Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2164. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020, stran 6314.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 
Št. 843-15/2020
Koper, dne 14. junija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. maja 2021 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 
1. člen 
Ta odlok določa upravičence, višino, pogoje in merila za dodelitev finančne pomoči iz sredstev proračuna Mestne občine Koper fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi neurja decembra 2020 na premičnem in nepremičnem premoženju v stanovanjih in stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: fizične osebe).
2. člen 
Upravičenec do finančne pomoči na podlagi tega odloka je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima stalno prebivališče v Mestni občini Koper v stanovanju ali stanovanjski stavbi, za katero je prijavljena škoda ob neurju s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020, in je škoda ocenjena z aplikacijo AJDA,
– da je lastnik, najemnik ali drug upravičen uporabnik stanovanja ali stanovanjske stavbe iz prejšnje alineje, katere gradnja ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor.
Upravičenec mora na podlagi poziva Mestne občine Koper oddati vlogo za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka najkasneje v roku 60 dni od dne objave poziva na Mestno občino Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ter predložiti:
– dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, če ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo za najem stanovanja ali stanovanjske stavbe v času neurja decembra 2020 ali drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja ali stanovanjske stavbe v času neurja decembra 2020 in
– navedbo podatkov o gradbenem dovoljenju (številka, datum izdaje in organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal) za stanovanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navedbo leta gradnje stanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 1967.
V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali enostanovanjske stavbe vlogo odda le en solastnik ali souporabnik, pri čemer se ostali solastniki ali souporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži en solastnik oziroma souporabnik v imenu vseh solastnikov oziroma souporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva. V primeru, da vlogo podata lastnik stanovanja ali stanovanjske stavbe in najemnik stanovanja ali stanovanjske stavbe se kot upravičenec obravnava lastnik stanovanja ali stanovanjske stavbe.
V primeru škode na večstanovanjskih objektih vlogo odda le en lastnik ali uporabnik ali upravnik večstanovanjske stavbe, pri čemer se ostali lastniki ali uporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži en lastnik oziroma uporabnik oziroma upravnik večstanovanjske stavbe v imenu vseh lastnikov oziroma uporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva.
3. člen 
Upravičencem se dodeli finančna pomoč na podlagi tega odloka do skupne višine 25.000,00 EUR.
4. člen 
Upravičencem iz 2. člena tega odloka, ki so pravočasno oddali vlogo in izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, se dodeli finančna pomoč v višini 70 % ocenjene škode po aplikaciji AJDA za posamezni objekt.
Vsota dodeljenih sredstev in izplačane odškodnine zavarovalnice ne sme presegati ocenjene škode po aplikaciji AJDA.
5. člen 
Postopke za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka vodi občinska uprava Mestne občine Koper. O višini finančne pomoči posameznemu upravičencu na podlagi tega odloka odloči župan Mestne občine Koper s sklepom.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-15/2020
Koper, dne 27. maja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’assegnazione del sussidio finanziario per l’eliminazione dei danni causati dal temporale di dicembre 2020 
Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 14 giugno 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e dell’articolo 11 del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 204/20), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 27 maggio 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’assegnazione del sussidio finanziario per l’eliminazione dei danni causati dal temporale di dicembre 2020 
Articolo 1 
Il presente decreto stabilisce gli aventi diritto, l’importo, le condizioni e i criteri per l’assegnazione del sussidio finanziario dai mezzi del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria alle persone fisiche che hanno subito i danni causati dal temporale di dicembre 2020 sul patrimonio mobile e immobile e sugli stabili residenziali nel territorio del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: persone fisiche).
Articolo 2 
Ai sensi del presente decreto è avente diritto al sussidio finanziario una persona fisica, che adempie alle seguenti condizioni:
– ha residenza permanente nel Comune città di Capodistria in un’abitazione o stabile residenziale, per la/il quale sono stati denunciati danni in occasione del temporale con alluvioni tra il 6 e il 9 dicembre 2020; i danni sono stimati con l’applicazione AJDA,
– è proprietario, locatario o altro utente dell’abitazione o dello stabile residenziale di cui all’alinea precedente, che non rappresenta intervento illegale nel territorio.
Ai sensi dell’invito del Comune città di Capodistria l’avente diritto deve presentare la richiesta di assegnazione del sussidio finanziario in conformità al presente decreto entro il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell’invito, e cioè al Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, e allegare:
– l’attestato sulla proprietà dell’abitazione o dello stabile residenziale, se ciò non risulta evidente dal libro fondiario, o il contratto di locazione per l’abitazione o lo stabile residenziale nel periodo del temporale di dicembre 2020 o altro attestato di utilizzo dell’abitazione o dello stabile residenziale nel periodo del temporale di dicembre 2020, e
– l’indicazione dei dati sulla concessione edilizia (numero, data di rilascio e organo che ha rilasciato la concessione edilizia) per gli stabili residenziali, costruiti dopo il 1967, o l’indicazione sull’anno di costruzione dello stabile residenziale, costruito prima del 1967.
In caso di comproprietà o condivisione dell’abitazione o dello stabile unifamiliare, la richiesta va presentata da parte di un solo comproprietario o coutente, mentre gli altri comproprietari o coutenti accordano, con apposizione della propria firma, alla presentazione della richiesta da parte del comproprietario o coutente a nome di tutti i comproprietari ovv. coutenti, e acquisisce i mezzi a nome loro. Se presentano la richiesta il proprietario dell’abitazione o dello stabile residenziale e il locatario dell’abitazione o dello stabile residenziale, si considera avente diritto il proprietario dell’abitazione o dello stabile residenziale.
In caso di danni su stabili plurifamiliari presenta la richiesta solamente un proprietario o utente o amministratore di stabile plurifamiliare, mentre gli altri comproprietari o coutenti accordano, con apposizione della propria firma, alla presentazione della richiesta da parte del comproprietario o coutente a nome di tutti i comproprietari ovv. coutenti, e acquisisce i mezzi a nome loro.
Articolo 3 
Il sussidio finanziario si assegna agli aventi diritto ai sensi del presente decreto fino all’importo totale di 25.000,00 EURO.
Articolo 4 
Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 del presente decreto, che hanno presentato tempestivamente la richiesta e soddisfano le condizioni di cui al presente decreto, si assegna il sussidio finanziario nell’importo del 70 % dei danni stimati con l’applicazione AJDA per il singolo stabile.
L’importo dei mezzi assegnati e del risarcimento danni assegnato da parte dell’impresa di assicurazione non devono superare i danni stimati dall’applicazione AJDA.
Articolo 5 
I procedimenti per l’assegnazione del sussidio finanziario ai sensi del presente decreto sono gestiti dall’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria. Il Sindaco del Comune città di Capodistria delibera in merito all’ammontare del sussidio finanziario per il singolo avente diritto con apposito atto di Delibera.
Articolo 6 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 27 maggio 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti