Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2170. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 – rebalans I., stran 6642.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 16. seji dne 23. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 – rebalans I. 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2022
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.174.040
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.130.440
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.549.530
700
Davki na dohodek in dobiček
4.100.000
703
Davki na premoženje
305.730
704
Domači davki na blago in storitve
139.800
706
Drugi davki
4.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
580.910
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
268.710
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
28.700
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714
Drugi nedavčni prihodki
250.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
932.500
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500
722
Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev
930.000
73
PREJETE DONACIJE
21.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
21.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.090.100
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.090.000
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
100
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.828.840
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.508.929
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
359.200
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.228
402
Izdatki za blago in storitve
2.064.001
403
Plačila domačih obresti
14.500
409
Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.501.180
410
Subvencije
284.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.629.900
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
89.700
413
Drugi domači transferi
497.580
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.771.730
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.771.730
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
47.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
36.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–654.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
500
Domače zadolževanje
1.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
345.200
550
Odplačila domačega dolga
345.200
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
654.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
654.800
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
146.825
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2022 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20) se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava
– režijski obrat.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20) se 13. člen spremeni tako, da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR.
Občina Žužemberk v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2020
Žužemberk, dne 24. junija 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost