Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1827. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič, stran 5834.

  
Na podlagi določil 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZdej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/12 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se po predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje št. 0142-225/2022/2 z dne 19. 4. 2022 in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-3/2022-DI/12 z dne 21. 4. 2022 določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zdravstvenega varstva otrok v Občini Tržič (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– vrsta, območje in obseg opravljanja koncesijske dejavnosti,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionarka oziroma koncesionar (v nadaljnjem besedilu: koncesionar),
– začetek ter čas trajanja koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja,
– obseg javnih sredstev občine, ki se zagotovijo za izvajanje koncesijske dejavnosti,
– pogoje financiranja koncesijske dejavnosti,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– vsebina javnega razpisa za podelitev koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– druge podatke, potrebne za izvajanje koncesijske dejavnosti.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, zakona, ki ureja zdravniško službo in zakona, ki ureja javno naročanje ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
2 KONCESIJA 
4. člen 
(koncesija) 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe. Javno zdravstveno službo na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
5. člen 
(razlog za podelitev koncesije) 
Koncedent podeljuje koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zdravstvenega varstva otrok in mladine ker javni zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ne more zagotavljati opravljanja javne zdravstvene službe v obsegu, kot je določena z odlokom, ki določa javno zdravstveno mrežo na primarni ravni v občini.
3 VRSTA, OBMOČJE IN OBSEG OPRAVLJANJA KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 
6. člen 
(vrsta in obseg opravljanja koncesijske dejavnosti) 
Koncesijska dejavnost po tem odloku obsega naslednje zdravstvene storitve, in sicer:
– zdravstvenega varstva otrok in mladine v predvidenem obsegu 1 programa (1 tim).
7. člen 
(območje opravljanja koncesijska dejavnost) 
Koncesijska dejavnost se izvaja na celotnem območju občine.
8. člen 
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje koncesijske dejavnosti se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za opravljanje koncesijske dejavnosti na celotnem območju občine.
4 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
9. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, predpisane pogoje.
(2) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– ima zdravstveno varstvo otrok in mladine, ki je predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti;
– ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakona, ki ureja zdravniško službo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
– je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva;
– ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
– mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov določenih z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost;
– ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
– pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
(3) Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ponudnik dokazuje z izjavo, da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjeval pogoje glede izpolnitve najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz tretje alineje drugega odstavka tega člena ponudnik dokazuje z izjavo, da bodo pogoji glede zagotovitve ustreznega števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev izpolnjeni najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.
(5) Ponudnik mora pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti predložiti pogodbo o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti in pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.
(6) Pogoj iz druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena mora ponudnik izpolniti z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, pogoj iz prve, četrte in pete alineje drugega odstavka tega člena pa ob vložitvi ponudbe.
(7) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije k ponudbi predložiti program opravljanja koncesionirane dejavnosti z oceno stroškov.
5 MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA 
10. člen 
(merila za izbiro koncesionarja) 
(1) Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost, izkušnje in reference ponudnika ter odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– dostopnost lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti;
– ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/12 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk).
(2) Vrstni red in utež posameznih meril se določi v razpisni dokumentaciji. Merila po katerih koncedent izbira najboljšo ponudbo morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe).
6 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
11. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne z dnem začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.
12. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 15 let.
(2) Najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena koncedent preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost. Če so izpolnjeni navedeni pogoji, koncedent na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša podelitev koncesije za naslednjih 15 let.
(3) V primeru podaljšanja koncesije izda koncedent odločbo o podaljšanju koncesije in predlaga sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi.
7 POGOJI FINANCIRANJA KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 
13. člen 
(pogoji financiranja koncesijske dejavnosti) 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje koncesijske dejavnosti na podlagi pogodbe o financiranju koncesijske dejavnosti, ki jo sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje v enem mesecu od podpisa koncesijske dejavnosti.
(2) Za izvajanje koncesijske dejavnosti občina ne zagotavlja javnih sredstev.
8 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem pogodbe o koncesiji ali
– z odvzemom koncesije.
15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočna koncesijska odločba opravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in sporazumno prenehanje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma sporazumnemu prenehanju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe, če:
– je bilo koncesionarju, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, odvzeto dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost,
– koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati koncesijsko dejavnost,
– koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost,
– koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske dejavnosti, za katero je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,
– koncesionar ne začne opravljati koncesije v za to določenem roku.
(2) Koncedent mora koncesionarja pred odvzemom koncesije pisno opozoriti na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije in mu določiti rok za odpravo kršitev. Predhodno opozorilo ni potrebno, če gre za kršitve, ki imajo elemente kaznivega dejanja, če gre za primere iz prve, sedme ali osme alineje prejšnjega odstavka ali če je koncesija odvzeta, če koncesionar zaradi bolezni, varstva in vzgoje otroka ali izobraževanja opusti opravljanje koncesijske dejavnosti za več kot dve leti.
9 POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
17. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent se v skladu z določili tega odloka podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
18. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– navedbo, da gre za podelitev koncesije,
– številko in datum koncesijskega akta,
– navedbo koncedenta,
– vrsto, območje in predviden obseg programa zdravstvene dejavnosti, kot je določen v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,
– predviden začetek koncesijskega razmerja,
– način dostopa do razpisne dokumentacije,
– naslov, rok in način predložitve dokumentacije,
– navedbo zakonskih in drugih pogojev, ki jih morajo ponudniki zdravstvenih storitev izpolnjevati, ter dokazila o njihovem izpolnjevanju,
– merila za izbiro koncesionarja,
– naslov in datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– druge podatke glede na posebnost posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.
19. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Razpisna dokumentacija se pripravi v skladu z določili tega odloka in se objavi na spletnih straneh koncedenta (alt. na portalu javnih naročil) in vsebuje:
– številko in datum koncesijskega akta,
– vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programa zdravstvene dejavnosti,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za pridobitev koncesije in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
– pogoje financiranja koncesijske dejavnosti,
– merila za izbiro koncesionarja,
– opis postopka izbire koncesionarja,
– navodila za pripravo in predložitev ponudbe,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– rok za oddajo ponudbe,
– rok za izdajo in vročitev koncesijske odločbe.
20. člen 
(komisija) 
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno ponudb imenuje županja oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: župan) strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Člani komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom poslovodstva, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali svaštvu do vštetega drugega kolena, čeprav je zakonska zveza ali življenjska skupnost, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, že prenehala. Župan v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala zanj.
(3) Župan na predlog člana komisije, na zahtevo ponudnika ali na lastno pobudo imenuje novega člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
(4) Če župan po tem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, spremeni sestavo komisije, o tem obvesti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
21. člen 
(oddaja in odpiranje ponudb) 
(1) Ponudnik lahko ponudbo za pridobitev koncesije dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka. Ponudba, ki prispe h koncedentu po preteku razpisnega roka je prepozna.
(2) Odpiranje ponudb je javno.
(3) Strokovna komisija ponudbe, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, s sklepom zavrže.
(4) O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. V zapisnik se vpišejo morebitne pripombe predstavnikov ponudnikov o poteku javnega odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik o javnem odpiranju vsem ponudnikom v osmih dneh od odpiranja vlog.
22. člen 
(vrednotenje ponudb) 
Po končanem odpiranju ponudb strokovna komisija pregleda vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
23. člen 
(poročilo strokovne komisije) 
Po končanem pregledu in vrednotenju ponudb strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede ponudbe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in glede na določena merila za izbiro koncesionarja predlaga najustreznejšega ponudnika.
24. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 20. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
25. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
10 DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 
10.1 Višja sila
26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati koncesijsko dejavnost tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja koncesijske dejavnosti na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
10.2 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
10.3 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
28. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju koncesijske dejavnosti povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine.
10.4 Zavarovanje odgovornosti za škodo
29. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
11 KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2022
Tržič, dne 19. maja 2022
Občina Tržič 
Dušan Bodlaj 
podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana

AAA Zlata odličnost