Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2287. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022, stran 6631.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 15. redni seji dne 15. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Razkrižje za leto 2022 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
2.057.391,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.044.024,00
70 
DAVČNI PRIHODKI 
894.824,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
846.364,00
703 Davki na premoženje 
39.560,00
704 Domači davki na blago in storitve 
8.900,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
149.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
80.600,00
711 Takse in pristojbine 
1.400,00
712 Globe in druge denarne kazni
20.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
35.000,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
983.367,29
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
109.302,15
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
874.065,14
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.285.774,29
40 
TEKOČI ODHODKI
313.151,29
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
130.600,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
20.857,00
402 Izdatki za blago in storitve
151.920,02
403 Plačila domačih obresti
3.100,00
409 Rezerve
6.674,26
41 
TEKOČI TRANSFERI
593.174,67
410 Subvencije
65.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
260.200,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
29.488,00
413 Drugi tekoči domači transferi
237.686,67
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.362.448,33
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.362.448,33
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.000,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–228.383,00
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
238.560,00
50 
ZADOLŽEVANJE
238.560,00
500 Domače zadolževanje
238.560,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
42.177,00
55 
ODPLAČILO DOLGA (550)
42.177,00
550 Odplačila domačega dolga
42.177,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–32.000,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
196.383,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
228.383,00
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
32.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen 
(sredstva za delovanje proračunskih porabnikov) 
Za delovanje neposrednih proračunskih porabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let) 
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti-41) ne sme presegati 70 % pravic porabe proračuna za leto 2021.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto se uvrstijo v načrt razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitev občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 1.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen 
(proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % bilance prihodkov in odhodkov.
11. člen 
(likvidnostno zadolževanje) 
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo največ do višine 5 % vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju likvidnostnega posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
12. člen 
(rebalans proračuna) 
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen 
(odredbodajalec) 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Odredbodajalec proračuna je župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
14. člen 
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. NADZOR 
15. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Razkrižje v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
Uporabniki proračuna som dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.
VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do zneska, ki je opredeljen v računu financiranja.
O zadolžitvi odloča občinski svet občine. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
17. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2022 smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranje Občine Razkrižje v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-0039/2021-1
Šafarsko, dne 16. junija 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost