Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice, stran 6781.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Dolenjske Toplice.
(2) Odlok določa:
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo;
– možnost obročnega odplačila komunalnega prispevka.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugega gradbenega posega;
– merila za odmero, določena s tem odlokom.
(4) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto);
– faktor namembnosti objekta (Fn);
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(5) Podlaga za pripravo odloka so povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami obstoječe komunalne opreme, kot jih določa Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v uredbi, ki ureja odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka, v Zakonu o urejanju prostora, v Gradbenem zakonu in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.
3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dolenjske Toplice se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– javne ceste;
– javni vodovod;
– javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njihova uporaba.
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere, tj. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), so določeni na podlagi pravilnika, s katerim so opredeljeni povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere in znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški na enoto mere (EUR/m2)
Cpo(i)
Cto(i)
Javne ceste
17,50
48,00
Javni vodovod 
6,50
17,00
Javna kanalizacija 
5,40
11,00
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe AGP;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugega gradbenega posega ASTAVBA oziroma AGIO;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– računski faktor površine Fp;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe AGP)
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali njenega dela ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiških parcel, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska površina zemljišča v lasti zavezanca, na katerem stoji objekt, manjša od površine, izračunane z uporabo Fp, se upošteva dejanska površina zemljišča v lasti zavezanca.
(5) Če ni na voljo natančnejših podatkov, se Fp uporablja pri odmeri komunalnega prispevka tudi v naslednjih primerih:
– v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način;
– pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po tem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča;
– pri odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
(6) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednje vrednosti Fp:
CC-SI-klasifikacija objektov
Fp
111
enostanovanjske stavbe
4,0
112
večstanovanjske stavbe
3,0
113
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,5
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4,0
126
stavbe splošnega družbenega pomena
2,0
127
druge nestanovanjske stavbe
2,0
(7) Za ostale vrste objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fp enak 2,5.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta ASTAVBA oziroma AGIO)
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.
(4) Če ni na voljo natančnejših podatkov, se način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka uporablja tudi:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način in
– pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po tem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
8. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto)
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto:
– delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,4;
– delež površine objekta Dto znaša 0,6.
9. člen 
(faktor namembnosti objekta Fn)
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta Fn, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerimi je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o graditvi.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
CC-SI
opis
Fn
Stavbe
1110 
enostanovanjske stavbe 
1
1121 
dvostanovanjske stavbe 
1
112
večstanovanjske stavbe
1,2
121
gostinske stavbe
1,2
122
poslovne in upravne stavbe
1,3
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1242 
garažne stavbe 
0,7
125
industrijske stavbe in skladišča
1,3
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,8
127
druge nestanovanjske stavbe
0,7
Gradbeni inženirski objekti
241
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
Drugi gradbeni posegi
3113
utrjene površine
1,0
(6) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za gradbene inženirske objekte in za ostale vrste drugih gradbenih posegov, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni, je Fn enak 0,5.
10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz:
– za javne ceste: psz znaša 60 %;
– za javni vodovod: psz znaša 19 %;
– za javno kanalizacijo: psz znaša 49 %.
11. člen 
(odmera in plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo določila državnega predpisa, ki ureja odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Dolenjske Toplice z odločbo.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po dokončnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan v največ šestih obrokih v največ enem letu od dokončnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči občinska uprava Občine Dolenjske Toplice na predlog zavezanca v odločbi o odmeri komunalnega prispevka. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil. Šteje se, da je komunalni prispevek plačan, ko je plačan zadnji obrok.
12. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.
(2) Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka niso določene.
13. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 
(1) V primeru odstranitve obstoječega in gradnje novega objekta se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme. V tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna na način, kot ga določa predpis iz prvega odstavka 11. člena tega odloka za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta.
(2) V primeru legalizacije objektov, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj, se pretekla vlaganja ne upoštevajo.
14. člen 
(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom) 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti in dokončanje postopkov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 6/17).
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih. Za začete se štejejo vsi postopki, za katere je občina na dan uveljavitve tega odloka razpolagala s popolnimi vlogami zavezancev za odmero komunalnega prispevka.
16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Odlok se objavi tudi na spletni strani občine.
(3) Hramba in vpogled v odlok v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu občine.
Št. 032-10/2021-10
Dolenjske Toplice, dne 23. junija 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost