Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1992. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans, stran 6310.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21, 11/22, 43/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.816.478
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.935.607
70
DAVČNI PRIHODKI
3.271.751
700 Davki na dohodek in dobiček
2.930.769
703 Davek na premoženje
306.814
704 Domači davki na blago in storitve
34.168
71
NEDAVČNI PRIHODKI
663.856
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
538.408
711 Takse in pristojbine
4.500
712 Denarne kazni
30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
87.798
72
KAPITALSKI PRIHODKI
173.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72.770
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopre. dolgoročnih sredstev 
100.680
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
707.421
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
467.196
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
240.225
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.724.952
40
TEKOČI ODHODKI
1.410.302
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
299.547
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.025
402 Izdatki za blago in storitve
1.031.928
403 Plačila domačih obresti
5.687
409 Rezerve
18.115
41
TEKOČI TRANSFERI
1.999.035
410 Subvencije
118.264
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.272.051
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
157.839
413 Drugi tekoči domači transferi
450.881
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.174.722
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.174.722
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
140.893
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
107.893
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–908.474
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
543.338
50
ZADOLŽEVANJE
543.338
500 Domače zadolževanje
543.338
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
159.437
55
ODPLAČILA DOLGA
159.437
550 Odplačila domačega dolga
159.437
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–524.573
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
383.901
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
908.474
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2021
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2021
752.236
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21, 11/22, 43/22) se 1. točka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 13.500 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2022.
Št. 410-0018/2022-7
Borovnica, dne 8. junija 2022
Peter Črnilogar 
podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana 

AAA Zlata odličnost