Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1902. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019, stran 5990.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019, ki se ureja skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje (Uradni list RS, št. 104/20).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zagotoviti na oskrbnem območju,
– roke in faze opremljanja,
– potrebna finančna sredstva po fazah opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so:
– območja opremljanja,
– skupni in obračunski stroški opremljanja,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del sestavljajo naslednji prikazi:
– Priloga 1 – Območje opremljana s fazami izvedbe,
– Priloga 1a – Parcele za potrebe izgradnje cest, a1, a2 in b,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme območja,
– Priloga 3 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – ceste,
– Priloga 4 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – kanalizacija,
– Priloga 5 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – vodovod,
– Priloga 6 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – javne površine.
3. člen 
Izrazi v tem odloku pomenijo enako kot v predpisih urejanja prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(1) Območje opremljanja SD ZN Tepanje se nanaša na del enote urejanja prostora UN3/003 in UN3/019, kot jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in podrobneje ureja izvedbeni akt naveden 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza Priloga 1 – Območje opremljana s fazami izvedbe.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA 
5. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za SD ZN Tepanje, UN3/003 in UN3/019 obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste vključno z odvodnjavanjem, hodniki za pešce, javno razsvetljavo in prometno signalizacijo (oznaka obračunskega območja C),
– fekalno in meteorno kanalizacijo (oznaka obračunskega območja K),
– vodovod (oznaka obračunskega območja V),
– javne površine (oznaka obračunskega območja JP).
(2) Načrtovana komunalna oprema je v prikazana v Prilogi 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme območja.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN FAZE OPREMLJANJA 
6. člen 
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme faza 1 je julij 2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo faze 1 je junij 2023.
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme faza 2 je leto 2024. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo faze 2 je 2025.
Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja je podan v Elaboratu programa opremljanja za SD ZN Tepanje, UN3/003 in UN3/019.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
Občina Slovenske Konjice še nima v načrtu razvojnih programov finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka, zato bo z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju območja SD ZN Tepanje, UN3/003 in UN3/0019.
Občina še nima v načrtu razvojnih programov finančnih sredstev za nakup zemljišč pri izvedbi nove komunalne opreme, zato jih bo v načrt vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna.
Finančna sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo opremljanja po posameznih vrstah nove komunalne opreme in po fazah opremljanja.
AKTIVNOST (v EUR)
FAZA 1
FAZA 2
2022–2023
2023–2025
NOVA KOMUNALNA OPREMA
Investitor
Občina
Investitor
Občina
1) Cestno omrežje
227.420
16.536
268.981
53.788
2) Fekalna kanalizacija
62.436
2.139
1.788
6.959
3) Meteorna kanalizacija
66.425
2.276
1.902
7.404
4) Vodovodno omrežje
43.048
1.475
1.233
4.798
5) Javne površine in parkirišča
285
150
4.225
489
SKUPAJ
399.614
22.576
278.129
73.438
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(1) Prikaz obračunskih območij za novo komunalno opremo:
– Cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_C),
– Fekalna in meteorna kanalizacija (oznaka obračunskega območja OBO_K),
– Vodovod (oznaka obračunskega območja OBO_V),
– Javne površine (oznaka obračunskega območja OBO_JP).
(2) Obračunska območja so prikazana v grafičnih prikazih Priloge 3, 4, 5 in 6.
9. člen 
Skupni obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih so prikazani z zmanjšanjem stroškov nove komunalne opreme za cestno omrežje. Stroški se zmanjšajo zaradi souporabe rekonstruiranega in novega cestnega omrežja na območju obravnave v višini 80 % vrednosti cestnega omrežja.
Vrsta komunalne opreme
Zmanjšanje stroškov nove komunalne opreme zaradi souporabe
Skupni obračunski stroški opremljanja
1) Cestno omrežje
453.380,24
113.345,06
2) Fekalna kanalizacija
0,00
73.321,82
3) Meteorna kanalizacija
0,00
78.006,44
4) Vodovodno omrežje
0,00
50.553,88
5) Javne površine in parkirišča
0,00
5.148,77
SKUPAJ
320.375,97
10. člen 
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih.
PARCELE
Obračunsko območje
Površina obračunskega območja (m2)
Obračunski stroški (€)
Cena opremljanja na 1 m2 površine gradbene parcele (€)
KOMUNALNA OPREMA
1) Cestno omrežje
OBO_C
12.808,70
113.345,06
8,849
2) Fekalna in meteorna kanalizacija
OBO_K
12.808,70
151.328,26
11,814
4) Vodovodno omrežje
OBO_V
12.808,70
50.553,88
3,947
5) Javne površine in parkirišča
OBO_JP
12.808,70
5.148,77
0,402
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
320.375,97
25,01
STAVBE
Obračunsko območje
Površina obračunskega območja (m2)
Obračunski stroški (€)
Cena opremljanja na 1 m2 bruto tlorisne površine stavbe (€)
KOMUNALNA OPREMA
1) Cestno omrežje
OBO_C
9.871,70
113.345,06
11,482
2) Fekalna in meteorna kanalizacija
OBO_K
9.871,70
151.328,26
15,330
4) Vodovodno omrežje
OBO_V
9.871,70
50.553,88
5,121
5) Javne površine in parkirišča
OBO_JP
9.871,70
5.148,77
0,522
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
320.375,97
32,45
11. člen 
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom gradbene parcele stavbe (DpN) in merilom neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7;
– faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na vrste dejavnosti v objektu.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3).
(2) Finančna sredstva zbrana po tem odloku, so namenska sredstva Občine Slovenske Konjice, samo za opremljanje stavbnih zemljišč po načrtu razvojnih programov občine.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(4) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje Občini Slovenske Konjice, bosta v ta namen sklenila pogodbo o opremljanju. Pogodba se sklene skladno z določili zakonodaje s področja urejanja prostora.
(5) Šteje se, da je investitor v primeru iz (4) točke tega člena, na ta način v naravi plačal del komunalnega prispevka Občini Slovenske Konjice za novo komunalno opremo, ki jo je zgradil.
(6) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine Slovenske Konjice zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(7) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Za oprostitve plačila komunalnega prispevka po tem odloku se upoštevajo določila iz 13. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 104/20).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka se višina zneska indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
15. člen 
Elaborat programa opremljanja s prilogami je na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3512-0037/2022
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti