Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2403. Odlok o predkupni pravici v Občini Ajdovščina, stran 7327.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3) in 94. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na tem območju.
II. OBMOČJE PREDKUPNE PRAVICE 
2. člen 
Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditvena območja naselij,
– druga ureditvena območja,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območja za dolgoročni razvoj naselij.
3. člen 
(1) Za stavbna zemljišča se upoštevajo območja teh zemljišč, določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(3) Za druga ureditvena območja se upoštevajo območja, določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(4) Za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določena z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi vključno z varovalnimi pasovi.
(5) Za območja za dolgoročni razvoj naselij se upoštevajo območja, določena v občinskem prostorskem načrtu.
III. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
4. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine Ajdovščina, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Postopek uveljavljanja predkupne pravice je določen v zakonu s področja urejanja prostora.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena, je nična.
5. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča župan.
6. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena v primerih:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali
– pri prodaji etažne lastnine.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah (Uradni list RS, št. 33/03).
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-3/22-1
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost