Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1993. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Horjul, stran 6312.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOP), 5. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 189/21), 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 22. seji dne 7. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Horjul 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom, se določi predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe.
(2) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba, podrobneje določa zakon, podzakonski predpisi in Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul.
II. PREDMET IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(1) Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh.
(2) Koncesionar mora poleg storitev, ki so predmet izvajanja javne službe po tem odloku, zagotavljati tudi storitve, povezane s pogrebno dejavnostjo, ki niso predmet te javne službe:
– pripravo in izvedbo pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pogrebno slovesnost in pokop,
– prevoz pokojnika, ki ni 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Javna služba iz prvega člena tega odloka se izvaja na celotnem območju Občine Horjul.
IV. NAČIN IN OBDOBJE OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku javnega razpisa, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na predpisanih spletnih portalih za javno naročanje.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesijskega razmerja,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
(3) Druga javna pooblastila, razen za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, se za to gospodarsko javno službo ne podeljujejo.
7. člen 
(1) Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna prijava. Kot popolna prijava se šteje prijava, ki je formalno popolna, pravilna, pravočasna, primerna in sprejemljiva.
(2) Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v dveh mesecih od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen 
Merilo za izbor koncesionarja je ekonomsko najugodnejša ponudbena cena javne službe, ki je predmet koncesije.
9. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso formalno popolne, se pozove k dopolnitvi.
10. člen 
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor(-ica) občinske uprave.
(2) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, in prepozno prispele prijave pristojni organ s sklepom zavrže.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka in sklep iz drugega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Horjul.
11. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje. Koncesijska pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in predaje zavarovalnih polic s strani koncesionarja koncedentu.
12. člen 
Izbrani koncesionar sme prenesti podeljeno koncesijo na drugo pravno ali fizično osebo samo s privolitvijo koncedenta.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
13. člen 
(1) Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– da ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
– da ima reference za izvajanje najmanj ene 24-urno dežurne službe ali najmanj ene pogodbene dejavnosti o izvajanju pogrebne ali pokopališke dejavnosti,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
(2) Koncedent v razpisni dokumentaciji opredeli podrobnejše pogoje in navedbo dokazil, ki jih mora predložiti ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke.
(3) Uporaba drugih javnih dobrin, ki niso eksplicitno navedene v tem odloku ali v razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije za izvajanje te javne službe, ni predvidena.
14. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi.
15. člen 
(1) Koncesionar mora pred ali najmanj ob podpisu koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen in prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Horjul, koncedentu pa predložiti kopijo, ki je enaka originalu.
16. člen 
Občina je dolžna na prvi redni seji po sklenitvi koncesijske pogodbe Občinskemu svetu Občine Horjul predložiti v seznanitev cenik storitev javne službe iz javnega razpisa za podelitev koncesije.
17. člen 
Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– po preteku koncesijske pogodbe koncedentu predati zakonsko določene evidence in soglasja.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
18. člen 
(1) Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– donacij in dotacij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Cena 24-urne dežurne službe se določi za storitve, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o oblikovanju cen teh storitev ter pogoji iz razpisne dokumentacije.
(3) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te javne službe.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
19. člen 
(1) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja koncedent in pristojna inšpekcijska služba koncedenta. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
20. člen 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma izbrisa fizične osebe iz ustreznega registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijskega razmerja in prenehanje koncesijske pogodbe se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
21. člen 
V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
22. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške 24-urne dežurne službe do izbora novega koncesionarja.
23. člen 
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v določenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od njene vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Horjul.
24. člen 
Če se pogoji opravljanja dejavnosti zaradi spremenjene zakonodaje ali razmer na trgu v času trajanja te pogodbe spremenijo, je koncesionar dolžan o tem pisno obvestiti koncedenta in predlagati ukrepe za nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo in predpisi. Spremenjene okoliščine iz tega odstavka niso razlog za enostransko prekinitev pogodbe.
25. člen 
(1) Koncedent lahko podaljša koncesijo za polovico koncesijskega obdobja, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje.
(2) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
(3) Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(1) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) V primeru, da koncesijska pogodba ni skladna s tem odlokom, veljajo določila tega odloka.
27. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022-5
Horjul, dne 8. junija 2022
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti