Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1669. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Turnišče, stran 5413.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 24. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Turnišče 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Turnišče, s sedežem Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče (v nadaljevanju: ustanoviteljica) na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva ustanovi Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Turnišče, v čigar sestavo sodi tudi enota vrtca VVE Turnišče (v nadaljevanju: zavod).
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Osnovna šola Turnišče.
(2) Skrajšano ime zavoda je: OŠ Turnišče.
(3) Sedež zavoda je: Prešernova 2, 9224 Turnišče.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
3. člen 
(pečat zavoda) 
(1) Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
(2) Število pečatov, način uporabe in hrambo pečatov določi direktor zavoda s sklepom.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je izvajanje programov osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in varstva otrok, ki se izvaja kot javna služba (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
– M/80.4 – izobraževanje odraslih
– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 – predšolska vzgoja
– G/47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 – medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 – druga oskrba z jedmi
– J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 – drugo založništvo
– L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
– N/82.990 – drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za zaposlovanje
– P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 – umetniško uprizarjanje
– R/91.011 – dejavnost knjižnic
– R/93.110 – obratovanje športnih objektov
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljice.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA 
5. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja:
– Turnišče
– Nedelica
– Gomilica in
– Renkovci.
(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa ta odlok.
(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje ravnatelj.
4. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda (ravnatelj),
3. učiteljski in vzgojiteljski zbor,
4. programski učiteljski zbor,
5. oddelčni učiteljski zbor,
6. razrednik,
7. strokovni aktivi.
4.1 Svet zavoda
7. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima devet (9) članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljice: trije (3) člani;
– delavcev zavoda: trije (3) člani (1 član iz vrtca, 2 člana iz šole);
– staršev: trije (3) člani.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnike staršev izvoli svet staršev.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino vseh članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku dvajsetih (20) dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. S konstituiranjem sveta zavoda preneha mandat dotedanjim članom sveta zavoda.
4.1.1 Pristojnosti sveta zavoda
8. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom in s tem odlokom, in sicer:
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljici in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
4.1.2 Volitve predstavnikov delavcev
9. člen 
(razpis volitev predstavnikov delavcev) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, določi se dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo.
(2) Sklep o razpisu volitev iz prejšnjega odstavka se javno objavi v katalogu informacij javnega značaja zavoda.
(3) Volilno komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
10. člen 
(predlaganje kandidatov) 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 10 % delavcev zavoda.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi podpore vseh predlagateljev in s priloženim pisnim soglasjem h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
11. člen 
(glasovanje) 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred dnevom volitev.
(3) Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
(4) Neveljavna glasovnica je glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti volje volivca. Neveljavna je tudi glasovnica, s katero je volivec glasoval za več kandidatov, kot je določeno z glasovnico.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
12. člen 
(izvolitev članov) 
(1) Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta zavoda, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva volitev v katalogu informacij javnega značaja zavoda.
4.1.3 Volitve predstavnikov staršev
13. člen 
(volitve predstavnikov staršev) 
(1) Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev.
(2) Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše otrok v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem.
(3) Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
4.1.4 Predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda
14. člen 
(prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat:
– če odstopi s položaja člana sveta zavoda,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili delavci zavoda, preneha mandat s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu.
(3) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili starši, preneha mandat z izpisom otroka iz zavoda.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda se izvedejo nadomestne volitve v skladu z določili tega odloka.
4.2 Ravnatelj
15. člen 
(ravnatelj) 
(1) Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljice.
(2) Ravnatelj je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
(4) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(5) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
16. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovni organ zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
17. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
(2) Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
18. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
(3) Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
(4) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj seznaniti učiteljski zbor.
(5) Pomočnik ravnatelja vodi enoto vrtca.
19. člen 
(razrešitev ravnatelja) 
(1) Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan. Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:
– če ravnatelj sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(4) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznaniti ustanoviteljico in učiteljski zbor ter svet staršev.
(5) Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje pristojnemu ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti pristojno ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
4.3 Učiteljski in vzgojiteljski zbor
20. člen 
(učiteljski in vzgojiteljski zbor) 
(1) Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnem delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.4 Programski učiteljski zbor
21. člen 
(programski učiteljski zbor) 
(1) Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
(2) Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.
4.5 Oddelčni učiteljski zbor
22. člen 
(oddelčni učiteljski zbor) 
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.6 Razrednik
23. člen 
(razrednik) 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.7 Strokovni aktiv
24. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovni aktiv v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
5. SVET STARŠEV 
25. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu sveta staršev svet izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
(3) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih reda v vrtcu ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
6. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
26. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
27. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljice,
– prispevkov učencev,
– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji in storitev v šoli,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
7. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
28. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
29. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
30. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
9. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
31. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljici vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom;
4. predloži ustanoviteljici letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljica:
1. vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe;
2. usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne službe;
3. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
10. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
32. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
11. STATUSNE SPREMEMBE 
33. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanoviteljica.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/97, 108/01, 39/07, 102/09).
35. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 900-8/2022
Turnišče, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost