Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2241. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021, stran 6585.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 17. redni seji dne 24. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21, dne 5. 2. 2021, Uradni list RS, št. 54/21, dne 9. 4. 2021 in Uradni list RS, št. 72/21, dne 11. 5. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.614.891,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.371.167,26
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.236.874,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.242.819,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
362.355,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
631.600,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.134.293,26
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
477.225,26
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.800,00
712
DENARNE KAZNI
45.200,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
320.700,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
283.368,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
435.424,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
116.791,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
318.633,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.400,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
3.400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.772.690,66
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.550.639,52
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
222.051,14
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
32.209,98
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
32.209,98
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.465.436,49
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.094.331,41
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
544.967,66
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.171,73
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.377.389,73
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.660,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
85.142,29
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.742.852,30
410
SUBVENCIJE
41.500,65
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
598.710,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
149.727,97
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
952.913,68
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.531.640,78
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.531.640,78
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
96.612,00
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
25.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
71.612,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–850.544,59
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75.912,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75.912,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
75.912,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
200.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
200.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
618.852,99
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
618.852,99
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.193.485,58
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–418.852,99
XI.
NETO FINANCIRANJE
–850.544,59
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.193.978,61
2. točka 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2020-6
Bovec, dne 28. junija 2021
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost