Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2295. Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica, stran 6643.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 121/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 16. redni seji dne 17. 6. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo upravičenci, oblike podpore, pogoji in postopek za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Podpora pripada upravičenim prosilcem, to so mladi in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec), ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini, kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, z dodelitvijo podpore, v obliki enkratne denarne pomoči.
(2) V kolikor so upravičeni prosilci mlade družine, morajo imeti, v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, prijavljeno stalno prebivališče v Občini Sodražica vsi člani družine.
(3) Posamezen upravičenec je do podpore upravičen samo enkrat in le za eno od obeh vrst, ki so določene po tem pravilniku.
3. člen 
(vrsti podpore) 
(1) Podpora se upravičencu dodeli kot enkratna denarna pomoč za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja kot:
– podpora za gradnjo ali nakup hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi,
– podpora za najem hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi.
(2) Poleg določenih vrst podpore, ki sta opredeljeni v predhodnem odstavku, se lahko dodeli dodatna podpora za posebni namen, ki je določen s tem pravilnikom.
4. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– mladi po tem pravilniku so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare več kot 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina je življenjska skupnost staršev ali posvojitelji z enim ali več otroki oziroma posvojenci, v kateri na dan objave razpisa nobeden od staršev oziroma posvojiteljev ni star več kot 35 let;
– prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni prva gradnja ali nakup hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali najem hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske stavbe, stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki bi jo lahko glede na velikost in namembnost uporabil za rešitev stanovanjskega vprašanja;
– gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, obnovo, preureditev in spremembo namembnosti;
– hiša pomeni enostanovanjsko stavbo, večstanovanjska stavba pomeni stavbo z dvema ali več stanovanji;
– najem ima enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja zakupna (najemna) razmerja;
– podpora je enkratna denarna pomoč (znesek), ki pripada upravičencu kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
– neposeljena hiša predstavlja hišo, v kateri ni imel nihče prijavljeno stalno ali začasno prebivališče zadnjih 5 let ali več in dejansko v tem obdobju ni v njej nihče stalno ali občasno bival.
5. člen 
(pogoji) 
Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v primeru gradnje hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za predmetno hišo ali stanovanje;
– v primeru nakupa hiše ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je vlagatelj zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik hiše ali stanovanja, za katerega se uveljavlja podpora oziroma ima sklenjeno in pri notarju overjeno prodajno pogodbo za predmetno hišo oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi;
– v primeru najema hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj sklenjeno najemno pogodbo za predmetno hišo oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi za najmanj 3 leta;
– da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do občine, vključno z obveznostmi do izvajalcev lokalnih javnih služb;
– da izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene v tem pravilniku.
6. člen 
(časovne omejitve) 
Pravico do podpore uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis, in sicer:
– v primeru gradnje hiše ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi v roku enega leta po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;
– v primeru nakupa hiše ali nakupa stanovanja v večstanovanjski stavbi v roku enega leta po vpisu lastništva v zemljiško knjigo;
– v primeru najema hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi v roku enega leta po sklenitvi najemne pogodbe.
7. člen 
(višina podpore) 
(1) Višina podpore za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa hiše oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je največ do 3.000,00 evrov.
(2) Posameznemu upravičencu, se dodeli podpora iz prejšnjega odstavka tega člena:
– za gradnjo ali nakup hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naselju Sodražica, v višini 1.600,00 evrov;
– za gradnjo ali nakup enostanovanjske hiše oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naseljih: Globel, Jelovec, Lipovšica, Male Vinice, Podklanec, Ravni dol, Vinice, Zamostec, Zapotok in Žimarice v višini 1.800,00 evrov;
– za gradnjo ali nakup enostanovanjske hiše oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naseljih: Betonovo, Brlog, Janeži, Kotel, Kračali, Kržeti, Novi Pot, Petrinci, Preska in Sinovica v višini 2.000,00 evrov.
(3) Posameznemu upravičencu se dodeli dodatna podpora v višini 300,00 evrov, če gre za nakup neposeljene hiše oziroma gradnjo namesto neposeljene hiše.
(4) Posameznemu upravičencu se dodeli dodatna podpora v višini 300,00 evrov, če gre za prenos lastninske pravice na hiši ali stanovanju s hkratno ustanovitvijo osebne služnosti (npr. služnost stanovanja) v korist pravnega prednika.
(5) Za mlade družine s tremi ali več otroki ali, če je upravičenec oziroma član mlade družine oseba s težko telesno okvaro oziroma je zbolel za težjo telesno ali duševno boleznijo, se dodeli dodatna podpora v višini 400,00 evrov.
(6) Višina podpore za posameznega upravičenca v primeru najema hiše oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša v enkratnem znesku za celotno območje občine 500,00 EUR.
(7) Podpora se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu, pri čemer imajo prednost prej prispele vloge. Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore po tem pravilniku, a niso bili uspešni na javnem razpisu zaradi porabe sredstev, imajo na naslednjem javnem razpisu prednost, če ponovno vložijo vlogo v predpisanem roku. V tem primeru se štejem da je vlagatelj izpolnjeval časovni pogoj iz 6. člena tega pravilnika, če ga je izpolnjeval ob prvi prijavi.
8. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se po sprejemu proračuna objavi na spletni strani občine. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni od dneva objave. V primeru, če je javni razpis razpisan za dve leti, se mora določiti za vsako leto posebej vsaj en razpis rok.
(2) Javni razpis se lahko objavi za eno ali dve zaporedni leti, če sta za obe leti že sprejeta proračuna občine.
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(4) Z razpisom se določi poseben rok za vlagatelje s prednostjo iz petega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(5) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
9. člen 
(postopek vodenja javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Občinska uprava občine opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Pri odločanju o dodelitvi pravice do podpore se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
10. člen 
(odprava pomanjkljivosti) 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku osmih dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
11. člen 
(način dodelitve podpore) 
(1) O dodelitvi podpore, na predlog strokovne komisije, odloči direktor občinske uprave z odločbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen 
(ostala vprašanja) 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
13. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Nepremičnine, ki je bila predmet podpore, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 let po prejemu podpore oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja, v kolikor gre za gradnjo.
V primeru najema mora biti najemna pogodba sklenjena za najmanj 3 leta.
(2) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena podpora za nakup ali najem enostanovanjske hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, mora v roku šestih mesecev od prejema podpore prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
(3) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena podpora za gradnjo enostanovanjske hiše ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, mora v roku petih let od prejema podpore prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
(4) V kolikor je upravičenec mlada družina, morajo, v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
14. člen 
(nadzor in sankcija) 
(1) Občinska uprava lahko od vlagatelja kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z dodelitvijo podpore. Pri tem ji je vlagatelj dolžan nuditi vse potrebne podatke, dokumentacijo in dokazila, ki so potrebna za izvedbo postopka dodelitve podpore.
(2) Občinska uprava ima pravico kadarkoli po prejemu vloge za dodelitev podpore v uradnih evidencah, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti izpolnjevanje pogojev ter skladnost dokumentacije z določili tega pravilnika in veljavnimi predpisi.
(3) V primeru, da se ugotovi, da:
– je bila podpora dodeljena na podlagi navedbe neresničnih podatkov ali,
– je upravičenec prejel sredstva v nasprotju z določbami tega pravilnika ali,
– je prejemnik podpore kršil določila pogodbe,
mora prejeta sredstva v celoti vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnem nakazila.
15. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/21
Sodražica, dne 17. junija 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost