Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2239. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023«, stran 6584.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spremembami) je Občinski svet Občine Ankaran na 17. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023« 
1. 
Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.185/2021
Ankaran, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15), e dell’articolo 5, comma primo, del Regolamento in materia di calcolo dei prezzi relativi ai servizi pubblici economici comunali obbligatori per la tutela della natura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 87/15 con successive modificazioni), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante la 17a seduta ordinaria, tenutasi in data 22 giugno 2021 ha assunto la seguente
D E L I B E R A 
di approvazione dell’ ”Elaborato per la determinazione dei prezzi relativi ai servizi pubblici di smaltimento e depurazione di acque reflue e meteoriche nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il periodo 2021-2023” 
1. 
Si approva l’Elaborato della Società pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. per la determinazione dei prezzi relativi ai servizi pubblici di smaltimento e depurazione delle acque reflue e meteoriche nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il periodo 2021-2023”.
2. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.185/2021
Ancarano, 22. giugno 2021
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost