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
(6) Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.«
2. člen 
V 8. členu se na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 9 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 3 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnic šole.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v podružnico šole.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike matične šole in podružnic šole skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, pretežni del delovnega časa morajo delati v enoti, za katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji najpozneje 20. dan po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«
5. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev otrok matične šole in podružnic šole skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«
6. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavodoziroma ne obiskuje več enot, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enotah, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.«
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev zavoda za aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev se začne na predlog najmanj treh staršev.«
7. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(4) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti, če ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice.«
8. člen 
Spremeni se drugi odstavek 31. člena tako, da se glasi:
»Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi, iz sredstev ustanoviteljice pa na podlagi zakona in v skladu s kriteriji in merili ustanoviteljice, ki jih sprejme župan. Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice.«
9. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda nakaže tudi v proračun ustanoviteljice. Ta sredstva sme ustanoviteljica uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka tega člena.«
10. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.«
11. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odloča ustanoviteljica.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sestavi do poteka tekočega mandata.
13. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 026/01-20/96
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost