Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

888. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica, stran 2792.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-064/20, november 2020 (v nadaljevanju: Elaborat).
(2) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica vsebuje tekstualni in grafični del.
(3) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(4) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje in
– objekte za ravnanje z odpadki.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na območju Občine Cerknica so 95.404.709 EUR. Stroški po vrstah obstoječe komunalne opreme so prikazani v elaboratu.
5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah, preračunani na enoto mere, znašajo:
Z. št.
 
Vrsta obstoječe komunalne opreme 
Cena opremljanja 
m2 gradbene parcele
objekta [Cpo(i)]
Cena opremljanja 
m2 bruto tlorisne površine
objekta [Cto (i)]
[EUR/m2]
[EUR/m2]
1.
Cestno omrežje
6,37
27,30
2.
Vodovodno omrežje
3,80
16,15
3.
Kanalizacijsko omrežje
2,40
8,78
4.
Objekti za ravnanje z odpadki 
0,05
0,20
SKUPAJ
12,62
52,43
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,40:0,60 (Dpo:Dto).
7. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, se določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.
CC-SI 
oznaka
Klasifikacija objektov
Fn
Odmera komunalnega prispevka
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
0,8
DA
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
DA
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,0
DA
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,8
DA
12
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
DA
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,0
DA
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,0
DA
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,0
DA
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
0,7
DA
122
Poslovne in upravne stavbe
12201
Stavbe javne uprave
1
DA
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1
DA
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe
0,7
DA
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12301
Trgovske stavbe
1
DA
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1
DA
12303
Bencinski servisi
1,3
DA
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1
DA
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,0
DA
1242
Garažne stavbe
0,7
DA
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
0,7
DA
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1,3
DA
1262
Muzeji in knjižnice
0,7
DA
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
DA
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,7
DA
1265
Stavbe za šport
0,7
DA
127
Druge nestanovanjske stavbe
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
DA
1272
Obredne stavbe
0,7
DA
1273
Kulturni spomeniki
/
NE
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,7
DA
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti prometne infrastrukture
211
Ceste
/
NE
21111
Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste
/
NE
21112
Regionalne ceste
/
NE
21121
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21122
Samostojna parkirišča
0,5
DA 
razen za objekte grajenega javnega dobra lokalnega pomena v javni lasti
212
Železniške proge
/
NE
213
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti
21301
Letališke steze in ploščadi
0,1
DA 
samo za objekte 
za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov, pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča, drugi objekti, namenjeni za varni zračni promet in obratovanje letališča
21302
Letalski radio-navigacijski objekti
/
NE
214
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
/
NE
215
Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
21510
Pristanišča in plovbne poti
0,1
DA
samo za skladiščne ploščadi 
in manipulativne površine, ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah
21520
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
/
NE
21530
Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
/
NE
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
/
NE
23
Industrijski gradbeni kompleksi
23010
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
NE 
za rudarske objekte 
za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, ki se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo 
DA 
za druge objekte
23020
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,5
DA
23030
Objekti kemične industrije
0,5
DA
23040
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
DA
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24110
Športna igrišča
0,5
DA
24121
Marine
0,5
DA
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
0,5
DA 
razen javna igrišča, vzletišča, javni vrtovi, parki, trgi, urejena naravna kopališča, smučišča 
na vodi, kajakaške proge 
na divjih vodah, vzletišča, smučišča in žičniške naprave
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Obrambni objekti
/
NE
24202
Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
0,1
DA
 
ribogojnice
0,1
DA
koritasti silosi; zbiralniki gnojnice in gnojevke; gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti
/
NE
visoke preže
/
NE
24203
Objekti za ravnanje z odpadki
0,1
DA 
razen za objekte za izvajanje gospodarske javne službe
24204
Pokopališča
/
NE
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
/
NE
3
Drugi gradbeni posegi
311
Trajno reliefno preoblikovanje terena
3111
Trajno reliefno preoblikovanje terena
0,1
DA 
samo za CC-SI 31130 Utrjene površine
321
Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
/
NE
331
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
0,1
DA 
samo za CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu in CC-SI 33120 Grajeni prostori na vodi
8. člen 
(računski faktor površine) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se računski faktor površine (Fp) za vse vrste stanovanjskih stavb (CC-SI 1110, 1121, 1122, 1130) določi v višini 1,5. Faktor površine (Fp) se za vse druge vrste stavb določi 1,5.
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za vse vrste obstoječe komunalne opreme se določi v višini 100 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na oskrbnem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s komunalno opremo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Vključenost zemljišča, na katerem je objekt, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, v oskrbno območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme ni pogoj za odmero komunalnega prispevka.
(5) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva opremljenost z obstoječo komunalno opremo. Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij komunalne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu komunalnega prispevka ne upošteva.
(6) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
b. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KPobstoječa
znesek dela komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe (m2),
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe (0,40) 
pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe (m2),
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto
delež površine objekta (0,60) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede 
na njegov namen uporabe, 
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, razen za stavbe, ki se jim gradbene parcele ne določijo zato, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i)= AGIO x Cto(i)x Dto x Fn x psz(i)
Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega objekta, druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti in pred spremembo zmogljivosti. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi namembnosti objekta in pred spremembo namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(8) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu v primeru odstranitve objekta in gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
13. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, se komunalni prispevek odmeri, vendar se lahko z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
(2) Ob oprostitvi iz tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(odmera in plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca ali upravne enote v zavezančevem imenu.
(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti izda občinska uprava po uradni dolžnosti.
(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju.
(4) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti iz drugega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obročnih odplačil. Obročno odplačevanje je možno v največ tridesetih (30) zaporednih mesečnih obrokih, ki ne smejo biti manjši od 50 evrov in jih občinska uprava določi z odločbo na podlagi vloge zavezanca za obročno odplačevanje.
VI. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(vračilo komunalnega prispevka) 
(1) Že plačan komunalni prispevek se zavezancu lahko vrne na njegov zahtevek ob predložitvi dokazila, da na upravni enoti ni vložil zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, da je umaknil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da je prenehalo veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v roku pet let po plačilu komunalnega prispevka.
(3) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna odločba. Vračilo komunalnega prispevka je občina dolžna zagotoviti v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o vračilu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(vpogled v elaborat) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Cerknica in na uradni spletni strani Občine Cerknica.
17. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 81/13, 69/14, 35/16, 6/17).
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2020
Cerknica, dne 11. marca 2021
 
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost