Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

889. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici, stran 2798.

  
Na podlagi 153., 216. in 269. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se skladno z Odlokom za Občinski podrobni prostorski načrt za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici (Uradni list RS, št. 1/14, 20/14) – v nadaljevanju: OPPN, sprejme Elaborat – Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. proj. 040-106/14, avgust 2014, dopolnitev februar 2021.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 gradbene parcele in na m2 bruto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskega območja, ki je enak za vse vrste komunalne opreme, ki se jo bo urejalo.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Cerknica.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
9. Bruto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
(komunalna oprema) 
Na območju bo urejena naslednja komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura:
– komunalna oprema:
– cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
– vodovodno in hidrantno omrežje, 
– kanalizacija padavinske odpadne vode s ponikalnico, 
– na območju OPPN se lahko uredi kanalizacija komunalnih odpadnih vod z malo komunalno čistilno napravo – MKČN, ki bi se jo umestilo na območje zelenih površin (ZP – jugovzhodno območje), vendar je prednostno predvideno ločeno urejanje čiščenja komunalnih odpadnih vod na lastnih MKČN ob objektih, ki niso komunalna oprema, zato stroški gradnje v kanalizacijo komunalnih odpadnih vodi s tem odlokom niso predvideni, 
– druga gospodarska javna infrastruktura:
– NN elektroenergetsko omrežje in 
– telekomunikacijsko (TK) omrežje. 
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE 
5. člen 
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja OPPN.
(2) V obračunskem območju so zajete gradbene parcele predvidenih objektov v skupni površini 8.860 m2 in predvideni objekti s skupno bruto tlorisno površino 2.880 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN in stroške za priklop obravnavane komunalne opreme izven območja OPPN.
(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije zmanjšani za sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega in telekomunikacijskega (TK) omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
(4) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo na območju OPPN znašajo 205.207 €.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 
7. člen 
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka, za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na območju.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem, se obračunske stroške investicije, za posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)).
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 gradbene parcele (CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so:
CpN(ij) [EUR/m2]
CtN(i,j)
[EUR/m2]
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA 
IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
7,65
23,53
2. STROŠKI GRADNJE 
KOMUNALNE OPREME
/
/
– CESTE IN JAVNA 
RAZSVETLJAVA
9,10
28,01
– KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
3,87
11,91
– VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
2,25
6,93
– RAVNANJE 
Z ODPADKI – EKO-OTOK
0,28
0,87
SKUPAJ
23,16
71,25
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Delež površine gradbene parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka znašata DpN:DtN = 0,7:0,3.
(3) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, lahko pri odmeri komunalnega prispevka, uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPnova(ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN)
pri čemer je:
KPnova(ij)
– znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
AGP
– površina gradbene parcele stavbe (m2)
ASTAVBA
– bruto tlorisna površina stavbe (m2)
DpN
– delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
CpN(ij)
– stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
CtN(ij)
– stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
DtN
– delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
i
– posamezna vrsta nove komunalne opreme
j
– posamezno obračunsko območje
(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji, se upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek.
10. člen 
(pogodba o opremljanju) 
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Občino Cerknica in investitorjem. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz 157. člena Zakona o urejanju prostora.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti v roku 15 dni.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v roku, ki se ga določi v odločbi o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(vpogled v Program opremljanja) 
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Cerknica.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici in merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 10/15).
14. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2-2021
Cerknica, dne 11. marca 2021
 
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost