Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

716. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K), stran 2424.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-3
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1K)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) se 28. člen spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravlja naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, enakih možnosti, družine, socialnih zadev in invalidskega varstva.«.
2. člen 
V 30. členu se za besedo »projektov« dodata vejica in beseda »lesarstva«.
3. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(ministrstvo za obrambo) 
Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega sistema, sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za obrambo se uskladita s tem zakonom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Najpozneje v tem roku Ministrstvo za obrambo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prevzame naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.
Do prve spremembe proračuna za leto 2021 se sredstva za delovanje prenesenega delovnega področja zagotavljajo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, katerega del je bilo to delovno področje pred uveljavitvijo tega zakona.
5. člen 
V obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postane upravljavec:
– nepremičnin na območju mejnih prehodov.
Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za notranje zadeve ne postane upravljavec naslednjih nepremičnin:
– nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo, razen mejnih prehodov.
V obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka tega člena in prevzame zaposlene, začete investicije, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga s posebnim dogovorom določita Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve.
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/20-6/15
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1507-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost