Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2002. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper, stran 6331.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper 
Št. 600-10/2007
Koper, dne 13. junija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 26. maja 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list RS, št. 4/06, 11/06 – popr., 40/07, 71/08 in 40/10) se besedilo 3.a člena črta v celoti.
2. člen 
V 4. členu odloka se v besedilu črtajo dejavnosti šole pod 34., 35. in 36. točko.
3. člen 
V 7. členu odloka se besedilo drugega odstavka črta v celoti.
4. člen 
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ustanoviteljica zagotovi šoli nepremičnine in opremo, ki jo šola potrebuje za opravljanje dejavnosti.«
5. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kopermora v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti splošne akte zavoda v skladu z določili tega odloka. Do sprejema le-teh zavod uporablja splošneakte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s temodlokom.
7. člen 
Svetovalna dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki jo izvaja Osnovna šola Koper, se z dnem 1. 9. 2022 prenese na novoustanovljeni javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre in se preneha izvajati v okviru Osnovne šole Koper.
Osnovna šola Koper prenese na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre dejavnosti, pravice, obveznosti in opremo za izvajanje dejavnosti zavoda, vse po stanju na dan 31. 8. 2022.
Zaposleni, ki imajo do dne 1. 9. 2022 sklenjeno delovno razmerje v okviru organizacijske enote Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper v okviru Osnovne šole Koper, se s tem dnem prevzamejo v Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre.
Osnovna šola Koper je takoj po uveljavitvi tega odloka dolžna aktivno sodelovati pri izvedbi vseh potrebnih aktivnosti za prenos.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.
Št. 600-10/2007
Koper, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O I L  D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria 
Prot. n. 600-10/2007
Capodistria, 13 giugno 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS – vecchia, n. 12/91, Gazzetta Ufficiale della RS/I n. 17/91 – Sigla: ZUDE, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 55/92 – Sigla: ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Sentenza della CC, 8/96, 31/00 – Sigla: ZP-L, 36/00 – Sigla: ZPDZC, 127/06 – Sigla: ZJZP), dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 – testo consolidato ufficiale, 118/06 – Sigla: ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – rett., 65/09 – rett., 20/11, 40/12 – Sigla: ZUJF, 57/12 – Sigla: ZPCP-2D, 2/15 – Sentenza della CC, 47/15, 46/16, 49/16 – rett., 25/17 – Sigla: ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 26 maggio 2022, approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria 
Articolo 1
Nel Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 4/06, 11/06 – rett., 40/07, 71/08 e 40/10) si sopprime il testo completo dell’articolo 3/a.
Articolo 2 
Nell’articolo 4 del decreto si sopprime le attività della scuola ai punti 34, 35 e 36.
Articolo 3 
Nell’articolo 7 si sopprime il testo completo del secondo comma.
Articolo 4 
Si modifica il testo del primo comma dell’articolo 17 del decreto e lo si sostituisce con il seguente testo:
»Il fondatore fornisce alla scuola gli immobili e le attrezzature necessarie allo svolgimento della sua attività.«
Articolo 5 
Le rimanenti disposizioni del decreto non subiscono modifiche.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 6
Nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria deve armonizzare gli atti generali dell’Ente in conformità alle disposizioni del presente decreto. Fino all’approvazione degli stessi l’Ente applica gli atti generali in vigore il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni che sono in contrasto con il presente decreto.
Articolo 7 
A partire dal 1° settembre 2022, l’attività di consulenza per bambini, adolescenti e genitori, attuata dalla Scuola elementare di Capodistria, si trasferisce al nuovo Ente pubblico Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria; cessa quindi l’attività di consulenza nell’ambito della Scuola elementare di Capodistria.
La Scuola elementare di Capodistria trasferisce al Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria le attività, i diritti, gli obblighi e le attrezzature per l’attuazione dell’attività dell’Ente, come risulta dall’inventario e dallo stato in data 31 agosto 2022.
Gli impiegati, che in data 1° settembre 2022 hanno il rapporto di lavoro stipulato nell’ambito dell’unità organizzativa Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori Capodistria nell’ambito della Scuola elementare di Capodistria, passano in detta data all’Ente pubblico Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria.
Immediatamente a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto la Scuola elementare di Capodistria è tenuta a cooperare attivamente nell’attuazione delle attività necessarie per il trasferimento.
Articolo 8 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a decorrere dal 1° settembre 2022.
Prot. n. 600-10/2007
Capodistria, 26 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost