Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1232. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Radeče, stran 3800.

  
Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) in v skladu z določili Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19, 81/19 in 203/21) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Radeče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organiziranje in izvajanje javne službe pomoč družini na domu, upravičence do te socialno varstvene storitve, zagotavljanje in izvajanje javne službe, vrsto in obseg storitve, postopek uveljavljanja storitve, cena in plačilo storitev ter oprostitev plačil.
2. člen 
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu ali v drugi organizirani obliki varstva.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
3. člen 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Radeče, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo v domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
III. ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Pomoč družini na domu se na območju Občine Radeče zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Pomoč družini na domu se na območju Občine Radeče lahko izvaja:
– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom ali drugim javnim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči družini na domu,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal to javno službo,
– s podelitvijo koncesije.
Koncesijo se podeli v skladu z določili Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu. Občinski svet sprejme koncesijski akt, v katerem določi vrsto in obseg storitev. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Odločbo o podelitvi koncesije izda občinska uprava.
5. člen 
Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu Občina Radeče sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.
6. člen 
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in podzakonski predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Občina Radeče ima pravico vpogleda v dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno dolžan občini podati pisno poročilo.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITVE 
7. člen 
Storitve socialne oskrbe na domu se prilagodijo potrebam posameznega upravičenca in obsegajo naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE 
8. člen 
Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
9. člen 
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru sprememb okoliščin v katerih je bil sklenjen dogovor, se le-ta lahko ustrezno spremeni.
Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV TER OPROSTITVE PLAČIL 
10. člen 
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu občina financira Pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
11. člen 
Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
12. člen 
Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe na domu, ki jih je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžan plačati uporabnik storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
13. člen 
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitve pomoči na domu in nimajo premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri pristojnem centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov za socialno oskrbo na domu le, če v odločbi o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist občine. Ta določba velja za nepremičnine, na katerih uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.
14. člen 
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna opravljenih storitev.
Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Do prenosa izvajanja javne službe po tem odloku izvaja javno službo Center za socialno delo Celje – enota Laško.
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022
Radeče, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti