Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1863. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna, stran 5894.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in 7. ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-071/22, april 2022 (v nadaljevanju: Elaborat).
(2) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna vsebuje tekstualni in grafični del.
(3) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne Občine Dobrna:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(4) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje in
– objekte za ravnanje z odpadki.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
4. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik:
– objekta, ki se na novo neposredno ali posredno priključuje na ali uporablja obstoječo komunalno opremo;
– objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina, ali
– objekta, ki se mu spreminja namembnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), če se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo;
– investitor, ki gradi objekt v območju, ki se opremlja na podlagi pogodbe o opremljanju, če se komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na območju Občine Dobrna so 20.184.431 EUR. Stroški po vrstah obstoječe komunalne opreme so prikazani v elaboratu.
6. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah, preračunani na enoto mere, znašajo:
Z. št.
 
Vrsta obstoječe komunalne opreme 
Cena opremljanja 
m2 gradbene parcele objekta
[Cpo(i)]
Cena opremljanja 
m2 bruto tlorisne površine objekta
[Cto (i)]
[EUR/m2]
[EUR/m2]
1.
Cestno omrežje
6,23
29,74
2.
Vodovodno omrežje
7,41
36,83
3.
Kanalizacijsko omrežje
1,37
7,64
4.
Objekti za ravnanje z odpadki
0,04
0,17
SKUPAJ
15,05
74,38
7. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,50:0,50 (Dpo:Dto).
8. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, se določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.
CC-SI 
oznaka
Klasifikacija objektov
Fn
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe
111
Enostanovanjske stavbe
0,8
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,8
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
0,8
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,8
12
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
12111
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
1
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev (kmečki turizem)
0,8
122
Poslovne in upravne stavbe
1,0
12201
Stavbe javne uprave
1,0
12201
Stavbe javne uprave
1
12201
Stavbe javne uprave
1
12201
Stavbe javne uprave
1
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,0
12301
Trgovske stavbe
1,3
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1
12303
Bencinski servisi
1,3
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,0
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,0
1242
Garažne stavbe
1,0
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
0,9
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo (kinodvorane, igralnice, cirkusi, diskoteke in plesne dvorane itd.)
1,0
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,8
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,8
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1,0
1265
Stavbe za šport
1,0
127
Druge nestanovanjske stavbe
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
1272
Obredne stavbe
0,8
1273
Kulturni spomeniki
/
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti prometne infrastrukture
211
Ceste
/
21111
Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste
/
21112
Regionalne ceste
/
21121
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21122
Samostojna parkirišča
0,5
212
Železniške proge
/
213
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti
21301
Letališke steze in ploščadi
0,5
21302
Letalski radio-navigacijski objekti
/
214
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
/
215
Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
21510
Pristanišča in plovbne poti
0,1
21520
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
/
21530
Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
/
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
/
23
Industrijski gradbeni kompleksi
23010
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
23020
– Elektrarne in drugi energetski objekti
0,5
23030
– Objekti kemične industrije
0,5
23040
– Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24110
Športna igrišča
0,5
24121
– Marine
0,5
24122
– Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
0,5
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
– Obrambni objekti
/
24202
– Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
0,1
 
ribogojnice
0,1
koritasti silosi; zbiralniki gnojnice in gnojevke; gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti; 
/
visoke preže
/
24203
Objekti za ravnanje z odpadki
0,1
24204
Pokopališča
/
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
/
Opomba: Za objekt, za katerega faktor namembnosti (Fn) ni določen, pa se izkaže, da je le-ta potreben za izračun komunalnega prispevka, se uporabi Fn:
– za stavbe = 1
– za gradbene inženirske objekte = 0,5
– za druge gradbene posege = 0,7
9. člen 
(računski faktor površine) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti ter v primerih, ki jih navaja četrti odstavek 25. člena Uredbe, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb določi 2,5.
10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je po vrstah obstoječe komunalne opreme, določena:
– Cestno omrežje
100 %
– Vodovodno omrežje
70 %
– Kanalizacija
50 %
– Ravnanje z odpadki 
100 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na oskrbnem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s komunalno opremo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za obračun komunalnega prispevka razvidno, da gre za legalizacijo že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po določilih, ki veljajo za vse ostale objekte oziroma novogradnjo, kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek za namen pridobitve gradbenega dovoljenja. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan komunalni prispevek. V tem primeru se vlogi za odmero komunalnega prispevka priložijo podatki in dokazila o morebitnih preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka (vsa pridobljena upravna dovoljenja in projektna dokumentacija, ki je bila podlaga za izdajo teh upravnih dovoljenj).
(5) Za obstoječe objekte, zgrajene pred 31. 12. 1967, za katere se šteje, da imajo v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) uporabno dovoljenje, se šteje, da imajo poravnan komunalni prispevek za komunalno opremo, na katero je objekt priključen. Kot velikost gradbene parcele, ki pripada takemu objektu, in se za površino le-te šteje, da je zanjo poravnan komunalni prispevek, se za potrebe odmere komunalnega prispevka prizna površina, ki se izračuna skladno z 8. členom tega odloka.
(6) Vključenost zemljišča, na katerem je objekt, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, v oskrbno območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ni pogoj za odmero komunalnega prispevka.
(7) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva opremljenost z obstoječo komunalno opremo. Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij komunalne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu komunalnega prispevka ne upošteva.
(8) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
b. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(9) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi gradnje objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KPobstoječa
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe (m2),
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe (0,70) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe (m2),
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto
delež površine objekta (0,30) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe, 
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, razen za stavbe, ki se jim gradbene parcele ne določijo zato, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i)= AGIO x Cto(i)x Dto x Fn x psz (i)
Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega objekta, druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti in pred spremembo zmogljivosti. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi namembnosti objekta in pred spremembo namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(8) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu v primeru odstranitve objekta in gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb oziroma delov stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI: 1263) in stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI: 1264) v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov, katerih 100 % lastnica ali investitorica je Občina Dobrna. Če je Občina Dobrna lastnica ali investitorica samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na obstoječo komunalno opremo za gradnjo ali legalizacijo objektov, namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti (CC-SI: 12740 – gasilski domovi), v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih gasilskih društev, vključenih v lokalno Gasilsko zvezo, in ki izvajajo javno gasilsko službo;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo, vključeno v lokalno Gasilsko zvezo, in ki izvaja javno gasilsko službo;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
Če zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem odstavku in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjih alinejah tega odstavka, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(3) Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka, navedene v tem členu, veljajo tudi pri odmerah komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) O oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloči občinska uprava z odmerno odločbo.
V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(odmera in plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca ali upravne enote v zavezančevem imenu. Iz dokumentacije, priložene k vlogi za odmero komunalnega prispevka, morajo biti razvidni podatki:
– bruto tlorisna površina objekta (m2);
– grafični zaris in površina (m2) parcele objekta (gradbena parcela objekta); če površina gradbene parcele iz priložene dokumentacije ni razvidna, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina gradbene parcele objekta iz veljavnega prostorsko izvedbenega akta. Če površine gradbene parcele objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega stavka, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi tega objekta, pri čemer se lahko upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo;
– klasifikacija vrst objektov CC-SI za vse objekte, ki so predmet obravnave v postopku odmere komunalnega prispevka;
– podatki o priključenosti objekta na komunalno opremo, vključno z grafičnim prikazom lokacije priključkov na komunalno opremo in s priloženimi pridobljenimi mnenji upravljavcev posamezne komunalne opreme;
– v primeru, da se na isti gradbeni parceli objekta nahaja že več obstoječih objektov, je potrebno izkazati legalnost obstoječih objektov skladno z zakonodajo s področja graditve objektov.
(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti izda občinska uprava po uradni dolžnosti.
(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju.
(4) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 45 dni po dokončnosti odmerne odločbe oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo iz prvega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obročnih odplačil. Odplačilne obroke občinska uprava določi z odločbo na podlagi vloge zavezanca za obročno odplačevanje.
(6) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti iz drugega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obročnih odplačil. Odplačilne obroke občinska uprava določi z odločbo na podlagi vloge zavezanca za obročno odplačevanje.
VI. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(vračilo komunalnega prispevka) 
(1) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v primerih, ki jih določa veljavni zakon s področja urejanja prostora.
(2) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna odločba. Vračilo komunalnega prispevka je občina dolžna zagotoviti v roku 45 dni po dokončnosti odločbe o vračilu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(vpogled v elaborat) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Dobrna in na uradni spletni strani Občine Dobrna.
17. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 23/18).
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-18(1)
Dobrna, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti