Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2021, stran 5412.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 28. seji dne 12. maja 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2021 in realizirane vrednosti v letu 2021.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI
14.784.072,32
TEKOČI PRIHODKI
12.489.855,36
70
DAVČNI PRIHODKI
10.788.766,58
700 Davki na dohodek in dobiček
9.383.977,00
703 Davki na premoženje
998.989,53
704 Domači davki na blago in storitve
397.625,44
706 Drugi davki
8.174,61
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.701.088,78
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.332.350,78
711 Takse in pristojbine
14.327,50
712 Denarne kazni
25.683,97
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.149,02
714 Drugi nedavčni prihodki 
270.577,51
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
96.128,54
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
35.034,92
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
61.093,62
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.198.088,42
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.170.021,86
741 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU
28.066,56
II.
SKUPAJ ODHODKI
13.259.213,09
40
TEKOČI ODHODKI
3.395.432,01
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
756.252,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
118.560,88
402 Izdatki za blago in storitve
2.377.660,70
403 Plačila domačih obresti
2.957,73
409 Sredstva, izločena v rezerve
140.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.024.748,41
410 Subvencije
140.257,73
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.155.318,21
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
286.147,02
413 Drugi tekoči domači transferi
2.443.025,45
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.655.217,54
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.655.217,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
183.815,13
431 Investicijski tansferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
151.354,87
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
32.460,26
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.524.859,23
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.526.841,36
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
4.069.674,94
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
327.143,08
55
ODPLAČILA DOLGA
327.143,08
550 Odplačila domačega dolga
327.143,08
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
1.199.715,83
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–327.143,08
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.524.859,23
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
1.445.848,50
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
2.645.564,33
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2021 v višini 2.645.564,33 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2022.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2021 v višini 170.609,96 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2022.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0067/2020
Tolmin, dne 13. maja 2022
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost