Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

663. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, stran 2114.

  
Na podlagi 82. člena, četrtega odstavka 115. člena in druge alineje četrtega odstavka 289. člena v povezavi s prvim odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. seji dne 22. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga in predmet OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN) za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1.
Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
1.2 Območje OPPN in ureditev izven območja OPPN
2.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3.
Pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture ter priključevanja nanjo
4.
Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
5.
Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
6.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7.
Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8.
Velikost dopustnih odstopanj
(2) GRAFIČNI NAČRTI
B1
Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5.000
B2
Območje občinskega podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:2.500
B3
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:10.000
B4
Ureditvena situacija s priključitvijo na infrastrukturo
M 1:5.000/2.000/50
B5
Načrt parcelacije 
M 1:2.500
(3) SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1
Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
C2
Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
C3
Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
C4
Podatki iz prikaza stanja prostora
C5
Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
C6
Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede CPVO, soglasje Vlade za načrtovanje na območju DPN
C7
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
C8
Povzetek za javnost
C9
Elaborat ekonomike
OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
3. člen 
(namen OPPN in načrtovana ureditev) 
(1) S tem OPPN se, z namenom hitrejšega doseganja podnebnih ciljev Slovenije na področju energetike in obnovljivih virov energije, podrobneje načrtuje umestitev sončne elektrarne predvidene nazivne električne moči cca 6 MWp.
(2) Sončna elektrarna se umesti na desnem bregu reke Save, na območju načrtovanega odlagališča za sedimente D3, ob akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice.
(3) Z OPPN se določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo izvedbo.
1.2 Območje OPPN in ureditev izven območja OPPN
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN, kjer je načrtovana postavitev sončne elektrarne s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki in ureditvami, se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice. Gre za območje načrtovanega odlagališča za sedimente z oznako D3.
(2) Območje OPPN je velikosti 9,3 ha. Zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 3251/87, 3251/88, 3251/89, 3251/90, 3251/91, 3251/92, 3251/93, 3461/91, 3461/92, 3484/100, 3484/56, 3484/66, 3484/94, 3484/95, 3484/96, 3484/97, 3484/98, 3484/99, 6315/1, 6315/2, 6317/1, 6317/2, 6319/1, 6319/2, 6321/1, 6321/2, 6323/1, 6323/2, 6325/1, 6325/2, 6327/1, 6327/2, 6331/1, 6331/2, 6335/1, 6335/2, 6335/3, 6335/4, 6337/1, 6337/2, 6339/1, 6339/2, 6341/1, 6341/2, 6675/1, 6675/2, 6676/1, 6676/2, 6677/1, 6677/2, 6679/1, 6679/2, 6680, vse k.o. 1301 – Krška vas.
(3) Območje OPPN s potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
5. člen 
(ureditev izven območja OPPN) 
(1) Izven meje območja OPPN se, na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13), umestijo: srednje napetostni (v nadaljnjem besedilu SN) priključni kablovod, preko katerega se sončna elektrarna priključi na SN omrežje ter signalni in krmilni kabli za potrebe komunikacije ter nadzora in vodenja sončne elektrarne (komunikacijsko omrežje).
(2) SN omrežje in komunikacijsko omrežje iz prejšnjega odstavka se izven območja OPPN načrtuje ob akumulacijskem bazenu, predvidoma pod večnamenskimi in vzdrževalnimi potmi ob akumulacijskem bazenu HE Brežice, in sicer od območja OPPN do zgradbe hidroelektrarne Brežice oziroma do jaška, kjer se izvede priklop na omrežje.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen 
(vplivi in povezave) 
(1) Sončna elektrarna se umesti na območje načrtovanega odlagališča sedimentov D3, ki še naprej ohranja svojo funkcijo. Glede na trenutno dinamiko sedimentacije v akumulacijskih bazenih se bo odlagališče D3 predvidoma začelo polniti s sedimenti šele v roku 15 do 20 let, oziroma po potrebi glede na stanje zamuljenosti akumulacijskih bazenov. V kolikor bi se potreba po odlaganju pokazala prej, se del območja OPPN ohranja za odložitev sedimentov. Sončno elektrarno se po posameznih modulih kasneje lahko demontira in prestavi na dele območja OPPN, ki ne bodo zasedeni s sončno elektrarno in kamor se bodo v vmesnem času odložili sedimenti.
(2) Sončna elektrarna se umesti na območju obstoječega energetskega sistema hidroelektrarne Brežice, ki je s spremljajočimi ureditvami že spremenil prostorska razmerja. Lokacija vedutno ni izpostavljena (skrita je za drevesno vegetacijo) in je vidna le iz zraka ter večnamenske oziroma vzdrževalne poti, ki obkrožata območje.
(3) V bližini načrtovane sončne elektrarne ni poselitvenih območij. Zaradi tehničnih, tehnoloških in funkcionalnih razlogov se sončna elektrarna umesti v bližino hidroelektrarne Brežice.
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
7. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Območje OPPN je dostopno preko obstoječih večnamenskih in vzdrževalnih poti, zgrajenih v sklopu hidroelektrarne Brežice.
(2) Na delu območja OPPN je načrtovana postavitev sončne elektrarne, del pa se ohranja za eventualno kasnejše odlaganje sedimentov iz akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice. Po eventualni zapolnitvi tega dela odlagališča sedimentov, se lahko znotraj območja OPPN sončna elektrarna po delih prestavlja.
(3) Sončna elektrarna je sestavljena iz:
– fotonapetostnih modulov, ki zbirajo sončno energijo in jo pretvorijo v električni tok,
– razsmernikov, ki pretvarjajo enosmerni tok v izmenični tok,
– kabelskih povezav med posameznimi elementi,
– števca, ki služi za merjenje proizvedene električne energije,
– ene ali več transformatorskih postaj, ki pretvarjajo nizko napetost na višji napetostni nivo in se priključujejo na SN omrežje. SN omrežje služi za prenos proizvedene električne energije.
(4) Fotonapetostni moduli so pritrjeni na nosilno konstrukcijo in medsebojno povezani.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor 
8. člen 
(vrste dopustnih osnovnih in pomožnih objektov glede na namen) 
V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) je na celotnem območju OPPN dopustna gradnja naslednjih osnovnih in pomožnih objektov:
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
23 Industrijski gradbeni kompleksi, od teh:
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– oporni zidovi, škarpa, objekti za zadrževanje plazov, ograje (za elemente, ki morajo biti ograjeni zaradi zagotavljanja varnosti, skladno s predpisanimi zaščitnimi ukrepi).
3
DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
9. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
Na območju OPPN je v času delovanja sončne elektrarne dopustno izvajanje naslednje dejavnosti, določene v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
(D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO.
10. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
Na območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– odstranitve,
– vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja 
11. člen 
(sončna elektrarna in druge spremljajoče ureditve) 
(1) Lega sončne elektrarne: fotonapetostni moduli se na območju OPPN postavijo v vrste in orientirajo v smeri proti jugu. Načrtovana je postavitev prostostoječih fotonapetostnih modulov naklona med 15° in 35°, ki so povezani s tlemi preko ustrezno temeljene nosilne konstrukcije.
(2) Velikost: predvidena je postavitev večjega števila fotonapetostnih modulov skupne inštalirane moči okvirno 6 MWp. Tlorisna površina celotne sončne elektrarne bo odvisna od izbranega tipa fotonapetostnih modulov in bo predvidoma zasedala do največ tri četrtine celotnega območja odlagališča. Višina sončne elektrarne nad urejeno koto terena je do 4 m. Čez višino sončne elektrarne se lahko dvigajo še lovilne palice strelovodnega sistema. Nosilni stebri za namen tehničnega varovanja in razsvetljave, ki jih je dopustno postaviti na območju OPPN, se izvedejo v standardnih dimenzijah oziroma v skladu s tehnološkimi zahtevami.
(3) Oblikovanje: skladno s tehnološkimi zahtevami; uporabijo se fotonapetostni moduli, ki čim manj reflektirajo.
(4) Ureditev okolice objekta: za postavitev sončne elektrarne se po potrebi izvedejo gradbena dela, s katerimi se uravna obstoječ teren. Vzdrževanje terena se po postavitvi sončne elektrarne zagotavlja s košnjo. Na območju OPPN se uredi površina za parkiranje vzdrževalnih vozil. Vzdolž zahodnega dela OPPN se ohranja obstoječa večnamenska pot. Ohranjajo se zasaditve iz Načrta krajinske ureditve (PID), ACER in IBE, št. proj. IBBR-A201/010A, Ljubljana, november 2018. Dodatno se območje sončne elektrarne po zunanji meji zastre z lokalno značilno vegetacijo, ki pa ne sme motiti delovanja sončne elektrarne.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
12. člen 
(parcelacija) 
V načrtu parcelacije, ki je sestavni del OPPN, je gradbena parcela določena sončni elektrarni in dostopni cesti oziroma javni poti, ki poteka ob zahodni meji OPPN.
POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE TER PRIKLJUČEVANJA NANJO 
13. člen 
(skupne določbe) 
Po javno dostopnih podatkih na območju OPPN ni evidentirane gospodarske javne in druge infrastrukture, ki jo je treba zaradi izvedbe načrtovane ureditve prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi.
14. člen 
(elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje) 
(1) Sončna elektrarna bo na elektroenergetsko omrežje priključena preko hidroelektrarne Brežice.
(2) Načrtovan je priklop preko srednje napetostnega priključka, zato se v sklopu sončne elektrarne načrtuje tudi izvedba ene ali več transformatorskih postaj.
(3) Za potrebe komunikacije se ob srednje napetostnem elektroenergetskem omrežju načrtuje tudi izvedba komunikacijskega omrežja.
REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
15. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
(1) Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.
(2) Območje načrtovanih ureditev tudi ni v osi pogledov z avtoceste na staro mestno jedro Brežice, zato posebni ukrepi niso potrebni.
REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV 
16. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Umestitev sončne elektrarne je načrtovana izven ključnih habitatov – mirnih con in nadomestnih habitatov, izvedenih v sklopu ureditev hidroelektrarne Brežice,
(2) Območje OPPN se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja, Sava od Radeč do državne meje (ID 65800), vendar posebni ukrepi niso potrebni.
17. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času postavitve sončne elektrarne, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev ter naprav na gradbišču v času postavitve sončne elektrarne. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
(4) Za preprečitev morebitnih vplivov na podzemne vode se načrtujejo ustrezni ukrepi za preprečitev morebitnega onesnaženja.
18. člen 
(varstvo zraka) 
Načrtovana sončna elektrarna ne povzroča emisij, povezanih z varstvom zraka, zato posebni ukrepi niso potrebni.
19. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Delovanje sončne elektrarne ne povzroča emisij, povezanih s hrupom.
(2) V času postavitve sončne elektrarne se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih upoštevata investitor in izvajalec del.
REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
20. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Po podatkih iz Atlasa voda se območje OPPN trenutno nahaja znotraj razreda velike poplavne nevarnosti, na manjšem delu pa tudi znotraj območja srednje poplavne nevarnosti. Po Državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice je za to območje predvideno nadvišanje. Vpliv zmanjšanja poplavnega prostora je bil tako že načrtovan in preverjen. Za zagotovitev poplavne varnosti se teren nadviša, postavitev sončne elektrarne se izvede nad gladino Q100 z varnostno višino 0.5 m glede na izračune iz hidravličnega modela na tem območju.
(2) Po podatkih iz opozorilne karte erozije, območje ni erozijsko ogroženo.
(3) Območje ni evidentirano kot plazljivo.
21. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0.200 g.
(2) Zagotavlja se potresna odpornost sončne elektrarne, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.
22. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Potencialno nevarnost za požar predstavlja človeški faktor ali napake na inštalacijah.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti se:
– prepove kajenje in uporaba odprtega ognja v sklopu sončne elektrarne,
– zagotovi pravilna uporaba električnih naprav in napeljav,
– zagotovi ukrepe za preprečitev poškodb elektro inštalacij in zagotavlja njihova strokovna izvedba ter vzdrževanje,
– zagotovijo ukrepi za preprečitev udara strele,
– zagotavljajo drugi ukrepi pred naravnimi nesrečami, kot npr. neurji in potresi ter ukrepi zoper malomarnost.
(3) Dostop za gasilce se zagotavlja preko obstoječih dostopnih poti, kjer se zagotavlja tudi delovna površina za gasilska vozila.
(4) Evakuacijska pot za osebe, ki opravljajo vzdrževalna in servisna dela, se zagotavlja v sklopu obstoječih dostopnih poti do sončne elektrarne.
23. člen 
(zračni promet) 
(1) Območje OPPN se nahaja na vplivnem območju letališča Cerklje ob Krki, približno 1,5 km od roba stripa vzletno pristajalne steze letališča.
(2) Izdelana je študija vpliva sončne elektrarne na zračni promet, s katero je bilo preverjeno, da sistem ob morebitnih odbojih svetlobe ne bo motil zračnega prometa.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
24. člen 
(etapnost) 
Sončno elektrarno in spremljajoče ureditve je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
25. člen 
(obveznosti investitorja in izvajalca) 
(1) Gradbišče se v času postavitve sončne elektrarne načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
(2) Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
(3) Po končani gradnji se odstrani provizorije in ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko uredi.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
26. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) V skladu z novimi tehničnimi dognanji je dopustno odstopanje glede predvidene zmogljivosti sončne elektrarne, vendar mora biti ta manjša od 10 MW nazivne električne moči.
(2) Dopustna so odstopanja glede funkcionalne zasnove, lege (mikro lokacije sončne elektrarne znotraj območja) in velikosti sončne elektrarne ter njene priključitve na elektroenergetsko omrežje (dopustna je tudi priključitev neposredno na distribucijsko omrežje), če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer pridobijo rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega, oblikovalskega, okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika, upoštevajo zadnje stanje tehnike ali omogočajo racionalnejšo rabo prostora. V skladu z dinamiko sedimentacije v akumulacijskem bazenu so dopustna odstopanja glede predvidene zasedbe prostora za umestitev sončne elektrarne. Dopustna je delitev določenih gradbenih parcel, pri čemer morajo nove parcele omogočati funkcionalno uporabo prostora za namen, ki je določen s tem odlokom.
(3) Odstopanja iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno območje katerih spadajo ter ne smejo poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
28. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Brežice.
29. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2020
Brežice, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti