Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

38. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Braslovče, stran 61.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 105/12 in 32/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Braslovče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) S tem Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: odlok) se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: občinsko glasilo) kot informativnega tiskanega medija in uradnega glasila Občine Braslovče.
(2) Odlok določa splošna izhodišča izdajatelja, sestavo uredništva, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredništva ter odgovornega urednika in vire financiranja.
2. člen 
(ime občinskega glasila in izdajatelj) 
(1) Ime občinskega glasila je: Braslovški utrip.
(2) Ustanovitelj in izdajatelj občinskega glasila je: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(3) Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
(4) Naslov uredništva občinskega glasila je: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
3. člen 
(določila o izdajanju) 
(1) Občinsko glasilo se uvršča v informativni periodični tisk in izhaja praviloma enkrat mesečno.
(2) Občinsko glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
(3) Občinsko glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in elektronski verziji.
(4) Brezplačen izvod občinskega glasila v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Braslovče in javni zavodi ter javna podjetja v lasti Občine Braslovče, občinsko glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani Občine Braslovče.
(5) Občinsko glasilo ureja in pripravlja odgovorni urednik in uredništvo.
4. člen 
(podatki, navedeni na občinskem glasilu) 
Na vsakem izvodu občinskega glasila morajo biti poleg imena obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka občinskega glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– datum natisa občinskega glasila,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ OBČINSKEGA GLASILA 
5. člen 
(vsebine občinskega glasila) 
(1) Glavni namen in cilj občinskega glasila je obveščanje občank in občanov Občine Braslovče o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanjih v občini, kakor tudi o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem o delu organov občine, njenih krajevnih odborov, javnih zavodov, društev in drugih organizacij.
(2) Dejavnost občinskega glasila in programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine ter na avtonomnosti odgovornega urednika in avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
6. člen 
(uradne objave) 
(1) Del občinskega glasila so tudi Uradne objave Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: Uradne objave).
(2) V Uradnih objavah se objavljajo splošni in posamični akti, ki jih sprejme občinski svet ali župan, javni razpisi ter druge javne objave, za katere ni z zakonom izrecno določena drugačna objava.
(3) Uradne objave se številčijo ločeno od občinskega glasila in lahko izhajajo samostojno ali kot priloga občinskega glasila.
III. UREDNIŠTVO 
7. člen 
(sestava uredništva) 
(1) Občinsko glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo:
– odgovorni urednik,
– tehnični urednik in
– najmanj trije programski sodelavci.
(2) Člani uredništva so imenovani za obdobje 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko večkrat ponovno imenovani. Mandat tehničnega urednika in programskih sodelavcev je vezan na mandat odgovornega urednika.
(3) Člani uredništva so lahko razrešeni pred potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne spoštujejo določb veljavne zakonodaje ali tega odloka in novinarskega etičnega kodeksa,
– če delujejo v nasprotju s programsko zasnovo občinskega glasila.
8. člen 
(delo uredništva) 
(1) Uredništvo je v skladu z zakonom, ki ureja medije, ter v skladu z etičnimi normami in profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove občinskega glasila pri svojem delu neodvisno in samostojno.
(2) Uredništvo opravlja svoje delo nepoklicno.
(3) Uredništvo se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi odgovorni urednik. Seja uredništva se praviloma opravi pred izdajo tekoče številke občinskega glasila.
(4) Za udeležbo na sejah uredništva pripada članom uredništva sejnina v višini 50 EUR bruto.
9. člen 
(naloge uredništva) 
Uredništvo opravlja naslednje naloge:
– skrbi za uresničevanje programske zasnove občinskega glasila,
– sprejema vsebinsko in oblikovno pripravljeno gradivo pred njegovim tiskom,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z občinskim glasilom,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje občinskega glasila,
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem občinskega glasila ter s periodiko izdajanja in razširjanja občinskega glasila.
IV. ODGOVORNI UREDNIK 
10. člen 
(pogoji za odgovornega urednika) 
Odgovorni urednik mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in mora izpolnjevati pogoje, določene v zakonu, ki ureja medije.
11. člen 
(imenovanje odgovornega urednika) 
(1) Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.
(2) Župan razreši odgovornega urednika iz razlogov, določenih v tretjem odstavku 7. člena tega odloka.
12. člen 
(naloge odgovornega urednika) 
(1) Odgovorni urednik oblikuje programsko zasnovo občinskega glasila, ki jo potrdi župan.
(2) Naloge odgovornega urednika so:
– imenuje programske sodelavce,
– vodi, usklajuje in razporeja delo uredništva,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove občinskega glasila,
– pripravi letni načrt in letno finančno poročilo o izdajanju občinskega glasila,
– je odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru sprejetih proračunskih sredstev,
– zagotavlja redno izhajanje občinskega glasila,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in načeli novinarske etike in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja medije.
V. TEHNIČNI UREDNIK 
13. člen 
(imenovanje tehničnega urednika) 
Tehničnega urednika imenuje in razrešuje župan na predlog odgovornega urednika.
14. člen 
(naloge tehničnega urednika) 
Naloge tehničnega urednika so:
– sodeluje v vseh fazah nastajanja občinskega glasila,
– ureja gradiva, ki mu jih posredujejo programski sodelavci,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke občinskega glasila pred tiskom,
– pripravlja mesečna poročila za pretekli mesec,
– koordinira in usklajuje delo zunanjih avtorjev prispevkov.
VI. PROGRAMSKI SODELAVCI 
15. člen 
(imenovanje programskih sodelavcev) 
Programske sodelavce imenuje in razrešuje odgovorni urednik.
16. člen
(naloge programskih sodelavcev) 
Programski sodelavci pripravljajo ter zbirajo gradivo oziroma informacije za posamezno rubriko občinskega glasila, za katero so odgovorni, pri čemer za posamezno objavo odgovarjajo odgovornemu uredniku.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
17. člen 
(viri financiranja) 
(1) Sredstva za redno in nemoteno izdajanje občinskega glasila se zagotovijo v proračunu Občine Braslovče.
(2) Sredstva za izdajanje občinskega glasila se lahko zagotovijo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil ter vsebin, ki jih izdajatelj občinskega glasila lahko trži.
VIII. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA OBČINSKEGA GLASILA 
18. člen 
(plačljivo in brezplačno oglaševanje) 
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljnjem besedilu: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Objavljajo se samo plačani oglasi.
(3) Za oglase po tem odloku ne štejejo objave, ki se nanašajo na območje Občine Braslovče:
– obvestila izdajatelja občinskega glasila,
– objava splošnih in posamičnih aktov izdajatelja občinskega glasila,
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in drugih prireditev,
– objava humanitarnih in dobrodelnih akcij ter navedbe njihovih organizatorjev in/ali sponzorjev.
19. člen 
(izvajanje trženja) 
(1) Opravljanje posameznih marketinških, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem občinskega glasila, se lahko naroči zunanjim izvajalcem, za kar se sklene pogodba.
(2) Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene in podpiše odgovorni urednik.
(3) Višino cene za opravila iz prvega odstavka tega člena in višino avtorskih honorarjev zunanjim avtorjem prispevkov določi uredništvo na predlog odgovornega urednika.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Izdajatelj občinskega glasila je dolžan pred začetkom izdajanja občinsko glasilo vpisati v razvid medijev.
(2) Uredništvo se imenuje najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po začetku veljavnosti tega odloka.
21. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2020
Braslovče, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar

AAA Zlata odličnost