Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

717. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A), stran 2425.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-5
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA (ZPPreb-1A)
1. člen
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) se v 2. členu v 4. točki na koncu besedila dodata vejica in besedilo »oziroma začasno prebivališče, če je določeno v skladu s petim odstavkom 19. člena tega zakona«.
Na koncu 18. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. »uporabna površina dela stavbe« je tisti del površine dela stavbe, ki ustreza namenu in uporabi stanovanjske rabe oziroma nastanitve in je evidentirana v nepremičninskih evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).«.
2. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prijavo stalnega prebivališča, prijavo začasnega prebivališča in določitev naslova za vročanje v Republiki Sloveniji je pristojna upravna enota, na območju katere posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Za prijavo in odjavo začasnega prebivališča iz 9. člena tega zakona je pristojna upravna enota, na območju katere stanodajalec posamezniku prijavlja oziroma odjavlja začasno prebivališče.
(3) Za odjavo začasnega prebivališča, spremembo naslova za vročanje v Republiki Sloveniji, prijavo stalnega naslova v tujini, prijavo in odjavo začasnega naslova v tujini ter spremembo naslova v tujini je pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivanje« doda besedilo »oziroma potrdilom o prijavi stalnega prebivanja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za stalno prebivanje)«.
V petem odstavku:
– se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. otroku prijavlja stalni naslov v tujini, pa je drugi od staršev tujec, ki nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji;«;
– dosedanje 3. do 6. točka postanejo 4. do 7. točka;
– se dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, spremeni tako, da se glasi:
»8. mu je odvzeta starševska skrb;«;
– se v dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, besedilo »roditeljsko pravico« nadomesti z besedilom »starševsko skrb«.
V devetem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik novorojenčka v 30 dneh od rojstva prijavi na drug naslov, kjer stalno prebiva, se šteje, da ima novorojenček na prijavljenem naslovu stalno prebivališče ali stalni naslov v tujini od datuma rojstva.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Prijava od datuma rojstva novorojenčka velja, če je vpisan v matični register, ki se vodi po zakonu, ki ureja matični register, v enem letu od rojstva.«.
4. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka pred piko dodata vejica in besedilo »delu stavbe mora biti določena hišna številka, delu večstanovanjske stavbe pa mora biti določena tudi številka stanovanja«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Del stavbe ali del večstanovanjske stavbe, na katerem posameznik prijavlja stalno prebivališče, mora biti namenjen stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, njegova uporabna površina pa mora dosegati površinske standarde za prijavo prebivališča, ki so določeni glede na velikost uporabne površine dela stavbe ali dela večstanovanjske stavbe, in število oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na naslovu.
(5) Površinske standarde iz prejšnjega odstavka in izjeme za stanovanjske stavbe oziroma dele stavb za posebne namene, za katere se ti standardi ne uporabljajo, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) v soglasju z ministrom, pristojnim za stanovanjske zadeve.«.
5. člen 
V 7. členu se v četrtem odstavku za besedo »pogodba« dodata vejica in besedilo »dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ob prijavi stalnega prebivališča upravna enota z vpogledom v podatke registra prebivalstva preveri podatek o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, ter število prijavljenih oseb na naslovu, na katerega se prijavlja stalno prebivališče.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Prijava iz prvega odstavka tega člena je mogoča tudi prek enotnega državnega portala e-uprava, do katerega uporabnik dostopa in se identificira z uporabo sredstva elektronske identifikacije, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja.«.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »tretjega in četrtega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega, četrtega in petega odstavka«.
V drugem odstavku se besedilo »prvega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in četrtega odstavka«.
7. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določba prejšnjega odstavka se za tujca uporablja le v primeru, ko ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja, vizum za dolgoročno bivanje ali vloženo prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, ki mu po določbah zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini, za državljana pa, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini.«.
V tretjem odstavku se za besedo »ki« doda besedilo »nima vložene prošnje v skladu s prejšnjim odstavkom in«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ob prijavi je treba navesti resnične podatke.«.
8. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja, vizumom za dolgoročno bivanje ali vloženo prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, ki mu po določbah zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ki ne prebiva pri stanodajalcu ali gostitelju, upravni enoti prijavi začasno prebivališče na naslov, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Tujec, ki nima vložene prošnje, pa na naslovu že prebiva in pridobi dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje šele po naselitvi na tem naslovu, prijavi začasno prebivališče v osmih dneh od dneva njegove vročitve. Če začasno prebiva zunaj naslova začasnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, upravni enoti prijavi novo začasno prebivališče v osmih dneh od dneva začasne naselitve.«.
V četrtem odstavku se doda nov četrti stavek: »Če starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik novorojenčka v 30 dneh od rojstva prijavi na drug naslov, kjer začasno prebiva, se šteje, da ima novorojenček na prijavljenem naslovu začasno prebivališče ali začasni naslov v tujini od datuma rojstva.«.
9. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »ali 24. člena« nadomesti z besedilom »člena, tretjega in petega odstavka 23. člena ali 24. člena«.
V drugem odstavku se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »ali vloženo prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, ki mu po določbah zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji«.
V četrtem odstavku se na koncu stavka pred piko dodata vejica in besedilo »delu stavbe določena hišna številka, delu večstanovanjske stavbe pa določena tudi številka stanovanja«.
Za četrtem odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Del stavbe ali del večstanovanjske stavbe, na katerem posameznik prijavlja začasno prebivališče, mora biti namenjen stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, njegova uporabna površina pa mora dosegati površinske standarde, določene za prijavo prebivališča v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona.«.
10. člen 
V 13. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ob prijavi upravna enota z vpogledom v podatke registra stalnega prebivalstva preveri podatek o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, ter število prijavljenih oseb na naslovu, na katerega se prijavlja začasno prebivališče.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta besedilo »oziroma ministrica, pristojna za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
11. člen 
V 14. členu se v četrtem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Navedeno velja tudi za prijavo začasnega prebivališča tujca z vloženo prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja, ki mu po določbah zakona iz prejšnjega odstavka dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji.«.
12. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku beseda »sedmega« nadomesti z besedo »osmega«.
13. člen 
V 16. členu v prvem odstavku:
– se 6., 7. in 8. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»6. z dnem dokončnosti odločbe iz drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 21. člena tega zakona,
7. z dnem dokončnosti sklepa iz četrtega in petega odstavka 22. člena tega zakona,
8. z dnem dokončnosti odločbe iz šestega odstavka 22. člena tega zakona,«;
– se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. z dnem dokončnosti odločbe iz sedmega odstavka 23. člena tega zakona,«;
– dosedanji 9. in 10. točka postaneta 10. in 11. točka.
V četrtem odstavku se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. z dnem dokončnosti odločbe iz tretjega, petega in šestega odstavka 21. člena tega zakona.«.
14. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijava in odjava začasnega prebivališča je mogoča tudi prek enotnega državnega portala e-uprava, do katerega uporabnik dostopa in se identificira z uporabo sredstva elektronske identifikacije, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja.«.
15. člen 
V 18. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(obvestilo o obveznosti prijave in postopek ugotavljanja stalnega prebivališča)«.
V šestem odstavku se beseda »postopek« nadomesti z besedilom »upravna zadeva«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Krajevno pristojna policijska postaja na podlagi pisne zahteve upravne enote, z namenom ugotovitve okoliščin dejanskega prebivanja v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča, zbira informacije, ali stranka postopka na naslovu dejansko prebiva, ter o tem pisno obvesti upravno enoto, ki je dala zahtevo.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
16. člen 
V 19. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Osebi, obravnavani po zakonu, ki ureja pogoje in postopke za zaščito prič, žrtvi nasilja v družini ali žrtvi trgovine z ljudmi se lahko zakonsko prebivališče določi tudi na predlog državnega tožilstva, policije ali centra za socialno delo.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča določi zakonsko prebivališče otroku, ki je nameščen v rejništvo, če mu po določbah tega zakona stalnega prebivališča ne more prijaviti, in sicer na naslov centra za socialno delo, na območju katerega ima ali je imel nazadnje prijavljeno stalno prebivališče, ali centra za socialno delo, ki je podal predlog oziroma soglasje za prijavo.
(5) Upravna enota v postopku ugotavljanja začasnega prebivališča določi zakonsko prebivališče tujcu, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno prebivanje in je žrtev nasilja v družini ali žrtev trgovine z ljudmi, če mu po določbah tega zakona stalnega ali začasnega prebivališča ne more prijaviti, in sicer na naslov centra za socialno delo, na območju katerega ima ali je imel nazadnje prijavljeno začasno prebivališče, ali centra za socialno delo, ki je podal predlog oziroma soglasje za prijavo. To zakonsko prebivališče ima naravo začasnega prebivališča.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »drugega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
17. člen 
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če upravna enota v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča iz 18. člena tega zakona ugotovi, da posameznik stalno prebiva v domu za starejše, ki izvaja storitev institucionalnega varstva, posamezniku v register stalnega prebivalstva prijavi stalno prebivališče na naslov, na katerem posameznik dejansko stalno prebiva. Stalno prebivališče prijavi na podlagi dokončne odločbe, izdane v tem postopku.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
18. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. PREVERJANJE RESNIČNOSTI PRIJAVE PREBIVALIŠČA IN ZAVRNITEV PRIJAVE PREBIVALIŠČA«. 
19. člen 
V 22. členu v drugem odstavku:
– se na koncu 2. točke vejica nadomesti z besedo »ali«;
– se črtajo 3., 4. in 5. točka;
– dosedanja 6. točka postane 3. točka.
V tretjem odstavku se črta drugi stavek.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Če upravna enota ugotovi, da so podatki oziroma dokazila resnična, postopek preverjanja resničnosti prijave s sklepom ustavi, posamezniku pa prijavi stalno prebivališče. Stalno prebivališče velja od dneva prijave začasnega prebivališča. Z dnem dokončnosti sklepa posamezniku preneha začasno prebivališče iz prejšnjega odstavka.
(5) Če upravna enota ugotovi, da je posameznik v času trajanja postopka preverjanja resničnosti prijave prijavil stalno prebivališče na drug naslov, postopek preverjanja resničnosti prijave s sklepom ustavi. Prijavljeno začasno prebivališče iz tretjega odstavka tega člena velja do dne prijave stalnega prebivališča.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če upravna enota ugotovi, da posameznik stalno ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja, z odločbo zavrne prijavo stalnega prebivališča. Z dnem dokončnosti odločbe posamezniku preneha začasno prebivališče iz tretjega odstavka tega člena.«.
20. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(zavrnitev prijave stalnega prebivališča) 
(1) Če posameznik ne izpolnjuje pogojev za prijavo stalnega prebivališča, ker:
1. ne predloži dokazila, da ima pravico do prebivanja na naslovu iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona, pa ne gre za primer iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
2. stanovanjski del stavbe, na katero posameznik prijavlja stalno prebivališče, nima določene hišne številke ali v večstanovanjskem delu stavbe ni določene številke stanovanja,
3. del stavbe, na katero posameznik prijavlja stalno prebivališče, ni stanovanjski del stavbe oziroma ni namenjen nastanitvi, ali
4. stanovanjski del stavbe oziroma del stavbe, namenjene nastanitvi ne dosega površinskih standardov, določenih za prijavo prebivališča v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona,
ga upravna enota pozove, da v osmih dneh predloži dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona, ki ga ne more preveriti sama, oziroma dokazilo, da je na geodetski upravi oddal vlogo za določitev hišne številke ali številke stanovanja oziroma vložil zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oziroma zahtevo za vpis sprememb podatkov katastra stavb.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravna enota prijavi stalno prebivališče, kadar gre za prijavo stalnega prebivališča otroka na naslov, ki je enak že prijavljenemu naslovu enega ali obeh staršev. Navedeno velja tudi za polnoletnega otroka, ki so ga starši dolžni preživljati.
(3) Če niso izpolnjeni pogoji za prijavo stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena, na naslov pa se prijavlja ožji družinski član že prijavljenega posameznika, upravna enota uvede postopek preverjanja resničnosti prijave iz prejšnjega člena. Kot ožji družinski član štejejo polnoletni otrok, vnuk, zakonec ali partner partnerske zveze, zunajzakonski partner ali partner iz nesklenjene partnerske zveze, razvezani zakonec ali partner partnerske zveze, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, pa tudi njihovi starši in stari starši.
(4) Če posameznik v roku iz prvega odstavka tega člena predloži dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona, pa ne gre za primer iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena, upravna enota posamezniku prijavi stalno prebivališče z dnem predložitve dokazila, če so izpolnjeni tudi pogoji za prijavo stalnega prebivališča iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Če posameznik v roku iz prvega odstavka tega člena predloži dokazilo, da je na geodetski upravi oddal vlogo za določitev hišne številke ali številke stanovanja oziroma vložil zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oziroma zahtevo za vpis sprememb podatkov katastra stavb, upravna enota z dnem predložitve dokazila prijavi začasno prebivališče na naslovu, ki ga prijavlja, za čas enega leta. Če stavba na naslovu nima določene hišne številke ali številke stanovanja, se začasno prebivališče prijavi v naselju oziroma ulici, ki jo je posameznik navedel ob prijavi.
(6) Upravna enota posamezniku prijavi stalno prebivališče, če so v obdobju enega leta iz prejšnjega odstavka izpolnjeni pogoji za prijavo stalnega prebivališča. Prijava stalnega prebivališča velja od dneva določitve hišne številke ali številke stanovanja oziroma popravka podatka o dejanski rabi dela stavbe ali uporabni površini dela stavbe v nepremičninskih evidencah geodetske uprave. S prijavo stalnega prebivališča posamezniku preneha začasno prebivališče iz prejšnjega odstavka.
(7) Upravna enota z odločbo zavrne prijavo stalnega prebivališča, če:
1. posameznik v roku iz prvega odstavka tega člena ne predloži ustreznega dokazila iz 1., 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka tega člena,
2. v obdobju enega leta iz petega odstavka tega člena niso izpolnjeni pogoji za prijavo stalnega prebivališča.
(8) Z dnem dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka posamezniku preneha začasno prebivališče iz petega odstavka tega člena.«.
21. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(postopek preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča in zavrnitev prijave začasnega prebivališča) 
(1) Za postopek preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča in zavrnitev prijave začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe 22. in 23. člena tega zakona. Navedeno velja tudi za prijavo začasnega prebivališča, ki ga prijavi stanodajalec v skladu z 9. členom tega zakona, razen v primeru prijave začasnega prebivališča v zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, vzgojnem zavodu, zavodu za usposabljanje oziroma njihovih dislociranih oddelkih. Dokazno breme o izpolnitvi pogojev za prijavo iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona ima stanodajalec.
(2) Drugi odstavek prejšnjega člena se smiselno uporablja tudi za prijavo začasnega prebivališča rejenca na naslov rejnika.«.
22. člen 
V 26. členu se na koncu šestega odstavka pred piko doda besedilo »ali če je otroku določeno zakonsko prebivališče«.
23. člen 
V 27. členu se za besedo »e-uprava« doda vejica, besedilo »z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje« pa se nadomesti z besedilom »do katerega uporabnik dostopa in se identificira z uporabo sredstva elektronske identifikacije, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja«.
24. člen 
V 35. členu se v četrtem odstavku besedilo »dovoljenj za prebivanje ter izdanih dovoljenjih za prebivanje« nadomesti z besedilom »ali podaljšanje dovoljenj za prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja ter izdanih dovoljenjih za prebivanje in potrdilih o prijavi prebivanja«.
V sedmem odstavku se za besedo »naslovi« dodata vejica in besedilo »podatki o dejanski rabi dela stavbe in uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi,«.
25. člen 
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje in se nastani v Republiki Sloveniji, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, ne glede na trajanje nastanitve prijavi pristojni policijski postaji lastnik ali solastnik nepremičnine, v kateri se tujec nastani, najpozneje v treh dneh po prehodu državne meje in v treh dneh po spremembi nastanitve, odjavi pa pred odhodom. Če se tujec na policijski postaji prijavi osebno, ob prijavi predloži soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, v kateri se nastani, in njegove kontaktne podatke, preko katerih policist soglasje preveri.«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Navedeno velja tudi za tujca, ki ima dovoljenje za prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno prebivanje, pa v Republiki Sloveniji nima prijavljenega prebivališča.«.
26. člen 
V 44. členu se v četrtem odstavku besedilo »prvega in tretjega« nadomesti z besedilom »prvega, tretjega in petega«.
27. člen 
V 45. členu se v prvem odstavku v:
– 4. točki vejica za besedo »oseba« nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »ali stanodajalec«;
– 5. točki besedilo »lastnik, solastnik ali stanodajalec« nadomesti z besedilom »lastnik ali solastnik«;
– 11. točki beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«.
V drugem odstavku:
– se za 1. točko dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. ki ob prijavi ali odjavi ne navede resničnih podatkov (peti odstavek 9. člena tega zakona),
3. stanodajalec, ki posamezniku omejuje prijavno obveznost (šesti odstavek 7. člena in šesti odstavek 13. člena tega zakona),«;
– dosedanji 2. in 3. točka postaneta 4. in 5. točka.
28. člen 
V 49. členu se v 1. točki besedilo »tujec, ki se« nadomesti z besedilom »lastnik ali solastnik nepremičnine, ki tujca«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Postopki iz 22. in 23. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), začeti pred začetkom uporabe tega zakona, se končajo v skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16).
(2) Upravna enota uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča za posameznika, ki ima prijavljeno začasno prebivališče na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) iz razloga iz 4. točke drugega odstavka 22. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) v enem letu od uveljavitve tega zakona.
30. člen 
(rok za izdajo podzakonskega predpisa) 
Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za stanovanjske zadeve, izda predpis iz novega petega odstavka 6. člena zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
31. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece od njegove uveljavitve. Do takrat se uporablja Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16).
Št. 213-07/20-4/28
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1529-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost