Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2156. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 6303.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 11. in 55. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog župana na 15. redni seji dne 9. junija 2021 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: občinska uprava), delovno področje občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
V tem odloku uporabljeni izrazi pisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonskih pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen 
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z ožjimi deli občine, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in strokovno pomoč ožjim delom občine.
4. člen 
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja iz različnih delovnih področij občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
6. člen 
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
7. člen 
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi javni uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili za javnost, z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, z različnimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
8. člen 
Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.
Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
9. člen 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Dobrova - Polhov Gradec ustanovi organ Občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec, s sedežem: Stara cesta 13, 1356 Dobrova in z uradnim elektronskim naslovom: info@dobrova- polhovgradec.si.
Občinska uprava je organizirana tako, da ima notranje organizacijske enote.
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– Kabinet župana
– Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti
– Oddelek za javne finance in računovodstvo
– Oddelek za okolje, prostor, infrastrukturo in gospodarstvo
– Režijski obrat.
Organizacija, status in delovno področje režijskega obrata kot notranje organizacijske enote Režijski obrat je urejeno s posebnim odlokom.
Občinsko upravo in kabinet župana vodi direktor občinske uprave, ostalo notranje organizacijske enote praviloma vodijo vodje, kar se podrobneje določi v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Delovna mesta: Direktor občinske uprave in vodij notranjih organizacijskih enot so položajna delovna mesta.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
10. člen 
V okviru občinske uprave se opravlja predvsem naloge na področju:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– negospodarskih dejavnosti,
– varstva okolja, urejanja prostora,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Zagotavljanje izvrševanja nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva Občina Dobrova - Polhov Gradec izvaja v okviru organa skupne občinske uprave, katerega organizacija in delovanje je urejeno s posebnim odlokom.
11. člen 
Javne uslužbence v občinski upravi imenuje v naziv in razrešuje naziva župan, za svoje delo so odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika ter direktorja občinske uprave.
12. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje in usmerja občinsko upravo.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
13. člen 
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Direktorju občinske uprave se pravice in dolžnosti določijo na položajnem delovnem mestu, in sicer iz naziva četrte stopnje, Višji svetovalec I, za kar je potrebno imeti doseženo najmanj naslednjo vrsto izobrazbe:
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba
– visokošolska univerzitetna izobrazba.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
14. člen 
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
15. člen 
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
16. člen 
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon drugače ne določa.
17. člen 
V upravnih zadevah iz lastne pristojnosti občinske uprave izda odločbo v upravnem postopku direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski upravi, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.
Župan lahko pooblasti zaposlenega v občinski upravi, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za vodenje postopka v upravnih zadevah, za vodenje posameznih dejanj v postopku na drugi stopnji.
Osebe iz tega člena odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
18. člen 
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
19. člen 
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
20. člen 
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnih delovnih mestih.
21. člen 
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ določen z zakonom.
22. člen 
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa občinski svet.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
23. člen 
Občina opravlja izvirne naloge na podlagi zakona in naloge, navedene v 8. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec, v okviru svojih organizacijskih enot.
Podrobneje se lahko opravljanje nalog opredeli v okviru akta, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, in sicer v okviru del in nalog posameznega delovnega mesta.
24. člen 
Naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, vključno z nalogami vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občine, se opravljajo preko organa skupne občinske uprave. S posebnim aktom (odlokom) je določeno delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo organa skupne občinske uprave, vse v skladu z zakonom, s podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
25. člen 
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po aktu o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so javni uslužbenci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Občinska uprava je dolžna s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dober gospodar.
26. člen 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave, po potrebi.
27. člen 
V občinski upravi se v skladu s predpisi zagotovi delovanje notranje revizije. Naloge notranje revizije se izvajajo izven organa občinske uprave, in sicer se naloge notranjega revizorja s pogodbo poverijo zunanjemu izvajalcu.
Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija in notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija s sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka sprejeme nov splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrova - Polhov Gradec, v skladu s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
S tem odlokom se v roku 90 dni po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Dobrova - Polhov Gradec.
29. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12).
30. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2021-1
Dobrova, dne 9. junija 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost