Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2163. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo, stran 6620.

  
Na podlagi 110., 118., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 22. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga OPPN) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20), sprejme Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen z identifikacijsko številko 2453.
(3) OPPN je izdelalo podjetje IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, pod številko projekta 1/21.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge:
– tekstualni del: odlok
– grafični del:
1.0
IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OPN OBČINE ŽALEC
M 1:5000
2.0
OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
M 1:500
3.0
PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:5000
4.0
UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
5.0
SITUACIJA POTEKA OMREŽJA IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN KOMUNIKACIJSKO INFRASTRUKTURO
M 1:500
6.0
GEODETSKA KOTIRANA SITUACIJA Z NAČRTOM PARCELACIJE
M 1:500
(3) Spremljajoče gradivo OPPN je:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost,
7. okoljsko poročilo.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(predmet OPPN) 
(1) Predmet OPPN je umestitev in določitev prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo ene stanovanjske stavbe s pripadajočo ureditvijo.
(2) Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba območja.
(3) Na območju tega OPPN se s sprejetjem tega odloka spremeni podrobnejša namenska raba iz območja površin centralnih dejavnosti (CD) v območje stanovanjskih površin, površine podeželskega naselja (SK), za umestitev stanovanjskega objekta v območju obstoječe stanovanjske pozidave.
(4) Občinski svet Občine Žalec je na redni seji dne 30. januarja 2019 sprejel sklep, da so izpolnjeni pogoji iz petega odstavka 117. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta.
(5) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– umestitev stanovanjske stavbe,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo.
III. OBMOČJE OPPN 
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Drešinja vas in obsega vzhodni del območja enote urejanja prostora DR-1/3.
(2) Površina območja OPPN je 2459 m2 in obsega parcele ali dele parcel: 458/4, 457/6, 457/3, *374, 457/2, *373, 457/4 vse parcele v k.o. (1000) Levec.
(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
5. člen 
(posegi zunaj območja OPPN) 
Za izvedbo navezav na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN, predvideni so:
– priključek na obstoječe NN električno omrežje: na parc. 449/5, 447/3, 448/5, 451/12 v k.o. (1000) Levec.
– priključek na obstoječe elektronske komunikacije: na parc. 458/2, 460 v k.o. (1000) Levec.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Drešinja vas. Na vzhodu meji na območje kmetijskih zemljišč, na jugu, zahodu in severu na območje obstoječih prostostoječih stanovanjskih stavb.
(2) Območje OPPN se na obstoječe javno prometno omrežje navezuje preko nekategorizirane ceste na zahodu, ki se v nadaljevanju naveže na javno pot JP 993091. Znotraj OPPN se uporabi obstoječa interna dovozna cesta, ki se podaljša do zemljišča predvidenega za gradnjo.
7. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dopustne gradnje in drugi posegi pod pogoji določil tega odloka:
– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– vzdrževanje objektov,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev,
– gradnja pomožnih objektov,
– sprememba namembnosti,
– prizidava (dozidave in nadzidave) obstoječih in novih stavb v okviru dopustne etažnosti in faktorja zazidanosti parcele (FZ) določenega za nove objekte,
– spremembe namembnosti objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– izgradnja gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter ureditev pripadajočih priključkov nanjo,
– zunanje ureditve,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (garaža, nadstrešek, bazen, ograja, shramba, pergola, bazen).
8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti in vrste objektov) 
(1) Z OPPN je predvidena stanovanjska namembnost.
(2) Vrste dopustnih objektov so opredeljene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI):
a) Stanovanjske stavbe, od teh:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
b) Nestanovanjske stavbe, od teh:
– 12420 Garažne stavbe
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice)
c) Gradbeno inženirski objekti:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
– 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega (ograje, oporni zidovi, škarpe)
d) Drugi gradbeni posegi:
– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
9. člen 
(pomožni objekti) 
(1) Na posameznih gradbenih parcelah je ob stanovanjskih objektih dopustna gradnja pomožnih objektov. Pomožne objekte je dopustno graditi na gradbeni parceli, na kateri je že izgrajen osnovni objekt oziroma se gradita osnovni in pomožni objekt sočasno (garaža, shramba, nadstrešnica, vrtne ureditve, kot so bazeni, pergole, ute, ograje, oporni zidovi). Pomožni objekti so lahko glede na zahtevnost enostavni, nezahtevni ali manj zahtevni.
(2) Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatnih komunalnih priključkih.
(3) Pomožni objekti, ki so stavbe, se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislonjeni k osnovnim stavbam in so z njim funkcionalno povezani. Morajo biti pritlični, enoetažni in maksimalne višine 3,5 m in niso namenjeni bivanju ali izvajanju dejavnosti.
10. člen 
(predvidene odstranitve) 
Na območju OPPN ni predvidenih odstranitev objektov.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
11. člen 
(zasnova) 
(1) Urbanistična zasnova območja izhaja iz oblike parcele, ki narekuje umestitev objekta podolgovatega tlorisa, orientiranega z daljšo stranico v smeri sever jug.
(2) Umestitev predvidenega objekta je določena s tlorisnimi gabariti ter odmiki od parcelnih mej in gospodarske javne infrastrukture.
12. člen 
(tlorisni in višinski gabariti) 
(1) Zasnova objektov je pravokoten tloris, lahko je tudi lomljen. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris.
(2) Tlorisni gabariti:
– stanovanjski objekt 1, oblika pravokotna, okvirni tlorisni gabarit: 16,30 m x 11,00 m in garaža 9,75 m x 11,00 m.
(3) Višinski gabarit:
– stanovanjski objekt 1: pritličje in nadstropje ali pritličje in mansarda,
– garaža, nadstrešnica in drugi pomožni objekti, ki so stavbe: pritličje.
(4) Okvirna lega stavbe je prikazana v grafičnih načrtih. Maksimalni tlorisni gabariti stavb (obstoječih in predvidene) niso posebej določeni, vendar vključno z nezahtevnimi ter enostavnimi objekti ne smejo presegati faktor zazidanosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe. Obstoječi objekte je dopustno prizidati.
(5) Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti motena sosednja posest.
(6) Kota tal pritličja objektov je ca. 246,60 m n.v. in se podrobneje opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve.
13. člen 
(dopustna izraba prostora) 
(1) Dopustna izraba prostora je določena s faktorjem zazidanosti parcele FZ in faktorjem zelenih površin FZP.
(2) Faktor zazidanosti parcele (FZ) je največ 40 % in je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele, v zazidano površino se šteje površina vseh stavb in pripadajočih pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni parceli.
14. člen 
(odmiki) 
(1) Odmiki od parcelnih mej:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele,
– odmiki novih objektov so opredeljeni z umestitvijo objektov, razvidni so v grafičnih prilogah,
– sosedske ograje, škarpe in podporne zidove se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0,50 m od parcelne meje,
– odmiki elementov urbane opreme od parcelne meje morajo biti vsaj 0,50 m,
– odmik bazena od sosednjih zemljišč je najmanj 2,0 m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.
15. člen 
(arhitekturno oblikovanje objektov) 
(1) Tlorisna zasnova stanovanjske stavbe 1 je podolgovata pravokotna oblika.
(2) Fasade objekta morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih ali lesene oziroma kombinacija obojega. Prepovedane so žive in kričeče barve.
(3) Streha je simetrična dvokapnica z naklonom 32–45° v kombinaciji z ravnimi strehami ali enokapnicami na delih stavbe. Strehe so lahko zaključene s čopi. Šotoraste strehe niso dopustne. Strehe nadstrešnic so ravne ali v blagem naklonu. Dovoljeni so izzidki z ravnimi strehami. Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane.
(4) Namestitev sončnih celic je dopustna le na strehah stavb, le-te se na streho namestijo vzporedno s strešino. Pri ravni strehi jih je dopustno postaviti v naklonu za strešnim vencem tako, da so naprave čim manj vidne.
(5) Objekti se lahko gradijo v zidani ali montažni izvedbi, material ni predpisan.
(6) Pomožni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem položaju glede na osnovno stavbo na gradbeni parceli in oblikovani skladno z osnovnim objektom.
(7) Zunanje ureditve in urbana oprema se izvedejo po načelih sodobnega oblikovanja in se med seboj oblikovno uskladijo.
16. člen 
(lega, velikost in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Nezahtevne in enostavne stavbe se gradi znotraj gradbene parcele.
(2) Velikost se določi v skladu z veljavnim predpisom za tovrstne objekte.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno poenoteni z osnovnimi stavbami.
17. člen 
(ureditev zunanjih površin) 
(1) Dovoz na gradbeno parcelo se uredi kot podaljšek obstoječe interne ceste.
(2) Ob stanovanjskih objektih se uredi tlakovane površine za dostope in bivalne terase. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(3) Sosedske ograje na območju so lahko mrežne, lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov ali prednostno z zasaditvijo živice za katero se uporabi avtohtone rastlinske vrste. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Višine ograj so dopustne do 1,80 m.
VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
18. člen 
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic in mnenj k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
19. člen 
(cestno omrežje) 
(1) Za dostop in dovoz do objekta se uporabi obstoječa interna dovozna cesta, ki poteka iz zahodne strani in se podaljša do gradbene parcele, ter poteka po parcelah 457/2, 457/4, *374, 457/3, vse k.o. Levec.
(2) Obstoječa interna dostopna cesta se preko obstoječega cestnega priključka na zahodni strani območja priključuje na nekategorizirano občinsko cesto, ki poteka po zemljiščih s parcelnimi št. 1485 k.o. (1000) Levec, ki se v nadaljevanju priključuje na javno pot JP 993091.
20. člen 
(parkirne površine) 
Parkiranje se zagotovi v sklopu gradbenih parcel, zagotovi se najmanj 2 parkirni mesti na stanovanjsko stavbo.
21. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Oskrba novega in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju se izvede preko zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 63 mm, ki poteka po zahodnem delu obravnavanega območja.
(2) Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.
22. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.
(2) Iz obravnavanega območja se bodo fekalne vode odvajale v zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, v javni kanal K3.3, PVC DN 200 mm preko obstoječega revizijskega jaška J in hišnega priključnega jaška HP.
(3) Meteorne vode s streh in utrjenih površin se zbirajo in odvajajo v ponikovalnico na gradbeni parceli skladno z geološkim poročilom.
(4) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
23. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Energija za napajanje stavbe je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe prostostoječe razdelilne omarice R-1, katera se nahaja na parceli številka 449/5 k.o. (1000) Levec.
(2) Predmetna PS R-1 je priključena na nizkonapetostno omrežje I04: Levec, ki se napaja iz TP Drešinja vas – Drev.
24. člen 
(javna razsvetljava) 
Ni predvidena.
25. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 
(1) Na območju OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju TK omrežje) v upravljanju Telekom Slovenije d.d. Pri posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK omrežje, ga zakoličiti in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca.
(2) Na območju OPPN je izgrajeno KKS omrežje v upravljanju Telemach d.o.o. Pri posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe KKS omrežje, ga zakoličiti in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca.
(3) Priključek na javno KKS omrežje za objekt se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telemach d.o.o.
(4) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.
26. člen 
(plinovodno omrežje) 
Na območju je izgrajeno plinovodno omrežje. Objekt se priključi na obstoječe plinovodno omrežje.
27. člen 
(ogrevanje in učinkovita raba energije) 
(1) Za ogrevanje objektov se kot vir energije predvideva zemeljski plin, zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali pa obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na stavbah, toplotne črpalke ipd.), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka. Toplotne črpalke naj bodo locirane na vizualno neizpostavljenih mestih z ustreznim odmikom od sosednjih parcel.
(2) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na strehah stavb.
(3) Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
28. člen 
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) V območju OPPN ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine. V relativni bližini se nahaja enota nepremične kulturne dediščine Drešinja vas – Plano grobišče Na Groblah (EŠD 23195).
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
29. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka z emisijami prahu in plinov gradbenih strojev med gradnjo se upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka: ureditev dovoznih poti na gradbišče in zadostno močenje prevoznih poti ter odkritih površin ob sušnih dnevih z namenom zmanjšanja prašenja.
(2) Za potrebe po toplotni energiji naj se uporabljajo obnovljivi ter ekološko nesporni viri energije.
30. člen 
(varstvo voda) 
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja.
(2) Odvajanje padavinskih vod s streh in utrjenih površin se predvidi v ustrezno dimenzioniran ponikovalni objekt.
(3) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
31. člen 
(varstvo tal) 
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Pri gradnji se humus odstrani in pravilno deponira. Viške zemljine se uporabi pri urejanju zelenic.
32. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Območje OPPN sodi v III. območje varstva pred hrupom skladno z določili Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec.
(2) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
33. člen 
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
34. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Območje OPPN bo vključeno v organiziran odvoz odpadkov.
(2) Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke. Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
(3) Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Ureditev odjemnega mesta mora ustrezati sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(4) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
35. člen 
(ohranjanje narave) 
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij z naravovarstvenim statusom.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM 
36. člen 
(varstvo pred poplavo) 
(1) Območje OPPN leži v razredu preostale poplavne nevarnosti.
(2) Pogoji za gradnjo stavb morajo biti skladni z določili 6. člena in Priloge 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in spremembe), tako, da se zagotovi, da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. Dopusten je dvig kote pritličij načrtovanih objektov, nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč pa, skladno z določili 86. člena ZV-1, ni dopustno.
(3) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakonodajo, ki ureja področje voda, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin z zadrževanjem skladno z določili tega odloka. Dopusti se ponikanje skladno z izdelanim elaboratom: Geološko geotehnično poročilo izdelal Geoekspert, podjetje za uporabno geotehniko, številka projekta 48/21, julij 2021.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja Direkcije RS za okolje.
37. člen 
(varstvo voda) 
(1) Območje OPPN se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju – VVO II za zajetja Medlog, za katero velja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16, v nadaljevanju Uredba).
(2) Vsi posegi, ureditve ter vrste načrtovanih objektov (tudi pomožnih objektov) in dejavnosti ter uporaba objektov morajo ustrezati pogojem, omejitvam in prepovedim, ki izhajajo iz Uredbe.
(3) Gradnja enostanovanjskih stavb in nestanovanjskih stavb na območju OPPN je dovoljena pod pogoji ob upoštevanju zahtev in prepovedi Uredbe, ki jo predmetni OPPN upošteva:
– da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
– da so upoštevane zahteve in prepovedi ter izpolnjeni pogoji odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,
– da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerim se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
– in se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč ter je gradnja dovoljena s prostorskim aktom.
(4) Pri gradnji in uporabi objekta se upošteva pogoje, omejitve in prepovedi:
– Skladno z izsledki Hidrogeološke analize nivoja podzemne vode na območju Drešinje vasi, izdelal IRGO Consulting d.o.o. številka projekta 3013765, januar 2022 je ocenjeno, da nivo podzemne vode na območju predvidenega posega niha na koti med 243,20 in 245,60 m n.v. oziroma na globini od 0,3 do 2,7 m pod terenom. Maksimalni povprečni nivo podzemne vode je na globini 1,6 m pod terenom. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad maksimalnim povprečnim nivojem podzemne vode.
– Z izkopi na gradbišču se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Najnižja točka izkopa pri gradnji objekta bo na koti 245,61 m n.v., kar pomeni, da se pri gradnji objekta ne bo posegalo v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku.
– Z gradnjo se ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja.
(5) Prepovedano je zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture.
(6) Za vse gradnje je treba pridobiti vodno soglasje pristojnega nosilca urejanja prostora. V postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del se preverijo vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter pridobi vodno soglasje.
38. člen 
(varstvo pred potresom) 
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
39. člen 
(obramba) 
Na območju OPPN ni objektov za potrebe obrambe. Gradnja zaklonišč ali ojačitev prve plošče ni potrebna.
40. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne površine.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz obstoječega in načrtovanega vodovodnega omrežja.
(3) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
(4) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
41. člen 
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost) 
(1) Območje OPPN ni plazljivo in plazovito ogroženo.
(2) Leži v območju, kjer so predvideni običajni protierozijski ukrepi. Pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju gradenj je potrebno upoštevati pogoje Geomehanskega poročila: Geološko geotehnično poročilo izdelal Geoekspert, podjetje za uporabno geotehniko, številka projekta 48/21, julij 2021.
42. člen 
(razlitje nevarnih snovi) 
V območju OPPN ni pričakovati razlitja olj.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
43. člen 
(etapnost) 
Posamezne objekte je možno izvajati etapno.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
44. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej, imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške;
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane;
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
45. člen 
(merila in pogoji za parcelacijo) 
Načrt parcelacije z elementi za zakoličbo je prikazan na karti 6 geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije.
XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
46. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– sprememba tlorisnih gabaritov stanovanjskega objekta do + 4,00 m, objekt je lahko manjših dimenzij,
– dopustna je sprememba mikrolokacije objekta (zamik, orientiranost ipd.),
– pri povečanju in zmanjšanju tlorisnih gabaritov, pri spremembi mikrolokacije objektov in zamiku parcelacije se ne sme zmanjševati v OPPN določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture,
– za obstoječe objekte veljajo določila tega odloka.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA 
47. člen 
(prenehanje veljavnosti OPPN) 
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti) se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v občinski prostorski načrt.
XIV. KONČNE DOLOČBE 
48. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in na Upravni enoti Žalec.
49. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
50. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2018
Žalec, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos

AAA Zlata odličnost