Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2001. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, stran 6319.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 6., 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), sta Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na seji dne 26. maja 2022 in Občinski svet Občine Izole na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) na seji dne 2. junija 2022, sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
S tem odlokom Mestna občina Koper in Občina Izola (v nadaljevanju besedila: soustanoviteljici) ustanavljata Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (v nadaljevanju besedila: zavod).
2. člen 
(imena in sedeži soustanoviteljic) 
Soustanoviteljici zavoda sta naslednji občini:
– Mestna občina Koper s sedežem na Verdijeva ulica 10, Koper in
– Občina Izola s sedežem na Sončno nabrežje 8, Izola.
3. člen 
(pristojnosti občin soustanoviteljic) 
(1) Soustanoviteljici s tem odlokom izvršujeta ustanoviteljske pravice in obveznosti ter usklajujeta delovanje zavoda s predpisi in akti lokalne samouprave.
(2) S tem odlokom soustanoviteljici urejata ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, organizacijske enote zavoda, pravni status, pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu, določbe o organih javnega zavoda, razmerja med soustanoviteljicami in zavodom, temeljna vprašanja v zvezi z organizacijo, delovanjem in financiranjem zavoda, premoženje zavoda in določbe o ravnanju s premoženjem javnega zavoda ter druge določbe v skladu z zakonodajo.
4. člen 
(deleži upravljanja) 
Soustanoviteljici imata v zavodu naslednje deleže upravljanja:
– Mestna občina Koper 76,17 %,
– Občina Izola 23,83 %.
5. člen 
(uporaba spola) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
6. člen 
(namen in poslanstvo zavoda) 
Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Zavod sodeluje pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter pri reševanju zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev, nudi podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. Pomoč nudi otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter staršem, ki naletijo na vzgojne dileme pri odraščanju otroka in mladostnika. Deluje tudi na področju dela z nadarjenimi otroki, tako pri njihovi identifikaciji kot pri razvoju in izvedbi obogatitvenih programov za nadarjene. Sodeluje s strokovnimi delavci na področju vzgoje in izobraževanja pri načrtovanju podpore za zmanjševanje otrokovih težav. Razvija izobraževalne dejavnosti za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju kot tudi za starše in širšo javnost. Sodeluje s strokovnimi institucijami in društvi ter omogoča mentorstvo študentom in diplomantom. Zagotavlja preventivno delovanje v smeri odpravljanja stigmatizacije otrok in mladostnikov s težavami.
II. STATUSNE DOLOČBE 
7. člen 
(ime in sedež) 
Ime zavoda: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre
Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria
Skrajšano ime zavoda: Svetovalni center Istre
Sedež zavoda: Mirenska ulica 2a, 6000 Koper–Capodistria.
Zavod sme pri svojem poslovanju uporabljati samo tisto ime, ki je vpisano v sodni register.
8. člen 
(sposobnost nastopati v pravnem prometu) 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem pomenu, kot to določata zakon in ta odlok. Z dnem vpisa akta o ustanovitvi v sodni register zavod pridobi pravno sposobnost.
9. člen 
(žig) 
(1) Zavod ima žig, katerega obliko in vsebino določa statut zavoda. Število žigov, njihovo uporabo, način ravnanja z njimi in njihovega uničenja ter seznam delavcev, ki so zanje odgovorni, določi direktor s posebnim pravilnikom.
(2) Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s statutom zavoda.
10. člen 
(javna služba) 
(1) Zavod izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe soustanoviteljic, pod pogoji iz tega odloka pa tudi za druge naročnike, opravlja svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področje zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.
(2) Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki ju določa z letnim programom dela.
11. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), naslednje dejavnosti:
P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
(2) Zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:
C18.110 Tiskanje časopisov
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 Prevajanje in tolm Uradni list RS - 082/2022, Uredbeni del ačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj
O84.120 Urejanja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene dejavnosti
(3) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
12. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Zavod izvaja javno službo na območju občin soustanoviteljic.
(2) Zavod za izvajanja svoje dejavnosti lahko ustanovi organizacijske enote, ki so opredeljene v statutu zavoda. Organizacijske enote zavoda niso organizirane kot samostojne pravne osebe. Področje dejavnosti organizacijskih enot, njihova pooblastila ter odgovornosti v pravnem prometu se določijo s statutom zavoda.
(3) V soglasju s soustanoviteljicama lahko javni zavod opravlja svojo dejavnost tudi na območju drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
III. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
13. člen 
(splošne določbe) 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občinska sveta občin soustanoviteljic zavoda s tem odlokom ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljata župana občin soustanoviteljic v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
14. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime skupnega organa iz 13. člena tega odloka je »Svet ustanoviteljev javnega zavoda Svetovalni center Istre«.
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Kopru, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava Mestne občine Koper.
15. člen 
(pristojnost Sveta ustanoviteljev) 
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda, razen tistih, katerih izvrševanje je s tem odlokom ali zakonom pridržano občinskima svetoma občin soustanoviteljic.
16. člen 
(naloge sveta ustanoviteljev) 
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
– občinam soustanoviteljicam predlaga statusne spremembe zavoda;
– občinam soustanoviteljicam predlaga prenehanje zavoda v skladu z določili zakona in statuta zavoda;
– daje naknadno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z določili zakona;
– občinam soustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena zavoda;
– občinam soustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k statutu zavoda;
– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela;
– daje soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki zavoda;
– izvaja javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v svet zavoda;
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
17. člen 
(način delovanja Sveta ustanoviteljev) 
(1) Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin soustanoviteljic, ki so ga ustanovile.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do zavoda v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
18. člen 
(sestava in odločanje Sveta ustanoviteljev) 
(1) Soustanoviteljici sta dolžni svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočata zavodu nemoteno delovanje.
(2) Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin soustanoviteljic. Župan lahko pisno pooblasti podžupana, da v njegovem imenu in za njegov račun veljavno sodeluje in glasuje na posamezni seji. Člana Sveta ustanoviteljev na prvi seji izmed sebe izvolita predsednika, ki predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje oziroma koordiniranje njihovega izvajanja.
(3) Svet ustanoviteljev lahko odloča tudi na korespondenčnih sejah.
(4) Svet ustanoviteljev lahko pri svojem delu smiselno uporablja statut in druge splošne akte zavoda.
19. člen 
(odločanje Sveta ustanoviteljev) 
Svet ustanoviteljev je sklepčen, če sta navzoča oba člana Sveta ustanoviteljev. Odločitve sprejema soglasno.
20. člen 
(vloga občinskih svetov) 
(1) Občinska sveta občin soustanoviteljic lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in do njih zavzameta stališče.
(2) Pri obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom občin soustanoviteljic predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne soustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
IV. ORGANI ZAVODA 
21. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda 
22. člen
(sestava in odločanje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet (5) članov, in sicer:
– trije (3) predstavnika ustanoviteljev, od katerih imenuje Mestna občina Koper dva (2) predstavnika in Občina Izola enega (1) predstavnika;
– en (1) predstavnik zaposlenih in
– en (1) predstavnik zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov.
(2) Vsi člani sveta imajo po 1 glas.
23. člen 
(imenovanje članov sveta zavoda) 
(1) Občini soustanoviteljici imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(2) Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno, na način in po postopku, ki ga določa statut ali drug akt zavoda. Če je poleg direktorja zaposlen samo en delavec, je ta član sveta zavoda.
(3) Predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov imenuje Svet ustanoviteljev izmed polnoletnih občanov, ki imajo stalno prebivališče na območju občin soustanoviteljic, in sicer na podlagi izvedenega javnega poziva. V imenu soustanoviteljic javni poziv objavi Svet ustanoviteljev. Javni poziv se v enakem besedilu objavi na spletnih straneh soustanoviteljic. Poleg javnega poziva lahko Svet ustanoviteljev imenuje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov tudi neposredno.
24. člen 
(mandat in konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
(2) Po preteku mandata so lahko člani sveta ponovno imenovani.
(3) Člana sveta zavoda se lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega člana za čas do izteka mandata. Nov član se imenuje oziroma izvoli po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(4) Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval.
(5) Svet zavoda se lahko konstituira, ko sta izvoljeni oziroma imenovani najmanj dve tretjini članov.
25. člen 
(odločanje sveta zavoda) 
Svet zavoda je sklepčen, če je prisotna večina članov, veljavno pa odloča, če je odločitev sprejeta z večino glasov vseh članov.
26. člen 
(predsednik sveta zavoda) 
(1) Na konstitutivni seji člani izmed predstavnikov soustanoviteljic izvolijo predsednika sveta zavoda, praviloma izmed predstavnikov Mestne občine Koper. Člani na konstitutivni seji izvolijo izmed med seboj tudi njegovega namestnika.
(2) Predsednik sveta zavoda sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve sveta zavoda ter zastopa svet zavoda pred ostalimi organi zavoda in tretjimi osebami.
(3) V primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika sveta zavoda njegove naloge prevzame namestnik predsednika sveta zavoda.
27. člen 
(delovanje in naloge sveta zavoda) 
(1) Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta zavoda.
(2) Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema finančni načrt in program dela zavoda,
– odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,
– sprejema letno poročilo zavoda,
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta,
– predlaga soustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor soustanoviteljic,
– sprejema cene storitev zavoda,
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– daje direktorju in soustanoviteljicama pobude in predloge s področij dela zavoda,
– opravlja druge, z zakoni, s tem odlokom in akti zavoda določene naloge.
(3) K aktom iz prve do vključno pete alineje prejšnjega odstavka daje naknadno soglasje Svet ustanoviteljev.
Direktor 
28. člen
(naloge direktorja) 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter finančne načrte in poslovna poročila zavoda,
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema svet zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga člane strokovnega sveta zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, tem odlokom in statutom.
(2) Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda.
29. člen 
(imenovanje in pogoji za izbor direktorja) 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljev. Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je direktor lahko ponovno imenovan.
(2) Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju svetovalnega oziroma terapevtskega dela z otroki in mladostniki,
– ima vodstvene sposobnosti,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni.
(3) Razpis objavi svet zavoda, postopek javnega razpisa se vodi na način, kot je določen v Zakonu o zavodih. Razpis vsebuje pogoje za imenovanje, podatek o času trajanja mandata, rok za prijavo kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri, ter druge podatke.
(4) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo z direktorjem podpiše v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
30. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja) 
(1) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, a se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja.
31. člen 
(začasna odsotnost direktorja) 
V primeru direktorjeve odsotnosti in zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.
32. člen 
(predčasna razrešitev direktorja) 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam odpove pogodbo o delovnem razmerju oziroma sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Strokovni svet 
33. člen 
(pristojnost strokovnega sveta) 
(1) Strokovni svet obravnava, daje predloge in pobude v zvezi s strokovnimi vprašanji s področja strokovnega dela zavoda. Odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom ali v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda ter daje svetu in direktorju mnenja, predloge ter pobude glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti.
(2) Sestavo, način delovanja in naloge strokovnega sveta opredeljuje statut zavoda.
34. člen 
(člani strokovnega sveta) 
(1) Člane strokovnega sveta imenuje na predlog direktorja svet zavoda izmed strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda. Člani strokovnega sveta so lahko strokovnjaki, ki so zaposleni v zavodu (notranji člani) in strokovnjaki iz drugih organizacij (zunanji člani).
(2) Strokovni svet mora biti sestavljen tako, da so vsa področja dejavnosti zavoda primerno zastopana.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
35. člen 
(pridobivanje sredstev) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev soustanoviteljic glede na deleže upravljanja,
– iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
– iz državnega proračuna,
– iz mednarodnih/evropskih programov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev na podlagi pogodb in drugih poslovnih razmerij,
– z donacijami, sponzorskimi sredstvi, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
(2) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
36. člen 
(zakonitost upravljanja s finančnimi sredstvi in zaposlenimi) 
(1) Zavod opravlja finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v skladu z veljavno področno zakonodajo, ostalimi predpisi in poslovno finančnimi načeli.
(2) Plače in pravice iz delovnega razmerja zaposlenih v zavodu se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju.
37. člen 
(presežek in primanjkljaj) 
(1) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme s soglasjem Sveta ustanoviteljev na predlog sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča Svet ustanoviteljev na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA 
38. člen 
(upravljanje s premoženjem) 
(1) Premoženje, ki ga zavod upravlja, je last soustanoviteljic. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem s soglasjem soustanoviteljic.
(2) Zavod upravlja nepremičnine in premičnine, ki jih vsaka soustanoviteljica posamično da v upravljanje zavodu s posebno pogodbo, ki se sklepa med soustanoviteljico in zavodom. Nepremičnine so namenjene izključno za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
(3) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren soustanoviteljicama.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
39. člen
(pravice, obveznosti in odgovornost zavoda) 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(3) Soustanoviteljici podrejeno odgovarjata za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenjajo v proračunu za dejavnost zavoda.
(4) Soustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
40. člen 
(skrbnost dobrega gospodarja) 
Zavod prevzema odgovornost in skrbnost za dobro gospodarjenje s sredstvi in premoženjem, namenjenimi za izvajanje njegove dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi in premoženjem, ki so last soustanoviteljic.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED SOUSTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM 
41. člen 
(pravice in obveznosti zavoda do soustanoviteljic) 
(1) Zavod zagotavlja vse obveznosti do soustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva.
(2) Zavod je dolžan soustanoviteljicama dostaviti finančni načrt in program dela, zaključni račun z bilanco uspeha, najmanj enkrat letno. Na zahtevo soustanoviteljic mora zavod tudi pogosteje poročati o izvrševanju programa dela in razvoja zavoda ter po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in za statistične namene ter ostalo dokumentacijo v skladu z zakonodajo.
42. člen 
(pravice in obveznosti soustanoviteljic do zavoda) 
(1) Soustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremljata in nadzirata namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– zavodu zagotavljata prostore in sofinancirata njegovo delovanje;
– opravljajo druge zadeve v skladu s predpisi.
(2) Soustanoviteljici lahko zahtevata od zavoda pisna poročila o izvajanju dejavnosti, zavod pa jima mora dovoliti pregled dokumentacije.
IX. PRENEHANJE ZAVODA 
43. člen 
(prenehanje zavoda) 
Zavod preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če občinska sveta soustanoviteljic sprejmeta akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
44. člen 
(splošni akti) 
(1) Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljev. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom ali pravili zavoda določeno, da jih sprejme direktor. Razmejitev pristojnosti med svetom zavoda in direktorjem, kar ni opredeljeno s tem odlokom, se določi v statutu zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
(priprave za začetek delovanja zavoda) 
(1) Priprave za začetek dela javnega zavoda opravi pod nadzorom soustanoviteljic vršilec dolžnosti direktorja, ki ga s posebnim sklepom imenuje župan Mestne občine Koper takoj po uveljavitvi odloka. Župan Mestne občine Koper sklene z vršilcem dolžnosti ustrezno pogodbo za določen čas, in sicer za čas od uveljavitve odloka do konstituiranja Sveta ustanoviteljev.
(2) Svet ustanoviteljev se konstituira najkasneje do 15. 7. 2022.
(3) Svet ustanoviteljev na konstitutivni seji imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, za čas do imenovanja direktorja zavoda skladno z zakonom. Predsednik Sveta ustanoviteljev sklene z vršilcem dolžnosti ustrezno pogodbo za določen čas.
(4) Svet ustanoviteljev na konstitutivni seji poda mnenje k:
– predlogu finančnega načrta in letnega programa dela in
– predlogu akta o sistemizaciji delovnih mest.
46. člen 
(naloge vršilca dolžnosti direktorja) 
(1) Vršilec dolžnosti direktorja opravlja naloge direktorja, torej predstavlja in zastopa zavod ter organizira in vodi strokovno delo zavoda, dokler svet zavoda ne imenuje direktorja po postopku, ki ga določata zakon in akt o ustanovitvi. Vršilec dolžnosti direktorja mora pripraviti vse potrebne akte in voditi vse aktivnosti do imenovanja direktorja zavoda.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja opravi v okviru nalog iz prejšnjega odstavka tudi vsa dejanja, potrebna za vpis v sodni register in za začetek dela zavoda.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja skliče konstitutivno sejo sveta zavoda. Do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda ter sprejema dokumente, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda. Vršilec dolžnosti direktorja v gradivu za konstitutivno sejo sveta zavoda pripravi osnutek finančnega načrta in letnega programa dela, predlog akta o sistemizaciji delovnih mest, poslovnika sveta zavoda, osnutek statuta zavoda in predlog razpisa za imenovanje direktorja.
(4) Vršilec dolžnosti direktorja izpelje vse naloge iz svoje pristojnosti, da zagotovi pravočasno in pravilno konstituiranje sveta zavoda in drugih organov zavoda.
47. člen 
(konstituiranje organov zavoda) 
Svet zavoda kot organ se mora konstituirati najkasneje v 60 dneh od začetka delovanja javnega zavoda, drugi organi zavoda pa v skladu z zakonom in s tem odlokom najkasneje v 6 mesecih od začetka delovanja javnega zavoda.
48. člen 
(statut zavoda) 
(1) Statut sprejme svet zavoda najkasneje v roku 60 dni po konstitutivni seji sveta zavoda.
(2) Do sprejetja statuta zavoda se neposredno uporabljajo določbe zakonov in tega odloka.
49. člen 
(začetek delovanja zavoda) 
(1) Zavod prične z delovanjem najkasneje s 1. 9. 2022.
(2) Zavod s 1. 9. 2022 prevzame organizacijsko enoto Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper, ki do takrat deluje v okviru Osnovne šole Koper.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja mora poskrbeti za vse postopke, potrebne v zvezi z zaposlitvijo oziroma prezaposlitvijo delavcev v nov zavod.
(4) Na zavod se po stanju na dan 31. 8. 2022 prenesejo dejavnosti, pravice, obveznosti, oprema in s posebno pogodbo upravljanje nepremičnin za izvajanje dejavnosti zavoda. Zavod s 1. 9. 2022 prevzame v delovno razmerje pod najmanj enakimi pogoji vse zaposlene Osnovne šole Koper, ki so na dan 31. 8. 2022 v skladu z veljavno sistemizacijo zaposleni v okviru organizacijske enote Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper.
(5) Osnovna šola Koper in vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda opravita primopredajo poslov, pripravita popis premoženja in skleneta dogovor, ki ga potrdita soustanoviteljici.
(6) Osnovna šola Koper je dolžna aktivno sodelovati pri izvedbi vseh potrebnih aktivnosti za prenos.
50. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin soustanoviteljic.
Št. 014-28/2021
Koper, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Št. 014-9/2019
Izola, dne 2. junija 2022
Župan 
Občine Izola 
Danilo Markočič 
In virtù dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – sentenza della CC, 8/96, 31/00, 36/00 e 127/06), nonché degli articoli 6, 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – sentenza della CC, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) nella seduta del 26° maggio 2022 e il Consiglio comunale del Comune di Isola, in base all'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 5/18 – testo unico ufficiale), nella seduta del 2° giugno 2022, hanno approvato il seguente
D E C R E T O 
sulla fondazione dell'ente pubblico Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1
(fondazione dell'ente) 
Con il presente decreto il Comune città di Capodistria e il Comune di Isola (di seguito: i cofondatori) istituiscono il Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria (di seguito: ente).
Articolo 2 
(nome e sede dei cofondatori) 
I due cofondatori sono i seguenti comuni:
– il Comune città di Capodistria con sede in Via Giuseppe Verdi 10, Koper-Capodistria e
– il Comune di Isola con sede in Riva del sole 8, Izola-Isola.
Articolo 3 
(competenze dei comuni cofondatori) 
(1) In base al presente decreto, i cofondatori esercitano i propri diritti e doveri e coordinano il funzionamento dell'ente con i regolamenti e gli atti dell'autonomia locale.
(2) Con il presente decreto i cofondatori disciplinano il nome e la sede dell'ente, il campo di attività dell’ente, le unità organizzative dell’ente, la forma giuridica, i diritti, i doveri e le responsabilità dell'ente pubblico, le disposizioni sugli organi dell'ente pubblico, i rapporti tra i cofondatori e l'ente, l'organizzazione, l'operato e il finanziamento dell'ente, la gestione dei beni dell'ente e le disposizioni sulla gestione dei beni dell'ente pubblico nonché le altre disposizioni in conformità della legge.
Articolo 4 
(gestione) 
I cofondatori gestiscono l'ente in base alle seguenti quote:
– Comune città di Capodistria 76,17 %,
– Comune di Isola 23,83 %.
Articolo 5 
(uso del genere) 
Nel presente decreto i termini usati nella forma grammaticale maschile hanno una valenza neutra e si usano sia per il genere femminile che per quello maschile.
Articolo 6 
(finalità e missione dell'ente) 
L'ente ha come fine la cura della salute mentale dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori. L'ente collabora alla determinazione della diagnosi nei bambini con problemi nello sviluppo nonché nella risoluzione dei problemi psicosociali più complessi dei bambini e dei genitori, offre supporto ai bambini e agli adolescenti nel loro sviluppo e nel progresso nel sistema educativo e istruttivo necessario per la piena attuazione delle attività educative ed istruttive e che rientrano nei settori della sanità e dell'assistenza sociale nonché delle attività di ricerca. L'ente offre il supporto ai bambini e agli adolescenti con problemi nell'apprendimento, di carattere emotivo e comportamentale nonché ai genitori che si imbattono in dilemmi educativi durante la crescita dei bambini e degli adolescenti. L'ente è attivo anche nel campo delle attività con i bambini dotati, sia nella loro identificazione sia nello sviluppo e nell'attuazione di programmi speciali. Collabora con i professionisti nel campo dell'istruzione con l'obiettivo di pianificare il supporto necessario per ridurre i problemi dei bambini. Sviluppa attività educative per i professionisti nel campo dell'istruzione nonché per i genitori ed il pubblico in generale. Collabora con le istituzioni e le associazioni professionali e fornisce tutoraggio a studenti e laureati. Inoltre collabora al lavoro preventivo di eliminazione dello stigma dei bambini e degli adolescenti con problemi.
II DISPOSIZIONI INERENTI LO STATUS 
Articolo 7 
(nome e sede) 
Denominazione dell'ente: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre
Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria
Nome abbreviato: Centro di consulenza dell'Istria
Sede dell'ente: Via Miren 2a, 6000 Koper–Capodistria.
Nell'ambito del proprio operato, l'ente può utilizzare solo il nominativo iscritto nel registro giudiziario.
Articolo 8 
(capacità giuridica) 
L'ente è dotato di personalità giuridica e di responsabilità negli affari, con i relativi diritti e doveri in senso giuridico, come determinato dalla legge e dal presente decreto. L'ente acquisisce capacità giuridica il giorno dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro giudiziario.
Articolo 9 
(timbro) 
(1) L'ente utilizza un timbro, la cui forma e contenuti sono definiti nello statuto. Il numero dei timbri, il loro uso, le modalità di utilizzo e il loro annullamento nonché l'elenco dei dipendenti responsabili dei timbri sono definiti nel regolamento emanato dal direttore.
(2) L'ente può usare un contrassegno o una forma grafica del nome. Essa viene stabilita nello statuto.
Articolo 10 
(servizio pubblico) 
(1) L'ente svolge il servizio pubblico nell'ambito delle attività consultive, terapeutiche, preventive, educative-formative e di ricerca nel campo dell'educazione e dell’istruzione, che sono necessari per una completa attuazione delle attività educative e della formazione che nei singoli elementi rientrano anche nel campo delle attività di assistenza sanitaria, sociale e di ricerca per le necessità dei cofondatori e di altri committenti in armonia con le disposizioni del presente decreto.
(2) L'ente collabora con gli istituti e le organizzazioni che operano nel campo dell'educazione e dell'assistenza sociale e sanitaria.
(3) L'Istituto svolge le attività nella misura e secondo le modalità stabilite dal programma di lavoro annuale.
Articolo 11 
(attività dell'ente) 
(1) Nell'ambito del suo servizio pubblico e conformemente al Regolamento sulla classificazione standard delle attività (Gazzetta ufficiale della RS, n. 69/07 e 17/08), l'ente svolge le seguenti attività:
P85.590 Altre attività non classificate di formazione, perfezionamento e aggiornamento
P85.600 Attività supplementari connesse alla formazione
Q88.999 Altre forme di assistenza sociale senza alloggio
Q86.220 Servizio ambulatoriale specialistico extraospedaliero
(2) Per il completo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma precedente, l'ente svolge anche le seguenti attività:
C18.110 Stampa di giornali
C18.120 Altra stampa
C18.130 Preparazione per la stampa e la pubblicazione
C18.200 Riproduzione su supporti registrati
G47.890 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con altra merce
G47.910 Commercio al dettaglio per posta o su internet
G47.990 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, bancarelle e mercati
J58.110 Edizione di libri
J58.130 Edizione di giornali
J58.140 Edizione di riviste e altri periodici
J58.190 Altre attività editoriali
J59.110 Produzione film, video, trasmissioni televisive
J59.120 Attività di postproduzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.130 Distribuzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.200 Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale
J62.020 Consulenza per attrezzature e programmi informatici
J62.030 Gestione di impianti e sistemi informatici
J62.090 Altre attività nel campo delle tecnologie e dei servizi informatici
J63.110 Elaborazione di dati e servizi correlati
J63.120 Funzionamento di portali web
J63.990 Altra forma di informazione
L68.200 Affitto o gestione di immobili di proprietà o in locazione
L68.320 Amministrazione di beni immobili a pagamento o su base contrattuale
M70.210 Attività di pubbliche relazioni
M72.200 Attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M73.110 Attività di agenzia pubblicitarie
M73.120 Intermediazione di spazi pubblicitari
M73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M74.300 Traduzione e interpretariato
M74.900 Altre attività non classificate e attività tecniche
N77.110 Noleggio e locazione di autoveicoli leggeri
N77.290 Noleggio e locazione di altri prodotti di largo consumo
N77.330 Noleggio e locazione di attrezzature da ufficio ed informatiche
N77.390 Noleggio e locazione di macchine, attrezzature e beni materiali non classificabili altrimenti
N77.330 Noleggio e locazione di attrezzature da ufficio ed informatiche
N82.190 Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio
N82.200 Attività di call center
N82.300 Organizzazione di mostre, fiere e incontri
O84.120 Gestione della sanità, dell’istruzione, dei sevizi culturali e sociali, ad eccezione dell’assistenza sociale obbligatoria
P85.510 Formazione, formazione e abilitazione in ambito sportivo e ricreativo
P85.520 Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore culturale e artistico
Q86.909 Altre attività sanitarie
Q88.910 Assistenza diurna di bambini
R90.040 Gestione di strutture destinate a eventi culturali
R91.011 Attività bibliotecarie
R91.012 Attività archivistica
R93.299 Attività di tempo libero non classificate
R90.010 Attività artistica
S94.120 Attività delle associazioni professionali
S94.990 Attività di altre organizzazioni non classificate
S96.090 Altre attività di servizio, attività non classificate
(3) L'ente può sottoscrivere contratti o compiere altri atti giuridici solamente nell'ambito delle attività iscritte nel registro giuridico.
Articolo 12 
(organizzazione dell'ente) 
(1) L'ente svolge il servizio pubblico sul territorio dei comuni cofondatori.
(2) Per l'attuazione delle proprie attività, l'ente può istituire unità organizzative, che sono definite nello statuto. Le unità organizzative dell'ente non sono persone giuridiche indipendenti. L'area di attività delle unità organizzative, i loro poteri e le responsabilità nei negozi giuridici sono determinati dallo statuto dell'ente.
(3) Previa consenso dei cofondatori, l'ente può svolgere la propria attività anche sul territorio di altri comuni, per le quali deve essere stipulato apposito contratto.
III ORGANO CONGIUNTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL FONDATORE 
Articolo 13 
(disposizioni generali) 
Per l'esercizio dei diritti dei cofondatori, i consigli comunali dei comuni cofondatori dell'ente istituiscono un organismo congiunto per l'esercizio dei diritti dei fondatori nell'ente (di seguito: Consiglio dei fondatori), che si compone dei sindaci dei comuni cofondatori in conformità alle disposizioni di legge che regolano l'autonomia locale.
Articolo 14 
(nome e sede) 
(1) Nome dell'organo congiunto di cui all'articolo 13 del presente decreto: »Consiglio dei fondatori dell'Ente pubblico Centro di consulenza dell'Istria«.
(2) La sede del Consiglio dei fondatori è a Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria.
(3) Le attività professionali e amministrative del Consiglio dei fondatori vengono svolte dall'amministrazione comunale del Comune di Capodistria.
Articolo 15 
(competenza del Consiglio dei fondatori) 
Il Consiglio dei fondatori è costituito ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti dei fondatori nei confronti dell'ente, salvo quelli il cui esercizio è riservato dal presente decreto o dalla legge ai consigli comunali dei comuni cofondatori.
Articolo 16 
(compiti del Consiglio dei fondatori) 
Nell'esercizio dei diritti dei fondatori, il Consiglio dei fondatori esercita le seguenti attività:
– propone ai comuni cofondatori le modifiche dello statuto dell'ente;
– propone ai comuni cofondatori la cessazione dell'ente secondo le disposizioni di legge e dello statuto dell'ente;
– dà l'assenso alla nomina e alla revoca del direttore dell'ente secondo le disposizioni di legge;
– propone ai comuni cofondatori la modifica della sede o della denominazione dell'ente;
– propone ai comuni cofondatori la modifica o l'ampliamento dell'attività dell'ente;
– dà il consenso allo statuto dell'ente;
– dà il consenso al piano finanziario e al programma di lavoro;
– dà il consenso alla ripartizione delle entrate eccedenti sulle spese dell'ente;
– effettua il bando pubblico per la nomina di un rappresentante del pubblico o degli utenti interessati al Consiglio dell'ente;
– dà il consenso all'atto sull'organizzazione degli incarichi dei dipendenti;
– decide su altre questioni in conformità alla legge.
Articolo 17 
(modalità di lavoro del Consiglio dei fondatori) 
(1) Il Consiglio dei fondatori svolge i compiti di cui al presente decreto in piena autonomia, in nome e per conto dei comuni fondatori che lo hanno istituito.
(2) Il Consiglio dei fondatori ha anche altri diritti fondativi che esercita nei confronti dell'ente a norma della legge, del presente decreto e dello statuto dell'ente.
Articolo 18 
(composizione e attività decisionale del Consiglio dei fondatori) 
(1) I cofondatori sono tenuti ad esercitare i loro diritti e i doveri in modo tale da consentire il regolare funzionamento dell'istituto.
(2) Il Consiglio dei cofondatori è composto dai sindaci dei comuni cofondatori. Il sindaco può autorizzare per iscritto il vicesindaco a partecipare e a votare ad ogni sessione in suo nome e per suo conto. Durante la prima riunione, i membri del Collegio dei fondatori eleggono un presidente, che rappresenta il Consiglio dei Fondatori, ne convoca e presiede le riunioni, ne firma le decisioni e cura l'attuazione ovvero il coordinamento dell'attuazione di esse.
(3) Il Consiglio dei fondatori può deliberare anche in sede di corrispondenza.
(4) Il Consiglio dei fondatori può applicare ai suoi lavori lo statuto e gli altri atti generali dell'istituto.
Articolo 19 
(attività decisionale del Consiglio dei fondatori) 
Il Consiglio dei fondatori è deliberativo, quando sono presenti entrambi i membri del Consiglio. Le decisioni vengono prese all'unanimità.
Articolo 20 
(ruolo dei consigli comunali) 
(1) I due consiglio comunali dei cofondatori possono discutere le questioni di competenza del Consiglio dei fondatori e prendere posizione su di esse.
(2) Nell'affrontare le questioni di competenza del Consiglio dei fondatori dinanzi a un singolo consiglio comunale dei comuni cofondatori, il Consiglio dei fondatori è rappresentato dal membro che è il rappresentante di ciascun cofondatore nel Consiglio dei fondatori.
IV GLI ORGANI DELL'ENTE 
Articolo 21 
Gli organi dell'ente sono:
– il Consiglio dell'ente,
– il direttore,
– il Consiglio degli esperti.
Consiglio dell'ente 
Articolo 22 
(composizione e potere decisionale del Consiglio dell’ente)
(1) Il Consiglio dell'ente rappresenta l'autorità di gestione e si compone di cinque (5) membri, di sui:
– tre (3) rappresentanti del fondatore, di cui due (2) sono nominati dal Comune città di Capodistria e uno (1) dal Comune di Isola;
– un (1) rappresentante dei dipendenti dell'ente e
– un (1) rappresentante dei portatori di interesse ovvero degli utenti.
(2) Ciascun membro del consiglio ha un (1) voto.
Articolo 23 
(nomina dei membri del Consiglio dell’ente) 
(1) I comuni fondatori nominano i propri rappresentanti nel Consiglio dell'ente conformemente al proprio statuto e al proprio regolamento.
(2) Il rappresentante dei dipendenti dell’ente viene eletto dai medesimi alle elezioni dirette, secondo le modalità e nel rispetto della procedura definita nello statuto o in un altro atto dell’ente. Nel caso in cui oltre al direttore ci fosse un solo dipendente, quest'ultimo è membro del consiglio.
(3) Il rappresentante dei portatori di interesse ovvero degli utenti viene nominato dal Consiglio dei fondatori tra i cittadini maggiorenni con residenza fissa nei comuni cofondatori, più precisamente in base ad un invito pubblico. L'invito pubblico viene pubblicato dal Consiglio dei fondatori a nome dei fondatori. Il rappresentante dei portatori di interesse può essere nominato anche in maniera diretta.
Articolo 24 
(mandato e costituzione del Consiglio dell'ente) 
(1) Il mandato dei membri del Consiglio dell'ente dura 4 anni e inizia a decorrere dalla data della seduta costitutiva del consiglio.
(2) In seguito alla scadenza del mandato i membri del consiglio possono essere nuovamente nominati.
(3) Il membro del Consiglio dell'ente può essere destituito prima della scadenza del mandato conferitogli, fino alla scadenza ordinaria del mandato può essere nominato un nuovo membro. Il nuovo membro è nominato ovvero eletto secondo il procedimento previsto per la nomina e per l'elezione del membro, il cui mandato è stato revocato.
(4) Il membro del Consiglio dell'ente è destituito da colui che l'ha nominato.
(5) Il Consiglio dell'ente può costituirsi nel momento in cui sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri.
Articolo 25 
(potere decisionale del Consiglio dell'ente) 
Il Consiglio dell'ente è deliberativo, quando è presente la maggioranza dei suoi membri; le decisioni vengono accolte in maniera definitiva quando sono approvate dalla maggioranza.
Articolo 26 
(presidente del Consiglio dell'ente) 
(1) Durante la seduta costitutiva viene eletto il presidente del Consiglio dell'ente tra i membri dello stesso, di norma egli è rappresentante del Comune città di Capodistria. Nella seduta costitutiva viene eletto anche il suo sostituto.
(2) Il presidente del Consiglio dell'ente convoca e conduce le sessioni, è portavoce del consiglio e pubblica le decisioni di esso nonché rappresenta il consiglio dinanzi agli altri organi dell'ente e a terzi.
(3) In caso di assenza del presidente del Consiglio dell'ente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente del Consiglio dell'ente.
Articolo 27 
(operato e mansioni del Consiglio dell'ente) 
(1) La modalità di lavoro del Consiglio dell'ente è determinato dal regolamento dello stesso.
(2) Il Consiglio dell'ente svolge, principalmente, le seguenti mansioni:
– accoglie lo statuto,
– nomina e destituisce il direttore dell'ente,
– accoglie l'atto sull'organizzazione dei posti di lavoro,
– accoglie il piano finanziario e il piano di lavoro annuale dell'ente,
– decide sulla ripartizione delle entrate che eccedono le uscite,
– accoglie la relazione annuale dell'ente,
– vigila sulla legalità dell'operato relativo alla gestione e all'amministrazione dell'ente,
– accoglie gli atti generali dell'ente,
– accoglie il programma di sviluppo dell'ente,
– vigila sull'attività finanziaria dell'ente,
– vigila sulla gestione degli immobili dell'ente nonché sulla finalità e sull'efficienza dell'uso dei fondi dell'ente,
– valuta l’operato del direttore,
– stipula il contratto di lavoro del direttore,
– accoglie l'atto di organizzazione interna del lavoro,
– decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, riguardanti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
– nomina e revoca i membri del consiglio degli esperti,
– propone ai cofondatori la revisione della gestione, che può essere eseguita anche da un revisore interno dei cofondatori,
– accoglie il tariffario dei servizi forniti dall'ente,
– approva il piano degli acquisti di beni strumentali e della manutenzione ordinaria,
– fornisce al direttore e al fondatore proposte e idee in merito all’operato dell’ente,
– esegue altre mansioni previste dalla legge e dagli atti dell’ente.
(3) Gli atti di cui all'alinea 1–5 necessitano dell'assenso del Consiglio dei fondatori.
Direttore 
Articolo 28 
(mansioni del direttore) 
(1) Il direttore rappresenta l’organo amministrativo dell'ente e svolge principalmente le seguenti mansioni:
– rappresenta l'ente ed agisce per conto di questo;
– risponde della legalità dell’operato dell’ente;
– organizza, pianifica e gestisce il lavoro dell’ente;
– redige i piani di lavoro, i piani di sviluppo, nonché i piani finanziari e le relazioni amministrative dell’ente;
– predispone l'organizzazione dei posti di lavoro, decide in merito alla stipulazione dei contratti di lavoro e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti;
– accoglie gli atti generali dell’ente, ad eccezione di quelli che vengono approvati dal Consiglio dell'ente;
– attua le decisioni prese dal consiglio dell’ente;
– propone i membri per il consiglio degli esperti;
– svolge altre mansioni in conformità con la legge, con il presente decreto e lo statuto.
(2) Le competenze del direttore sono più dettagliatamente definite nello statuto dell’ente.
Articolo 29 
(nomina e condizioni per la scelta del direttore) 
(1) Il direttore viene nominato e destituito dal Consiglio dei fondatori. Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Alla scadenza del mandato, il direttore può essere nuovamente nominato.
(2) Il direttore, nominato in virtù di un bando pubblico, deve adempiere, oltre alle condizioni generali disciplinate dalla legge, anche alle seguenti condizioni:
– deve essere cittadino della Repubblica di Slovenia,
– deve avere un titolo di studio corrispondente almeno al secondo ciclo universitario (laurea magistrale) ovvero un titolo di studio che in base alla legge corrisponda ad esso,
– deve avere almeno cinque anni di esperienze lavorative nel campo della consulenza ovvero della terapia con i bambini e gli adolescenti,
– deve avere capacità manageriali,
– deve avere una conoscenza della lingua italiana a livello alto.
(3) Il bando pubblico viene pubblicato dal Consiglio dell'ente. La procedura si svolge secondo le modalità specificate nella Legge sugli enti. Il bando contiene le condizioni per la nomina, le informazioni sulla durata del mandato, il termine per la presentazione delle candidature e il termine entro il quale i candidati saranno informati sull'esito della selezione, ed altre informazioni.
(4) Il direttore entra in rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata del mandato. Il contratto con il direttore è firmato, a nome del Consiglio dell'ente, dal suo presidente.
Articolo 30 
(facente funzione del direttore) 
(1) Il consiglio dell’ente nomina il facente funzione del direttore nei seguenti casi:
– al direttore scade anticipatamente il mandato e non viene avviato il procedimento ordinario di nomina del direttore,
– quando è stato indetto un bando pubblico per la nomina del direttore ma non è stata presentata nessuna candidatura oppure non è stato scelto nessuno dei candidati che hanno presentato domanda.
(2) Il consiglio dell’ente nomina il facente funzione del direttore fino alla nomina del direttore.
Articolo 31 
(assenza temporanea del direttore) 
Nei periodi di assenza temporanea del direttore, quest'ultimo viene sostituito da un dipendente tramite delega e agisce nei limiti dei poteri delegati dal direttore.
Articolo 32 
(sollevamento anticipato dall'incarico di direttore) 
Il direttore può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato nel caso in cui:
– presenti lui stesso la richiesta di interruzione del contratto di lavoro o presenti le dimissioni;
– sussistano motivi per i quali il suo rapporto di lavoro cessi in base alle disposizioni legislative;
– agisca contrariamente alle disposizioni e agli atti generali dell’ente o nel caso in cui non attui le delibere del consiglio dell’ente o agisca contrariamente a esse;
– se con il suo operato improprio o negligente causa all’ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere gravi problemi nell’operato dell’ente.
Consiglio degli esperti 
Articolo 33 
(competenze del Consiglio degli esperti) 
(1) Il Consiglio degli esperti esamina e formula proposte e iniziative in relazione alle questioni professionali nel campo dell'attività dell'ente. Esso decide sulle questioni professionali nell'ambito dei poteri previsti dalla legge o dallo statuto dell'ente, determina le basi professionali per i programmi di lavoro e di sviluppo dell'ente e fornisce i pareri e le proposte al consiglio e al direttore, propone iniziative in materia di organizzazione del lavoro e delle condizioni di sviluppo delle attività.
(2) La composizione, le modalità di funzionamento ed i compiti del Consiglio degli esperti sono determinati dallo statuto dell'ente.
Articolo 34 
(membri del Consiglio degli esperti) 
(1) I membri del Consiglio degli esperti sono nominati dal Consiglio dell'ente tra gli esperti nel campo delle attività dell'ente su proposta del direttore. I membri del consiglio degli esperti possono essere professionisti dipendenti dell'ente (membri interni) ed esperti provenienti da altre organizzazioni (membri esterni).
(2) Il Consiglio di esperti deve essere composto in modo tale che tutti i settori di attività dell'istituto siano adeguatamente rappresentati.
V MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER I DOVERI DELL'ENTE 
Articolo 35
(fondi finanziari) 
(1) I mezzi finalizzati all'attuazione delle attività dell'ente vengono ricavati:
– dal bilancio dei comuni cofondatori rispetto alle quote di gestione,
– dal bilancio delle comunità locali,
– dal bilancio dello Stato,
– da programmi internazionali/europei,
– dalla vendita dei beni e dei servizi sul mercato,
– dalle dotazioni derivanti a contratti e altri rapporti economici,
– dalle donazioni, dalle offerte degli sponsor, da elargizioni e da altre fonti, legalmente ammissibili.
(2) I libri contabili e le relazioni dell'ente devono garantire il monitoraggio separato della gestione e del risultato dell'amministrazione dei fondi pubblici e di altri mezzi destinati all’esecuzione del servizio pubblico, dalla gestione dei mezzi ottenuti dalla vendita di beni e servizi sul mercato.
Articolo 36 
(legalità di gestione delle risorse finanziarie e dei dipendenti) 
(1) L'ente svolge le proprie operazioni finanziarie e contabili in conformità con la legislazione nel settore applicabile, agli altri regolamenti e ai principi finanziari aziendali.
(2) Gli stipendi e i diritti dei dipendenti dell'ente derivanti dal rapporto di lavoro devono essere garantiti in conformità con le norme applicabili ai dipendenti del settore pubblico.
Articolo 37 
(utili e deficit) 
(1) L'ente gestisce autonomamente i ricavi generati dalle proprie attività.
(2) L'utile netto ricavato può essere destinato alla realizzazione ed allo sviluppo delle proprie attività, alla manutenzione ordinaria e di investimento e all'acquisto di attrezzature previo consenso del Consiglio dei fondatori su proposta del Consiglio dell'ente.
(3) La decisione riguardante le modalità di copertura di eventuali deficit spetta al Consiglio dei fondatori su proposta del direttore previo parere del Consiglio dell'ente.
VI PATRIMONIO DELL'ENTE 
Articolo 38 
(gestione del patrimonio) 
(1) Il patrimonio gestito dall'ente è di proprietà dei cofondatori. L’ente può disporre del patrimonio mobile previo consenso dei cofondatori.
(2) L’ente gestisce gli immobili e i beni mobili che i cofondatori cedono in gestione con un contratto apposito tra l'ente ed il singolo cofondatore. Gli immobili sono destinati esclusivamente all’attuazione delle attività per le quali l’ente è stato fondato.
(3) L'ente risponde della gestione del patrimonio ai cofondatori.
VII DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLE TRANSAZIONI GIURIDICHE 
Articolo 39 
(diritti, obblighi e responsabilità dell'ente) 
(1) L'ente è una persona giuridica che agisce nelle transazioni giuridiche, rientranti nell’ambito delle sue attività, in maniera autonoma, a proprio nome e per proprio conto e detenendo tutti i diritti e doveri che gli spettano.
(2) L'ente risponde dei propri doveri con tutti i mezzi di cui dispone.
(3) I cofondatori rispondono dei doveri dell'ente in maniera sussidiaria, entro il limite del valore complessivo dei fondi che stanziano annualmente nel loro bilancio per le attività dell’ente.
(4) I cofondatori non rispondono dei doveri dell'ente che scaturiscono dalle attività che esso svolge per altri committenti.
Articolo 40 
(diligenza economica) 
L'ente si assume la responsabilità di gestire i mezzi e il patrimonio destinati alle sue attività con la dovuta diligenza e di agire analogamente con i mezzi e il patrimonio di proprietà dei cofondatori.
VIII OBBLIGHI RECIPROCI TRA I COFONDATORI E L'ENTE 
Articolo 41 
(diritti ed obblighi dell'ente nei confronti dei cofondatori) 
(1) L'ente fornisce tutti gli obblighi ai due cofondatori in conformità con la legge e altri regolamenti nel settore di competenza.
(2) L’ente è tenuto a presentare ai cofondatori il piano finanziario e il piano di lavoro, il bilancio annuale dei profitti e delle perdite almeno una volta all'anno. Su richiesta dei cofondatori esso deve anche con maggiore frequenza consegnare le relazioni sull'attuazione del piano annuale e del piano di sviluppo e, se necessario, trasmettere altri dati necessari per la supervisione delle attività o a fini statistici nonché ulteriori documenti previsti dalla legge.
Articolo 42 
(diritti ed obblighi dei fondatori nei confronti dell'ente) 
(1) I fondatori hanno i seguenti diritti e doveri nei confronti dell’ente:
– monitorano e controllano l’uso e l’economicità dell’utilizzo delle risorse utilizzate,
– garantiscono all’ente gli spazi e cofinanziano le sue attività,
– svolgono altre attività conformemente alle normative.
(2) I cofondatori possono richiedere all’ente la relazione scritta sull’attuazione delle attività, l’ente deve acconsentire la visione della documentazione.
IX CESSAZIONE DELL’ENTE 
Articolo 43 
(cessazione dell’ente) 
L’ente cessa di operare:
– nel caso in cui con una decisione definitiva si stabilisca la nullità dell'iscrizione dell'ente nel registro giudiziario,
– nel caso in cui all'ente fosse imposto un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attività in quanto non soddisfi le condizioni per l'esercizio dell'attività e non soddisfi le condizioni per l'esercizio dell'attività entro il termine stabilito dal provvedimento imposto,
– nel caso in cui i consigli comunali dei fondatori adottino l’atto di cessazione dell’ente, in caso in cui fossero venuti meno i bisogni o le condizioni per lo svolgimento dell'attività per la quale l’ente è stato costituito,
– nel caso di fusione con un altro ente o di scissione in due o più enti,
– nel caso si trasformi in azienda,
– negli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.
X ATTI GENERALI DELL'ENTE 
Articolo 44 
(atti generali) 
(1) L'ente disciplina le questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del medesimo mediante lo statuto ed altri atti generali.
(2) Lo statuto viene accolto dal Consiglio dell'ente previo consenso del Consiglio dei fondatori, mentre gli altri atti vengono approvati dal Consiglio dell'ente, se da statuto o da regolamenti dell’ente non sia definito che vengano approvati dal direttore. La delimitazione delle competenze del consiglio e del direttore vengono stabilite nello statuto, se non definite dal presente decreto.
XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 45 
(attività preparatorie all’avvio delle attività dell’ente) 
(1) I preparativi per l’avvio dell’attività dell’ente pubblico sono effettuati dal f.f. direttore sotto la supervisione dei cofondatori. Il f.f. direttore viene nominato con deliberazione dal sindaco del Comune città di Capodistria subito dopo l'entrata in vigore del decreto. Il sindaco del Comune città di Capodistria sottoscrive un contratto a tempo determinato con il f.f. direttore, ossia per il periodo dall'entrata in vigore del decreto fino alla costituzione del Consiglio dei fondatori.
(2) Il Consiglio dei fondatori si costituisce entro il 15 luglio 2022.
(3) Durante la sessione costitutiva, il Consiglio dei fondatori nomina il f.f. direttore dell'ente per il periodo fino alla nomina del direttore come previsto dalla legge. Il presidente del Consiglio dei fondatori sottoscrive con il f.f. direttore un contratto a tempo determinato.
(4) Durante la sessione costitutiva, il Consiglio dei fondatori esprime il proprio parere riguardo:
– la proposta per il piano finanziario e il programma di lavoro annuale,
– la proposta dell’atto sull’organizzazione dei posti di lavoro.
Articolo 46 
(mansioni del f.f. direttore) 
(1) Il f.f. direttore svolge le funzioni di direttore, ossia rappresenta l’ente e organizza nonché dirige l'attività professionale dell'ente fino alla nomina del direttore da parte del Consiglio dell’ente secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'atto costitutivo. Il f.f. direttore deve preparare tutti gli atti necessari e svolgere tutte le attività fino alla nomina del direttore dell’ente.
(2) Nell'ambito delle mansioni di cui al comma precedente, il f.f. direttore predispone anche tutte le procedure necessarie per l'iscrizione nel registro giudiziario e per l’avvio dei lavori dell'ente.
(3) Il f.f. direttore convoca la sessione costitutiva del consiglio dell'ente. Fino alla costituzione del consiglio dell’ente, emana gli atti generali provvisori e altri atti dell'ente nonché adotta gli atti necessari per l’avvio dei lavori e il regolare svolgimento delle attività dell'ente. Il f.f. direttore prepara una bozza del piano finanziario e del programma di lavoro annuale, una proposta di atto sull’organizzazione dei posti di lavoro, il regolamento interno del consiglio dell’ente, una bozza dello statuto e una bozza per il bando di concorso per la nomina del direttore.
(4) Il f.f. direttore svolge tutte le mansioni di sua competenza al fine di assicurare la tempestiva e corretta costituzione del Consiglio dell’ente e degli altri organi dell’ente.
Articolo 47 
(costituzione degli organi dell’ente) 
Il consiglio dell'ente deve essere costituito entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell’operato dell’ente pubblico. I rimanenti organi dell’ente devono essere costituiti in conformità alla legge ed al presente decreto entro e non oltre 6 mesi dalla costituzione dell’ente.
Articolo 48 
(Statuto dell'ente) 
(1) Lo statuto è adottato dal Consiglio dell'ente entro 60 giorni dalla sessione costitutiva dello stesso consiglio dell’ente.
(2) Fino all'adozione dello statuto dell'ente si applicano direttamente le disposizioni delle leggi e del presente decreto.
Articolo 49 
(inizio attività dell'ente) 
(1) L’ente inizia ad operare al più tardi il 1° settembre 2022.
(2) A partire dal 1° settembre 2022 l’ente assume il lavoro dell'unità organizzativa del Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria, che fino a questa data opera nell’ambito della Scuola Elementare Capodistria.
(3) Il f.f. direttore deve farsi carico di tutte le procedure necessarie relative all’assunzione o al reimpiego dei dipendenti nel nuovo ente.
(4) Al 31 agosto 2022 le attività, i diritti, gli obblighi, le attrezzature e, con apposito contratto, la gestione degli immobili per lo svolgimento delle attività saranno trasferite all’ente. A partire dal 1° settembre 2022, l'ente assumerà a condizioni almeno paritarie tutti i dipendenti della Scuola Elementare Capodistria che risulteranno essere assunti, al 31 agosto 2022 in conformità all’organizzazione dei posti di lavoro in vigore, per lo svolgimento delle attività dell'unità organizzativa del Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria.
(5) La Scuola Elementare di Capodistria e il f.f. direttore dell'ente pubblico provvedono alla consegna degli atti, preparano l’inventario dei beni e sottoscrivono un accordo, che deve essere confermato dai cofondatori.
(6) La Scuola Elementare di Capodistria è tenuta a partecipare attivamente alla realizzazione di tutte le attività necessarie al trasferimento.
Articolo 50 
(entrata in vigore del decreto) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua ultima pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dei comuni cofondatori.
N. 014-28/2021
Capodistria, 26 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
N. 014-9/2019
Isola, 2 giugno 2022
Il Sindaco 
Comune di Isola 
Danilo Markočič 

AAA Zlata odličnost