Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2382. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6799.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2021
Koper, dne 30. junija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 v nadaljevanju ZUreP-2) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 532/2, k.o. 2624 Koštabona, s parc. št. 1570/23, 1570/189, 1570/191, k.o. 2605 Koper, s parc. št. 839/4, k.o. 2623 Boršt, 2715/18, k.o. 2621 Gradin se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2021
Koper, dne 23. junija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L ’ A T T O  D I  D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Prot. n. 478-5/2021
Capodistria, 30 giugno 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/17, 175/20 nel testo a seguire ZUreP-2), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 giugno 2021, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle pp.cc. 532/2, C.c. 2624 Koštabona, pp.cc. 1570/23, 1570/189, 1570/191, C.c. 2605 Capodistria, p.c. 839/4, C.c. 2623 Boršt, 2715/18, C.c. 2621 Gradin.
II 
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-5/2021
Capodistria, 23 giugno 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost