Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1646. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, stran 5377.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 24. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2021 izkazuje (v €):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.063.031
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.134.038
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
5.392.085
700
Davki na dohodek in dobiček
4.384.362
703
Davki na premoženje
925.054
704
Domači davki na blago in storitve
81.933
706
Drugi davki in prispevki
736
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.741.953
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
752.298
711
Takse in pristojbine
4.220
712
Denarne kazni
189.017
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
39.045
714
Drugi nedavčni prihodki
757.373
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
195.647
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
103.281
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
92.366
73
PREJETE DONACIJE (730)
15.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
15.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
718.346
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
686.300
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
32.046
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.049.314
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
3.088.876
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
599.453
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
96.715
402
Izdatki za blago in storitve
2.392.708
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.774.180
410
Subvencije
347.793
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
504.126
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
426.605
413
Drugi tekoči domači transferi
1.495.656
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.073.554
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.073.554
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
112.704
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
71.697
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.007
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
13.717
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)
5.000
443
Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
5.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
52.370
550
Odplačila domačega dolga
52.370
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–43.653
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–52.370
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.)
–13.717
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
788.799
Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2021
745.146
3. člen 
Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2021 v višini 745.146 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2022 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2021.
4. člen 
Na dan 31. 12. 2021 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.233 €.
5. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0005/2022-9
Kanal, dne 12. maja 2022
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost