Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1650. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško, stran 5382.

  
Na podlagi drugega odstavka 43. člena in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19, 81/19 in 203/21), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 19. seji dne 4. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe, njeno izvajanje ter prenehanje, krajevno območje izvajanja storitve javne službe pomoč na domu, sredstva za izvajanje te storitve in obveznost poročanja koncesionarja.
2. člen 
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Laško, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči družini na domu na območju celotne Občine Laško.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, podzakonskih aktih in po tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
3. člen 
Upravičenci do javne službe pomoč na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Laško stalno prebivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičence do javne službe pomoč na domu našteva 3. člen Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu v Občini Laško.
II. PREDMET KONCESIJE TER VRSTA IN OBSEG STORITVE 
4. člen 
Predmet koncesije je pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA 
5. člen 
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.
6. člen 
Ponudnik mora prijavi na javni razpis predložiti:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
– izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR,
– koncedent lahko v razpisu določi tudi druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
– bonitetno informacijo AJPES-a (BON-2 za gospodarske družbe, BON-2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava oziroma BON-1/SP za samostojne podjetnike),
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitev,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.
Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka tega člena v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v zadnjem letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje prvega odstavka 6. člena tega odloka v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije, izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.
7. člen 
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve, skladno z določilom 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva. Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v tem primeru.
Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v primeru, ko je ponudnik na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, oziroma ko ponudnik na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA 
8. člen 
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– celotni stroški storitve,
– reference ponudnika.
Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji. Koncedent lahko v javnem razpisu določi še druga merila.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE 
9. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– storitev, ki je predmet koncesije,
– obseg posamezne storitve,
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje storitev pomoč družini na domu,
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno območje,
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami,
– rok za prijavo na javni razpis,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
10. člen 
Rok za prijavo na javni razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od treh tednov.
11. člen 
V primeru, da se na javni razpis ne prijavi noben ponudnik, ali da nobena ponudba ni pravočasna ali popolna in ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel.
Koncedent lahko v takšnem primeru ponovi razpis.
Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, da na podlagi prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki koncesije.
VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE 
12. člen 
Župan imenuje tričlansko komisijo za koncesijo (v nadaljevanju: komisija), ki je pooblaščena za vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih ponudb in medsebojno primerjavo ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo. Vsaj en član komisije mora biti zaposlen pri koncedentu. Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik komisije in sklicuje in vodi seje.
13. člen 
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu. Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec – Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne preverja in je delo komisije.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, pravilna in popolna. Popolna je tista ponudba, ki vsebuje vse zahtevane sestavine iz javnega razpisa in jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje opredeljene v javnem razpisu. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih zahtev, organ, pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom zavrže.
Komisija prav tako ugotovi ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in če ustreza vsem dodatnim pravilom iz javnega razpisa.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
Komisija najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter pripravi predlog podelitve koncesije.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
14. člen 
Koncesijo podeli občinska uprava Občine Laško z odločbo. Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije je v roku 15 dni dovoljena pritožba na župana Občine Laško. O pritožbi odloča župan.
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
VIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE 
15. člen 
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Občine Laško. S pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe,
– rok za odpoved koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
16. člen 
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo deset let. Koncesija se lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesija se podaljša z odločbo. Koncedent in koncesionar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o koncesiji.
17. člen 
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in koncesionar,
– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na koncesionarjevega pravnega naslednika,
– kolikor koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesijske dejavnosti,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka, uvedenega zoper koncesionarja,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava ali to zadevna zakonodaja.
18. člen 
Koncesija se odvzame:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogodbi, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, predmetnim odlokom in koncesijsko pogodbo, in s kršitvijo ne preneha niti v roku, podanemu v pisnem opominu koncedenta o prenehanju kršitev,
– če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– če je koncesionarju prepovedano opravljanje koncesijske dejavnosti,
– v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev,
– če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov ni možno utemeljeno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– če je zaradi zmanjševanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,
– ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvajanje javne službe ni več mogoče.
Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije. V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti na drug način ali ko to dejavnost začne izvajati nov koncesionar.
19. člen 
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov.
Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvotnemu koncesionarju, in za preostali čas trajanja koncesije.
Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe iz drugega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s koncedentom.
20. člen 
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
IX. PLAČILO KONCESIONARJU 
21. člen 
Sredstva za zagotavljanje storitve pomoč družini na domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev in s plačili upravičencev do storitev ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
22. člen 
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogodbo o financiranju.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka koncesionarja.
Koncesionar mora sredstva, ki jih izplača koncedent, uporabiti namensko, v skladu s svojim finančnim načrtom.
23. člen 
Na predlog koncesionarja poda k ceni storitve soglasje občinski svet, praviloma enkrat letno. Predlog cene storitve mora biti pripravljen v skladu z zakonodajo.
X. POROČANJE KONCESIONARJA 
24. člen 
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so sprememba obsega poslovanja, pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca marca koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.
XI. KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2022
Laško, dne 4. maja 2022
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost