Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1663. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec, stran 5401.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 7. izredni seji dne 17. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Rogatec kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine ter preventivnega zdravstvenega varstva otrok in šolarjev, v Občini Rogatec.
(2) S tem odlokom se, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju splošne oziroma družinske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva otrok in šolarjev, na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila koncedenta.
(3) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen 
(1) Z odlokom se ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki se izvaja v Zdravstveni postaji Rogatec, Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec, v predvidenem obsegu 1,20 tima, od tega predvidoma 1,15 tima programa splošne oziroma družinske medicine in 0,05 tima programa otroško šolskega dispanzerja – preventiva.
(2) Koncesija se podeli v trajanju petnajst let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ne more zagotavljati izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju splošne oziroma družinske medicine ter preventivnega zdravstvenega varstva otrok in šolarjev, v Občini Rogatec. Navedeno izhaja iz dopisov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, št. 1-DIR/2022-128 z dne 23. 3. 2022 in št. 1-DIR/2022-156 z dne 12. 4. 2022, v katerih je navedeno, da izvajanje programa splošne oziroma družinske medicine ne bo mogoče zaradi kritičnega pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, programa otroško šolskega dispanzerja – preventiva pa zaradi trenutnih kadrovskih kapacitet.
5. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine ter preventivnega zdravstvenega varstva otrok in šolarjev, v Občini Rogatec, lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
6. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Rogatec in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine ter preventivnega zdravstvenega varstva otrok in šolarjev, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(3) Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan Občine Rogatec strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo, veljajo določbe odloka.
8. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila iz objavljene razpisne dokumentacije.
9. člen 
(1) Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Občina in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.
11. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
12. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z odločbo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022-19
Rogatec, dne 17. maja 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost