Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

14. Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), stran 15.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o debirokratizaciji (ZDeb) 
Razglašam Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-349
Ljubljana, dne 4. januarja 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb) 
PRVI DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21),
2. Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
3. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE),
4. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C),
5. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US),
6. Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18),
7. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
8. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),
9. Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
10. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
11. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
12. Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B).
(2) Določa se prenehanje veljavnosti zakonov, ki zaradi poteka časa (konzumiranost) ali spremenjenih družbenih ali tehnoloških razmer (obsoletnost) ne morejo več ustvarjati novih pravic oziroma obveznosti, ter prenehanje smiselne uporabe zveznih jugoslovanskih predpisov, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob osamosvojitvi.
DRUGI DEL 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 
ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA 
2. člen 
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) se v 2. členu na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. »elektronski naslov za vročanje« je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem (e-vročilnica).«.
3. člen 
V 4. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Za prijavo in spremembo elektronskega naslova za vročanje je pristojna upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče oziroma stalni ali začasni naslov.«.
4. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. NASLOV ZA VROČANJE IN ELEKTRONSKI NASLOV ZA VROČANJE«.
5. člen 
V 25. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(pogoji naslova za vročanje in elektronskega naslova za vročanje)«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Posameznik ima lahko le en elektronski naslov za vročanje in kontaktno število mobilnega telefona.«.
6. člen 
V 26. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(določitev naslova za vročanje)«.
7. člen 
V 27. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(sprememba naslova za vročanje)«.
Na koncu besedila se pred piko doda besedilo »in določi oziroma spremeni elektronski naslov za vročanje«.
8. člen 
Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se glasita:
»27.a člen 
(vzpostavitev in sprememba elektronskega naslova za vročanje) 
(1) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona ob prijavi stalnega prebivališča na podlagi 7. člena tega zakona in ob prijavi začasnega prebivališča na podlagi 13. člena tega zakona. Posameznik s tem soglaša, da komunikacija ali vročanje med njim in uporabniki registra stalnega prebivalstva oziroma uporabniki centralnega registra prebivalstva iz zakona, ki ureja centralni register prebivalstva, v zvezi s postopki, ki jih ti uporabniki vodijo, poteka tudi prek elektronskega naslova za vročanje ali kontaktne številke mobilnega telefona.
(2) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu organu sporoči podatke iz prejšnjega odstavka kadarkoli, tudi v primeru, ko ne izvaja prijavne obveznosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Če poslovno sposoben posameznik nima svojega elektronskega naslova ali svoje številke mobilnega telefona, lahko navede elektronski naslov in številko mobilnega telefona osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje teh obvestil (pooblaščenec za e-vročilnico) ter njeno soglasje. Glede načina pooblastitve, prenehanja pooblastila in razlogov za izločitev uradne osebe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Poslovno sposoben posameznik mora pristojnemu organu sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na veljavnost elektronskega naslova za vročanje in kontaktne številke mobilnega telefona.
27.b člen 
(uporaba elektronskega naslova za vročanje) 
Vročanje na elektronski naslov za vročanje se izvaja pod pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.«.
9. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku za besedilom »opravljanje predpisanih nalog« doda besedilo »zaradi zagotavljanja elektronskega vročanja«.
10. člen 
V 29. členu se v drugem odstavku za besedilom »začasnega naslova v tujini« doda besedilo »ter elektronskih naslovih za vročanje«.
11. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in za njo doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. elektronskem naslovu za vročanje, ki vsebuje tudi podatke o številki mobilnega telefona, osebnem imenu, EMŠO oziroma datumu rojstva, če ta ni bila določena, in naslovu pooblaščenca za e-vročilnico, soglasju pooblaščenca za e-vročilnico, datumu vzpostavitve in popravkov teh podatkov.«.
12. člen 
V 35. členu se prvi do peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO povezuje s centralnim registrom prebivalstva. Iz registra stalnega prebivalstva se v centralni register prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje in njihovem trajanju, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice, volilni pravici, administrativnih selitvah, tehničnih preštevilčenjih in drugih tehničnih podatkih, ki so potrebni za vodenje centralnega registra prebivalstva.
(2) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO povezuje z evidenco potnih listin in evidenco osebnih izkaznic. Iz registra stalnega prebivalstva se v evidenco potnih listin in evidenco osebnih izkaznic posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje in njihovem trajanju, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.
(3) Register stalnega prebivalstva se povezuje z matičnim registrom, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, poslovni sposobnosti, državljanstvu, datumu smrti, zakonskem stanu posameznika ter podatki o imenu in priimku, EMŠO ter poslovni sposobnosti zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe posameznika. V matični register se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.
(4) Register stalnega prebivalstva se povezuje z registrom tujcev, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, državljanstvu, datumu smrti tujca in prošnjah za izdajo ali podaljšanje dovoljenj za prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja ter izdanih dovoljenjih za prebivanje in potrdilih o prijavi prebivanja ali drugih odločitvah, ki se nanašajo na prijavo stalnega prebivališča. V register tujcev se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencev za e-vročilnice.
(5) Register stalnega prebivalstva se povezuje z evidencami, ki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, iz katerih se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, državljanstvu prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito, prošnjah za priznanje mednarodne zaščite ter izdanih dovoljenjih za prebivanje na podlagi priznane mednarodne zaščite. V evidence, ki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, se z uporabo EMŠO iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice.«.
ZAKON O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA 
13. člen 
V Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. členu peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prebivališče in vrsta prebivališča ter naslovi za vročanje,«.
14. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– o selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča in o volilni pravici ter naslovih za vročanje iz registrov stalnega prebivalstva in evidenc o tujcih, ki jih vodijo pristojni upravni organi za notranje zadeve;«.
15. člen 
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, pa v zakonu nimajo opredeljenega pridobivanja ali uporabe podatka o naslovu za vročanje, ki je vzpostavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča, lahko ta podatek pridobivajo na podlagi tega zakona, če ga potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog.«.
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 
16. člen 
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se v 66. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ na obrazcu vloge ali med postopkom lahko seznani vložnika, ki v registru stalnega prebivalstva ni prijavil elektronskega naslova za vročanje, da se mu dokumenti lahko vročajo v elektronski obliki in da se ga nezavezujoče obvešča o stanju in teku postopka, če prostovoljno sporoči naslov varnega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega predala in telefonsko številko mobilnega telefona.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
17. člen 
V 77. členu se v prvem odstavku besedilo »z žigom in podpisom« nadomesti z besedilom »s podpisom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zapisnik, ki mora biti za uporabo v tujini overjen, vsebuje tudi žig organa.«.
18. člen 
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(1) Z vročitvijo se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom, ki se vroča.
(2) Pravne posledice odločbe ali sklepa lahko nastanejo šele po njegovi vročitvi.
(3) Dokumenti se vročajo v fizični ali elektronski obliki. Organ dokumente vroča po svoji uradni osebi ali po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost.
(4) Uradna oseba odredi, da se odločbe, sklepi in drugi dokumenti, v katerih je določen rok, vročijo v skladu s tem zakonom tako, da se zagotovi hitro in učinkovito vročitev z najmanjšimi stroški za organ in za naslovnika.«.
19. člen 
V 84. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
20. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(1) Dokument se vroči v elektronski obliki, če fizična oseba v registru stalnega prebivalstva prijavi naslov za vročanje v elektronski obliki, in če državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, nosilec javnega pooblastila, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, v sodnem, poslovnem ali drugem registru prijavi elektronski naslov (v nadaljnjem besedilu: registriran elektronski naslov).
(2) Dokument se vroči v elektronski obliki tudi, če fizična ali pravna oseba sporoči naslov varnega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega predala, ki ni varen elektronski predal (v nadaljnjem besedilu: drug elektronski predal). Šteje se, da je sporočila naslov elektronskega predala, če je iz njega poslala vlogo. Organ na naslov elektronskega predala, s katerega je poslana vloga, ki ne vsebuje naslova elektronskega predala, pošlje obvestilo, da se dokument lahko vroča v elektronski obliki na tem naslovu, dokler fizična ali pravna oseba ne sporoči, da želi vročitev dokumenta v fizični obliki.
(3) Dokument se lahko vroči v elektronski obliki tudi, če je fizična ali pravna oseba sporočila naslov varnega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega predala v drugi upravni zadevi iz pristojnosti istega organa, če jo pred vročanjem seznani, da se dokumenti lahko vročajo v elektronski obliki na sporočenem naslovu, dokler ne sporoči drugače.
(4) Dokument se vroči v fizični obliki, če tako določa zakon, če vročitve ni mogoče opraviti v elektronski obliki, če naslovnik želi vročitev dokumentov v fizični obliki, od trenutka seznanitve organa s tako izjavo, ali če organ oceni, da je zaradi vsebine dokumenta ali kakšnega drugega razloga potrebno opraviti vročitev v fizični obliki.«.
21. člen 
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
»86.a člen 
(1) Vročitev dokumenta v elektronski obliki se opravi na registriran elektronski naslov, razen če je oseba v postopku sporočila drug elektronski naslov varnega elektronskega predala ali drugega elektronskega predala.
(2) Vročitev dokumenta v elektronski obliki se opravi preko informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(3) Če se vročanje opravlja v varni elektronski predal, informacijski sistem iz prejšnjega odstavka pošlje sporočilo v varni elektronski predal, da je v informacijskem sistemu dokument, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh in obvestilo o posledicah takega vročanja. Vročitev dokumenta je opravljena z dnem, ko naslovnik s kvalificiranim potrdilom za varen elektronski podpis podpiše vročilnico.
(4) Če se vročanje opravlja v drug elektronski predal, informacijski sistem iz drugega odstavka tega člena pošlje na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal sporočilo, da je v informacijskem sistemu dokument, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh in obvestilo o posledicah takega vročanja. Sestavni del sporočila na mobilni telefon je tudi enolična identifikacijska številka za prevzem dokumenta. Vročitev dokumenta je opravljena z dnem, ko naslovnik potrdi prevzem z enolično identifikacijsko številko.
(5) Če naslovnik pri vročanju po tretjem in četrtem odstavku tega člena v 15 dneh od prejema sporočila v varni elektronski predal oziroma na telefonsko številko mobilnega telefona ne podpiše vročilnice oziroma ne potrdi prevzema dokumenta, se šteje, da je vročitev opravljena z dnem poteka tega roka. Po poteku roka se dokument pošlje v varni elektronski predal oziroma na elektronski naslov drugega elektronskega predala. Informacijski sistem naslovnika iz prejšnjega odstavka o tem obvesti s sporočilom na telefonsko številko mobilnega telefona.
(6) Če se vročanje opravlja v drug elektronski predal, pa naslovnik ne sporoči telefonske številke mobilnega telefona, se vročitev opravi tako, da se dokument pošlje v elektronski predal. Šteje se, da se je naslovnik seznanil z dokumentom 15. dan od dneva odpreme. Naslovniku se sporoči dan odpreme in dan vročitve. Naslovnik lahko uveljavlja svoje procesne pravice takoj, ko se po odpremi z dokumentom dejansko seznani, tudi če rok za seznanitev še ni potekel.
(7) V primeru dvoma prejem in dan prejema sporočila iz četrtega odstavka tega člena ali dokumenta iz prejšnjega odstavka dokazuje organ. Če organ ugotovi, da naslovnik ni prejel sporočila ali dokumenta, se dokument vroči v skladu s četrtim odstavkom 83. člena tega zakona.
(8) Ko naslovnik podpiše vročilnico oziroma potrdi prevzem dokumenta, se mu omogoči prevzem dokumenta iz informacijskega sistema.«.
22. člen 
V 87. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od vročitve katerih začne teči rok, ki se vročajo v fizični obliki, se vročijo osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Drugi dokumenti v fizični obliki se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.«.
23. člen 
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen
(1) Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil, pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, se osebna vročitev dokumentov v fizični obliki opravi tako, da se izročijo osebi, ki je določena oziroma pooblaščena za sprejemanje dokumentov.
(2) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, da se dokument v fizični obliki izroči osebi, ki so jo ti določili (četrti odstavek 48. člena tega zakona).«.
24. člen 
V 97. členu se v prvem in tretjem odstavku črta besedilo »z besedami«.
25. člen 
V 178.b členu se v drugem odstavku črta besedilo »in z žigom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Potrditev overitve podpisa na izvirni listini, ki mora biti za uporabo v tujini overjena, poleg sestavin iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi žig organa.«.
26. člen 
V 210. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, če se izda v fizični obliki, lastnoročni podpis uradne osebe, če se izda v elektronski obliki, elektronski podpis uradne osebe, ki je v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu podpisu. Če se odločba v skladu z zakonom izdela samodejno, ima lahko namesto podpisa faksimile. Odločba, ki mora biti za uporabo v tujini overjena, vsebuje tudi žig organa.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na odločbi, izdani v elektronski obliki, se na vidnem mestu označi, da je podpisana z elektronskim podpisom in se jo opremi s podatki o elektronskem podpisu, ki jih določi vlada.«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Odločba se vroči v fizičnem ali elektronskem izvirniku, v fizičnem ali elektronskem (skeniranem) prepisu. Obliko fizičnega ali elektronskega prepisa določi vlada.
(7) Izvirnik odločbe hrani organ.«.
ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH 
27. člen 
V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C) se za 24. členom doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen 
(vročanje po elektronski poti) 
(1) Sklep iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen sklepa o premestitvi in sklepa o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se lahko pošlje tudi po elektronski poti v elektronski predal, katerega zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.
(2) Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme. Če javni uslužbenec v času pošiljanja elektronskega sporočila ne dela, velja vročitev za opravljeno 15. dan od dneva vrnitve na delo.«.
28. člen 
V 135. členu se v tretjem odstavku na koncu doda besedilo »ali iz hude malomarnosti«.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 
29. člen 
V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US) se v 141.a členu v drugem odstavku črta beseda »overjenega«.
ZAKON O SODNIH IZVEDENCIH, SODNIH CENILCIH IN SODNIH TOLMAČIH 
30. člen 
V Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(dolžnost sporočanja podatkov) 
(1) Za namene iz prejšnjega člena mora sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač pisno sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov o poštnem naslovu, na katerem je dosegljiv, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni telefonski številki ali naslovu elektronske pošte in podatkov o zaposlitvi ali drugem zaposlitvenem statusu, in sicer najpozneje v treh dneh od njenega nastanka.
(2) Če sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač ne obvesti ministrstva o spremembi podatkov v roku iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izreče disciplinski ukrep po 1. točki prvega odstavka 29. člena tega zakona.
(3) Sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač mora do konca januarja v posameznem koledarskem letu ministrstvu posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu (poročevalsko obdobje), ki vsebuje podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah oziroma prevodih ali tolmačenjih, in sicer:
– število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevodov oziroma opravljenih tolmačenj in njihovih dopolnitev ter
– nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo njegovega dela.
(4) Če ministrstvo ne prejme pisne izjave iz prejšnjega odstavka v predpisanem roku, sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača izbriše iz javnega dela imenika in spet vpiše v ta del imenika po posredovanju zahtevane izjave.
(5) Sodni izvedenec, sodni cenilec oziroma sodni tolmač mora za potrebe izvajanja tega zakona vsa izdelana izvedenska mnenja, cenitve oziroma prevode listin hraniti v fizični ali elektronski obliki, in sicer še najmanj pet let po njihovem nastanku.«.
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE 
31. člen 
V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) se v 35. členu v petem odstavku za besedo »naročanja« črtata vejica in besedilo »če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka tega člena«.
ZAKON O OHRANJANJU NARAVE 
32. člen 
V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) se v 59. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V skladu z aktom o zavarovanju lahko ustanovitelj sam neposredno upravlja zavarovano območje v organizacijski enoti, v režijskem obratu, ustanovi v ta namen javni zavod, poveri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, ali podeli koncesijo za upravljanje.«.
33. člen 
V 156. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Z aktom o ustanovitvi se lahko za izvajanje neposrednega nadzora na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, pooblasti tudi redarstvo, ki deluje v okviru občinske ali skupne občinske uprave.«.
ZAKON O ŠPORTU 
34. člen 
V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) se v 58. členu v drugem odstavku besedilo »izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu« nadomesti z besedilom »ima izobrazbo, pridobljeno v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega zakona, ali strokovno usposobljenost, pridobljeno v skladu s prvim odstavkom 49. člena tega zakona«.
ZAKON O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
35. člen 
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) se v 113. členu v prvem odstavku črtata drugi in tretji stavek.
36. člen 
V 120. členu se v prvem odstavku črtata drugi in tretji stavek.
ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI 
37. člen 
V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) se v 39. členu na koncu drugega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Če je na mestno pokopališče vezan kraj z manj kot 3 000 prebivalci, lahko občina v odloku dopusti možnost, da pokojniki iz tega kraja na željo svojcev do pogreba ležijo doma.«.
ZAKON O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE 
38. člen 
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) se za 11.a členom doda naslov novega poglavja »III.b REGISTER PRAVNIH AKTOV LOKALNIH SKUPNOSTI«.
39. člen 
Za 11.a členom se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen 
(register pravnih aktov lokalnih skupnosti) 
(1) Javno podjetje upravlja, vodi in koordinira register predpisov in drugih splošnih pravnih aktov lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: register pravnih aktov lokalnih skupnosti).
(2) Register pravnih aktov lokalnih skupnosti je zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje podatke o predpisih in drugih aktih lokalnih skupnosti, objavljenih v uradnem listu ali drugem uradnem glasilu v skladu s statutom lokalne skupnosti, in druge podatke o normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.
(3) Lokalne skupnosti in javno podjetje sklenejo dogovore o zagotavljanju podatkov o objavljenih predpisih in drugih splošnih pravnih aktih v elektronski obliki ter o zagotavljanju drugih javnih podatkov v zvezi z njihovo normodajno dejavnostjo.
(4) Register pravnih aktov lokalnih skupnosti je objavljen na spletnih straneh javnega podjetja in je dostopen brezplačno.
(5) Podatki, objavljeni v registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, so informativnega značaja.
(6) Vlada podrobneje določi vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.
(7) Stroški za obveznosti iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v državnem proračunu.«.
TRETJI DEL 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN UPORABE ZAKONOV 
40. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja notranjih zadev, javne uprave in lokalne samouprave) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih oporekala veljavnost (Uradni list LRS, št. 16/49),
2. Zakon o nadaljnji uporabi nekaterih zveznih zakonov na območju Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 45/73),
3. Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77, Uradni list RS, št. 4/92, 96/02 – ZE, 101/05 – ZPNB-A in 83/12 – ZVPoz-D),
4. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 (Uradni list RS, št. 8/90),
5. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Uradni list RS, št. 66/00, 26/01 in 22/02 – odl. US),
6. Zakon o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč beguncem (Uradni list RS, št. 30/92),
7. Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 8/91 in 27/91 – ZODP),
8. Zakon o prenehanju veljavnosti zakonov o družbenih svetih (Uradni list RS, št. 14/90),
9. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96 – odl. US),
10. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (Uradni list RS, št. 99/99),
11. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99),
12. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 39/11),
13. Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (Uradni list RS, št. 2/04),
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS, št. 66/07),
15. Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09 in 13/10),
16. Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 48/12),
17. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),
18. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
19. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
41. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D),
2. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 – ORZZSR2 in 97/01),
3. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06),
4. Zakon o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 11/91-I, 32/91-I in 13/93 – ZP-G).
42. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja financ) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o kompenzacijah (Uradni list SRS, št. 3/81),
2. Zakon o intervencijah v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 45/90),
3. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 7/99 – ZBan),
4. Zakon o modernizaciji ceste državna meja Šentilj–Maribor–Celje–Ljubljana–Postojna–državna meja pri Novi Gorici (Uradni list SRS, št. 9/69 in Uradni list RS, št. 24/92),
5. Zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča razlaščenega za gradnjo (Uradni list SRS, št. 7/70),
6. Zakon o vknjižbi nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list SRS, št. 43/73),
7. Zakon o posebnem prispevku solidarnosti v letu 1991 (Uradni list RS, št. 26/91),
8. Zakon o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93 in 69/94),
9. Zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Uradni list RS, št. 12/93 in 17/93),
10. Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, št. 12/93, 32/95 in 10/98),
11. Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93),
12. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 (Uradni list RS, št. 13/93),
13. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 13/94),
14. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 23/94 in 17/96),
15. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (Uradni list RS, št. 39/94),
16. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pšenice letine 1994 (Uradni list RS, št. 40/94),
17. Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov (Uradni list RS, št. 40/94),
18. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95),
19. Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir (Uradni list RS, št. 69/94),
20. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki/B, C (Uradni list RS, št. 20/95),
21. Zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in 1996 (Uradni list RS, št. 37/95),
22. Zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo (Uradni list RS, št. 55/95),
23. Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence–Šmarje Sap in Hrušica–Vrba (Uradni list RS, št. 2/91-I),
24. Zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov (Uradni list RS, št. 9/92),
25. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najetje kreditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske projekte (Uradni list RS, št. 38/92),
26. Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo (Uradni list RS, št. 55/92),
27. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn (Uradni list RS, št. 20/93),
28. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (Uradni list RS, št. 36/93),
29. Zakon o taksi na izvoženo blago (Uradni list RS, št. 46/93),
30. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (EFSAL) (Uradni list RS, št. 46/93),
31. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica–Šentilj in Hoče–Arja vas (Uradni list RS, št. 23/94 in 17/96),
32. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94, 57/98 in 11/14 – popr.),
33. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 (Uradni list RS, št. 69/94),
34. Zakon o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 13/95),
35. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95),
36. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (Uradni list RS, št. 33/95 in 41/96),
37. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II (Uradni list RS, št. 37/95 in 41/96),
38. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/95),
39. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 (Uradni list RS, št. 74/95),
40. Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in 30/98 – ZZLPPO),
41. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (Uradni list RS, št. 34/96),
42. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (Uradni list RS, št. 59/96 in 61/96 – popr.),
43. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS, št. 17/96),
44. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (Uradni list RS, št. 17/96),
45. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt – zmanjšanje onesnaževanja zraka (Uradni list RS, št. 31/96),
46. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS, št. 17/96),
47. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (Uradni list RS, št. 19/97),
48. Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (Uradni list RS, št. 37/97),
49. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (Uradni list RS, št. 13/98),
50. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Uradni list RS, št. 4/98),
51. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Razvojni banki Sveta Evrope, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (Uradni list RS, št. 67/98 in 11/01),
52. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko–Blagovica, Blagovica–Šentjakob, Pesnica–Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina–Klanec in Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, št. 13/98),
53. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica–Šentjakob, Pesnica–Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina–Klanec in Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, št. 13/98),
54. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 27/98),
55. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/II (Uradni list RS, št. 27/98),
56. Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo),
57. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99),
58. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki – EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko–Blagovica (Uradni list RS, št. 36/99),
59. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (Uradni list RS, št. 92/99),
60. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (Uradni list RS, št. 36/99),
61. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (Uradni list RS, št. 89/99),
62. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (Uradni list RS, št. 89/99),
63. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (Uradni list RS, št. 92/99),
64. Zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 106/99),
65. Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev (Uradni list RS, št. 1/00),
66. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/00),
67. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 44/00),
68. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (Uradni list RS, št. 18/02),
69. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (Uradni list RS, št. 119/02),
70. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (Uradni list RS, št. 63/03),
71. Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 80/04),
72. Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 61/05),
73. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06, 126/06 – ZIPRS0708 in 128/06 – ZJN-2),
74. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 114/07 – ZIPRS0809),
75. Zakon o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo),
76. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (Uradni list RS, št. 86/07),
77. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (Uradni list RS, št. 42/09 in 41/11 – ZVVJTO-E),
78. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10 in 96/10 – ZIPRS1112),
79. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12),
80. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 (Uradni list RS, št. 43/10),
81. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF),
82. Zakon o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/12),
83. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 83/04),
84. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUJF in 43/12),
85. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr in 111/13 – ZOPSPU-A),
86. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
87. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
88. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819),
89. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
90. Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97, 7/03 – odl. US in 86/04 – ZPSSJAN),
91. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov izvozno uvozne banke Združenih držav Amerike (Exim banke) (Uradni list RS, št. 1/96),
92. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/B, C (Uradni list RS, št. 20/95).
43. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja gospodarstva) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (Uradni list SRS, št. 21/70),
2. Zakon o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa naftnih derivatov za financiranje graditev in rekonstrukcijo cest (Uradni list SRS, št. 11/88),
3. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina in o poroštvu za vračilo kreditov, najetih za refinanciranje obstoječih deviznih kreditov (Uradni list RS, št. 51/92 in 48/94),
4. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 57/92),
5. Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe, p.o., Portorož (Uradni list RS, št. 18/95 in 69/95),
6. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95),
7. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Uradni list RS, št. 99/99),
8. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96 in 22/00 – ZJS),
9. Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (Uradni list RS, št. 39/97, 68/97 in 50/04 – ZPPSRD),
10. Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97, 13/02 – odl. US in 101/03 – ZIS-B),
11. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (Uradni list RS, št. 68/97 in 91/98),
12. Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d (Uradni list RS, št. 13/98 in 111/01 – ZPPOSZ),
13. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 35/01),
14. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05),
15. Zakon o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva (Uradni list SRS, št. 5/90),
16. Zakon o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij (Uradni list RS, št. 8/90),
17. Zakon o izdaji obveznic za pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, št. 41/90),
18. Zakon o preoblikovanju pogodbenih organizacij združenega dela (Uradni list RS, št. 8/91),
19. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18).
44. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja pravosodja) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o javnem pravobranilcu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84, Uradni list RS, št. 8/90, 5/91 in 20/97 – ZDPra),
2. Zakon o amnestiji (Uradni list RS, št. 35/90),
3. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94 – ZODPM, 10/98, 72/98 – ZKP-A, 26/99, 22/00 – ZIKS-1 in 59/02 – ZIKS-1A),
4. Zakon o ustavitvi nekaterih postopkov o prekrških (Uradni list RS, št. 14/90),
5. Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 55/92 in 66/93),
6. Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94, 20/97 – ZDPra in 7/03 – ZP-1),
7. Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Uradni list RS, št. 74/95 in 1/97 – odl. US),
8. Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (Uradni list RS, št. 61/04),
9. Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (Uradni list RS, št. 35/05),
10. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/05),
11. Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (Uradni list RS, št. 30/18).
45. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja dela, družine, socialnih zadev in invalidov) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov (Uradni list RS, št. 8/90),
2. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90, 13/93 – ZNOIP in 38/94),
3. Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (Uradni list RS, št. 23/91, 54/92 – ZSV in 65/93 – ZDPre),
4. Zakon o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (Uradni list SRS, št. 20/71),
5. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97),
6. Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (Uradni list RS, št. 87/97),
7. Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 44/00 – ZIZDO, 124/00 in 48/01),
8. Zakon o financiranju Zveze združenj borcev Narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 38/06 – ZVV-C),
9. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list RS, št. 59/02),
10. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/09, 40/09 in 57/09),
11. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
12. Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (Uradni list RS, št. 68/08),
13. Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (Uradni list RS, št. 57/09),
14. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13 in 95/14),
15. Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15),
16. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (Uradni list RS, št. 20/19).
46. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja zdravstva) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 45/73 in 42/86),
2. Zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 28/71),
3. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 60/07),
4. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 91/13),
5. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 25/14).
47. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/98),
2. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Uradni list RS, št. 29/06),
3. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15),
4. Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (Uradni list RS, št. 96/02).
48. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja infrastrukture, okolja in prostora) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (Uradni list SRS, št. 5/88),
2. Zakon o Rudniku živega srebra v Idriji (Uradni list SRS, št. 13/79 in 37/87 – ZPPPR),
3. Zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (Uradni list SRS, št. 21/70),
4. Zakon o ukrepih SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje mleka (Uradni list SRS, št. 26/74),
5. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 4/98),
6. Zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 34/03),
7. Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO),
8. Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82, Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS, 32/93 – ZVO in 44/97 – ZSZ),
9. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 49/98 in 67/98),
10. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september–november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98),
11. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/99),
12. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 99/99),
13. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/00 in 124/00 – ZUPSB),
14. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00),
15. Zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (Uradni list RS, št. 85/01),
16. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 31/18),
17. Zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (Uradni list SRS, št. 19/76),
18. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80),
19. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80),
20. Zakon o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine (Uradni list SRS, št. 32/80).
49. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja kulture) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78, 27/78 – popr., 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 75/94 – ZUJIPK),
2. Zakon o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja (Uradni list SRS, št. 33/79),
3. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo in 77/08).
50. člen 
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane) 
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpisi, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom (Uradni list LRS, št. 14/61, Uradni list SRS, št. 29/86 in Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF),
2. Zakon o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 22/65),
3. Zakona o prepovedi nomadske paše (Uradni list SRS, št. 38/74, 11/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 4/92),
4. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 – popr., 1/86 in Uradni list RS, št. 76/94 – odl. US),
5. Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90, 43/90 in 2/91-I),
6. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov (Uradni list RS, št. 14/90 in 13/92 – ZZad),
7. Zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79),
8. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 (Uradni list RS, št. 13/93),
9. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 1995 (Uradni list RS, št. 37/95 in 45/95),
10. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96 in 38/96),
11. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (Uradni list RS, št. 60/99),
12. Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04, 45/04 – popr. in 114/06 – ZUE).
51. člen 
(prenehanje smiselne uporabe zveznih predpisov, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob osamosvojitvi) 
(1) Kot republiški predpisi so se na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94 – UZITUL-A; v nadaljnjem besedilu UZITUL) do uveljavitve tega zakona smiselno uporabljali:
1. Zakon o pomorskem plenu in vojnem plenu na morju (Uradni list SFRJ, št. 26/64),
2. Zakon o varstvu državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini (Uradni list SFRJ, št. 15/80, 61/88 in Uradni list RS, št. 4/91),
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91),
4. Zakon o spremembah zakona o založništvu (Uradni list SRS, št. 42/86),
5. Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80, 82/90, Uradni list RS, št. 86/98 – ZVNSR, 58/02 – ZSMKR, 58/02 – ZGRM in 86/04 – ZSMKR-A),
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 82/90),
7. Temeljni zakon o ugotovitvah vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list SFRJ, št. 34/65),
8. Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ, št. 5/66 – uradno prečiščeno besedilo, 50/68, 55/68, 10/70, 29/71 in Uradni list SRS, št. 51/71),
9. Zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 64/73),
10. Zakon o ustanovi za vzdrževanje notranjih plovnih poti (Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77 – ZPNP in 24/88),
11. Zakon o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino (Uradni list SFRJ, št. 59/81),
12. Zakon o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 11/77 – popr., 7/86, 41/87, Uradni list RS, št. 8/90 in 63/94 – ZDT),
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 7/86),
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 41/87),
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 8/90),
16. Zakon o reševanju kolizije zakonov in pristojnosti v statusnih, rodbinskih in dednih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 9/79 in 20/90), Zakon o spremembah zakona o reševanju kolizije zakonov in pristojnosti v statusnih, rodbinskih in dednih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 20/90),
17. Zakon o spremembah zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 29/86),
18. Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 – popr., 40/89, 46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 10/91, 55/92 – ZLPPC in 30/93 – ZGD).
(2) Če ni mogoče na enostaven način ugotoviti, kdaj so bili za zvezne predpise iz prejšnjega odstavka in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, že izdani ustrezni predpisi Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 4. člena UZITUL, se šteje, da so bili ustrezni predpisi Republike Slovenije izdani na dan uveljavitve tega zakona.
ČETRTI DEL 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(vzpostavitev elektronskega naslova za vročanje) 
Zaradi zagotovitve tehničnih in tehnoloških zmožnosti, se elektronski naslov za vročanje v registru stalnega prebivalstva začne voditi šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
53. člen 
(rok za izdajo podzakonskega predpisa) 
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz šestega odstavka 11.b člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
54. člen 
(prehodna določba – Zakon o splošnem upravnem postopku) 
Če je organ pridobil naslov elektronskega predala naslovnika, ki ni varen elektronski predal, ali njegovo telefonsko številko pred uveljavitvijo tega zakona, lahko vroča v omenjeni elektronski predal, če je o tem seznanil naslovnika, ta pa je s tem soglašal.
55. člen 
(končni določbi) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe 16., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/21-27/71
Ljubljana, dne 27. decembra 2021
EPA 1759-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti