Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2402. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina, stran 7326.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), prvega odstavka 139. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 94. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik občina, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora ter način plačila stroškov lokacijske preveritve.
2. člen 
(višina stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 750 eur;
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eur;
– za omogočanje začasne rabe prostora 1500 eur.
(2) Zavezanec za plačilo stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.
3. člen 
(način plačila) 
(1) Investitor oziroma pobudnik poda pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve in priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina preveri ustreznost pobude in skladnost elaborata z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-3.
(2) Občina izda investitorju oziroma pobudniku sklep o plačilu stroškov lokacijske preveritve.
(3) Plačilo stroškov lokacijske preveritve je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 48/18).
5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3503-4/22-1
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost