Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3437. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021, stran 10060.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 16. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 21/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2021
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.532.023
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.800.887
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.515.631
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.731.684
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
618.247
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
165.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.285.256
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
356.628
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
14.300
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
83.028
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
292.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
538.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.458.286
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
39.060
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.419.226
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
650
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
650
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.272.200
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.248.352
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
23.848
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.153.313
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.019.484
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
469.666
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
76.225
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4.320.993
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.000
409 REZERVE
140.600
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.917.839
410 SUBVENCIJE
214.700
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.931.142
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.910
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
560.087
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.082.318
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.082.318
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
133.672
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
94.962
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
38.710
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–2.621.290
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.618.137
50
ZADOLŽEVANJE
1.618.137
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.618.137
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
244.000
55
ODPLAČILA DOLGA
244.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
244.000
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–1.247.153
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.374.137
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.621.290
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.247.153
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2020-2
Dobrova, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost