Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2259. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, stran 6611.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 69. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 23. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK), in sicer za naslednje namene:
– osnovno dejavnost (sredstva za delovanje),
– prireditve,
– najemnine prostorov za delovanje KS,
– vzdrževanje zelenih površin,
– investicije, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nepremičnin ter
– tekoče odhodke v skladu s sklepom sveta KS.
2. člen 
Letni obseg sredstev za financiranje KS se pri pripravi proračuna za naslednje leto oziroma leti določi v višini treh odstotkov (3 %) prihodka iz naslova dohodnine iz izračuna primerne porabe, ki pripada MOK v tekočem letu.
Predlagatelj proračuna obrazložitvi proračuna priloži tabelo, v kateri v skladu s tretjim in osmim členom tega odloka prikaže deleže letnega obsega sredstev glede na namene iz prvega člena tega odloka po posameznih KS.
V letni obseg sredstev za financiranje KS so vključena tudi sredstva za izplačila članom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika, ki ureja izplačila sejnine članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: Pravilnik).
3. člen 
Razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena KS za namene iz prvega člena tega odloka in za izplačila članov svetov KS na podlagi Pravilnika, se razdelijo po naslednjem ključu:
– 28 % za osnovno dejavnost oziroma sredstva za redno delovanje KS,
– 4 % za izplačila članom svetov KS v skladu s Pravilnikom,
– 3,20 % za prireditve,
– 1,50 % za vzdrževanje zelenih površin,
– 62,45 % za investicije, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nepremičnin ter tekoče odhodke v skladu s sklepom sveta KS,
– 0,85 % za pogodbeno določene najemnine za prostore za delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen 
Iz sredstev proračuna MOK financira redno delovanje oziroma osnovno dejavnost KS. Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov upravljanja, obratovanja in rednega vzdrževanja poslovnih prostorov, za opravljanje administrativnih nalog krajevnih skupnosti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, reprezentanco ter druge materialne stroške.
Izračun sredstev za redno delovanje oziroma osnovno dejavnost KS se deli na fiksni in variabilni del, in sicer po naslednjem ključu:
1. fiksni del 
70 %,
2. variabilni del 
30 %.
Fiksni del sredstev se med vsako od krajevnih skupnosti razdeli po enakem deležu.
Variabilni del sredstev se med KS razdeli po deležu števila prebivalcev v KS glede na število prebivalcev MOK. Za določitev deleža števila prebivalcev v KS se upošteva podatke zadnjega znanega števila prebivalcev iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
Sredstva proračuna za pokrivanje stroškov za redno delovanje se KS praviloma nakazuje mesečno po dvanajstinah. Nakazilo se izvrši do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.
5. člen 
Za organizacijo prireditev in dogodkov na terenu, ne glede na način njihove izvedbe, se v proračunu MOK za vsako KS zagotavljajo sredstva za prireditve in dogodke. KS po lastnem izboru sredstva do porabe nameni za kritje stroškov organizacije prireditve ali dogodka.
Izračun sredstev za prireditve KS se deli na fiksni in variabilni del, in sicer po naslednjem ključu:
1. fiksni del 
60 %
2. variabilni del 
40 %.
Fiksni del sredstev se med vsako od krajevnih skupnosti razdeli po enakem deležu.
Variabilni del sredstev se med KS razdeli po deležu števila prebivalcev v KS glede na število prebivalcev MOK. Za določitev deleža števila prebivalcev v KS se upošteva podatke zadnjega znanega števila prebivalcev iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
Nakazilo sredstev se izvrši na podlagi zahtevka z dokazili, to je verodostojnih listin, ki so podlaga za plačilo v zvezi s prireditvjo, ki ga KS pošlje MOK najkasneje v 30-tih dneh po izvedeni prireditvi, dogodku oziroma izvedbi krajevnega praznika.
6. člen 
KS, ki imajo prostore za delovanje KS v najemu, se za plačilo najemnine določi sredstva največ do višine 3.500 EUR letno za posamezno KS, ki se zagotovijo v proračunu MOK v višini, ki je določena v najemnih pogodbah.
Delež za najemnine prostorov za delovanje KS, določen v prvem odstavku tega člena, se lahko spremeni glede na pogodbeno določene najemnine te krajevne skupnosti, katere obveznost plačila najemnine se spremeni.
Izplačila sredstev za plačilo najemnine se izvršijo iz proračuna MOK na podračune KS dan pred plačilom najemodajalcu v skladu s pogodbo.
7. člen 
V proračunu MOK se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje zelenih površin, ki niso javne zelene površine v skladu z odlokom, ki ureja javne zelene površine v MOK, so v lasti KS ali MOK in jih ima KS s sklepom v upravljanju, ali kako drugače pravno urejeno razmerje z lastniki zemljišč in soglasjem MOK, ter jih dejansko tudi vzdržuje.
Osnova za izračun sredstev, potrebnih za vzdrževanje zelenih površin, glede na standard vzdrževanja kot velja za javne zelene površine v MOK, so njihove površine iz uradnih evidenc MOK in KS.
Sredstva za vzdrževanje zelenih površin se KS nakažejo na podlagi zahtevka, ki so mu priložena dokazila o dejansko opravljenem vzdrževanju.
8. člen 
KS pripada tudi del sredstev proračuna MOK za investicije, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nepremičnin ter tekoče odhodke, ki se na osnovi sklepa sveta KS zagotovijo v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) MOK in jih je mestna uprava dolžna uvrstiti v predlog proračuna oziroma NRP.
Sredstva oziroma pravice porabe se med KS razdeli:
1. 75 % po kriterijih:
– površina KS 25 % 
– dolžina kategoriziranih občinskih cest 25 % 
– število prebivalcev 25 % 
2. 25 % po kazalnikih enakomernega razvoja.
Predlagatelj proračuna obrazložitvi proračuna priloži tabelo, v kateri v skladu z drugim odstavkom osmega člena tega odloka prikaže vpliv in izračun po kriterijih in po kazalnikih enakomernega razvoja, ki jih določi predlagatelj proračuna.
Za izvedbo investicij skrbi mestna uprava, v okviru katere jih usklajuje notranje organizacijska enota mestne uprave (v nadaljevanju: NOE), pristojna za KS. Predsedniki svetov KS sopodpišejo sklep o začetku postopka javnega naročila in v primeru investicije sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP). Sprememba namena in obsega teh odhodkov brez soglasja sveta KS ni dopustna.
DIIP-e za investicijske in druge odhodke po tem odloku na osnovi vsebinskih predlogov KS pripravi mestna uprava oziroma NOE, pristojna za KS.
Za uvrstitev v proračun in realizacijo projektov in drugih odhodkov skrbi NOE, pristojna za KS.
Sveti KS pri pobudah za uvrstitev projektov v proračun MOK sodelujejo z NOE, pristojno za KS.
NOE, pristojna za KS, vodi in usklajuje sodelovanje KS z drugimi NOE in organi skupne občinske uprave.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom uporabe odloka o proračunu MOK za leto 2022.
Št. 007-2/2021-2-(401-101)
Kranj, dne 23. junija 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost