Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

71. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica, stran 114.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica 
1. člen 
Spremeni se trinajsta alineja 7. člena pravilnika tako, da se za besedo »najemnin« doda besedna zveza »in drugih tekočih stroškov«.
2. člen 
Spremeni se 7. člen Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica tako, da se briše besedilo zadnjega odstavka navedenega člena, ki se glasi: »Svetniška skupina oziroma samostojni člani občinskega sveta lahko del sredstev, ki jim pripada po tem pravilniku, donirajo društvom, javnim zavodom oziroma drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in delujejo na območju Občine Ribnica.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019
Ribnica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost