Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

906. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode, stran 2837.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 10. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Medvode.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp),
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– omrežje cest,
– omrežje vodovoda,
– omrežje kanalizacije,
– ravnanje z odpadki,
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot jih določa predpis, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa komunalna 
oprema
Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
omrežje cest
66.731.995
omrežje vodovoda
29.023.026
omrežje kanalizacije
31.453.363
ravnanje z odpadki
3.483.057
javne površine
3.249.344
5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
omrežje cest
12,05
28,99
omrežje vodovoda
5,80
13,78
omrežje kanalizacije
11,61
28,97
ravnanje z odpadki
0,63
1,51
javne površine
0,86
1,97
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3:0,7.
7. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
STAVBE
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,3
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
1211
Gostinske stavbe
1,1
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
Ostale vrste stavb
1,0
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
0,5
DRUGI GRADBENI POSEGI
1,0
8. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 1,5.
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
omrežje cest
0,9100 (91,00 %)
omrežje vodovoda
0,6426 (39,50 %)
omrežje kanalizacije
0,6984 (69,84 %)
ravnanje z odpadki
0,5500 (55,00 %)
javne površine
1,0000 (100,00 %)
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
11. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine iz 8. člena tega odloka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po uradni dolžnosti potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(obročno plačilo komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti, se na podlagi vloge o obročnem odplačilu zavezanca lahko plača v 24 obrokih, ki morajo biti plačani v roku 24 mesecev.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo neprofitnih stanovanj in za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je Občina Medvode in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Plačila komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo:
– gasilskih domov (ki spadajo v CC-SI: 1274) v višini 100 %
– industrijskih in skladiščnih stavb (CC-SI: 125) v višini 10 %
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 50 %.
(3) Plačilo komunalnega prispevka za izboljšanje komunalne opremljenosti (kanalizacija odpadnih voda) za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo na novozgrajeno komunalno opremo se oprosti v višini 50 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. V tem primeru se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smiselno uporabijo določbe tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
(2) Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj iste gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, ki se odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) kot objekti, za katere se odmerja komunalni prispevek.
(3) Ostala pretekla vlaganja so že upoštevana pri določitvi prispevne stopnje in se pri izračunu komunalnega prispevka ne upoštevajo.
(4) O upoštevanju predloženih dokazil iz prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Medvode.
16. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/18).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-285/2020-6
Medvode, dne 10. marca 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost