Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2165. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, stran 6633.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 22. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, ki se ureja skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03, 30/09, 10/1, 2/17, 38/17, 27/18, 88/22) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10, 90/11).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Priloga 1 – Območje opremljanja,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ,
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje,
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija,
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje,
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Žalec (https://zalec.si/).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« se nanaša na enote urejanja prostora AR-4 in LO4/2, kot jih določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13, 92/13, 50/16, 102/20) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je prikazano v grafičnem prikazu: Priloga 1 – Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo (v nadaljevanju cestno omrežje),
– fekalna kanalizacija,
– vodovodno omrežje in
– javne površine.
(2) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnem prikazu: Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v eni etapi.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je januar 2018. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je december 2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Cestno omrežje
2.205.718,91
2.205.718,91
0,00
Fekalna kanalizacija
358.882,55
358.882,55
0,00
Vodovodno omrežje
413.929,02
413.929,02
0,00
Javne površine
264.101,11
264.101,11
0,00
Skupaj
3.242.631,59
3.242.631,59
0,00
(2) Občina ima finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme že zagotovljena v občinskem proračunu.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Cestno omrežje
OBO_C
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
Vodovodno omrežje
OBO_V
Javne površine
OBO_JP
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 4.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
3.242.631,59
Cestno omrežje
2.205.718,91
Fekalna kanalizacija
358.882,55
Vodovodno omrežje
413.929,02
Javne površine
264.101,11
ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
Javne površine
0,00
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
OBO_C
2.205.718,91
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
358.882,55
Vodovodno omrežje
OBO_V
413.929,02
Javne površine
OBO_JP
264.101,11
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Cestno omrežje
OBO_C
9,61
17,69
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
1,90
3,35
Vodovodno omrežje
OBO_V
1,80
3,32
Javne površine
OBO_JP
1,15
2,12
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN)) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
14. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«.
19. člen 
Z dnem začetka uporabe tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (Uradni list RS, št. 13/13, 100/13, 2/17, 28/18, 34/19).
20. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
21. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0008/2021
Žalec, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost