Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1415. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina, stran 4125.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) in 4. člena Odloka oorganizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 41/14) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina 
1. člen 
Splošna določba 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Ajdovščina kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne službe za pomoč družini na domu, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe za pomoč družini na domu v občini Ajdovščina.
(2) S tem odlokom se določi tudi postopek podelitve koncesije, njeno izvajanje ter prenehanje, zagotavljanje sredstev za izvajanje te storitve in obveznost poročanja koncesionarja.
2. člen 
Predmet koncesije in vrsta storitev 
(1) Predmet koncesije je javna služba pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo na domu upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
(2) Socialna oskrba na domu obsega storitve, navedene v pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev.
3. člen 
Obseg storitve 
(1) Storitve v koncesiji se bodo v letu 2021 in 2022 izvajale v obsegu okvirno 990 ur neposredne socialne oskrbe na mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko spreminjal skladno s potrebami občanov na območju izvajanja koncesije in nacionalnim programom socialnega varstva v RS. Okviren obseg ur neposredne socialne oskrbe na mesec se v naslednjih letih določa s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
(2) Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev.
4. člen 
Območje izvajanja koncesije 
(1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje krajevne skupnosti ali dele krajevnih skupnosti: Budanje, Dolga Poljana, Col, Podkraj, naselje Kovk, Planina, Ustje, Gaberje, Šmarje, Velike Žablje, Žapuže in del Krajevne skupnosti Ajdovščina vzhodno od reke Hubelj.
(2) Izjemoma lahko koncesionar opravlja storitev za upravičence izven območja, podeljenega s koncesijo, v primeru nujnih potreb, hkrati pa ima izvajalec, ki opravlja storitev na drugem območju, polne kapacitete, ali v drugih utemeljenih primerih.
5. člen 
Podelitev koncesije 
(1) Koncedent podeli eno koncesijo v obsegu iz 2. in 3. člena tega odloka za izvajanje javne službe pomoči družini na domu na območju iz 4. člena tega odloka. Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje deset (10) let. Trajanje koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja socialno varstvo.
(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, v katerem se določijo tudi merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja socialno varstvo. Na podlagi javnega razpisa se pripravi razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani koncedenta.
6. člen 
Strokovna komisija in postopek 
(1) Za pripravo meril in besedila javnega razpisa ter pregled in presojo prispelih ponudb na javni razpis imenuje župan najmanj tričlansko strokovno komisijo.
(2) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določata zakon, ki ureja socialno varstvo in pravilnik, ki ureja podeljevanje koncesij na področju socialnega varstva, ter druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije. Pri izboru koncesionarja se upoštevajo merila, določena z javnim razpisom.
(3) V postopku je potrebno pridobiti mnenje pristojne zbornice oziroma, če to ni podano v roku dvajset (20) dni od pisne zahteve, lahko strokovna komisija pripravi predlog podelitve brez tega mnenja.
7.  člen 
Odločba o koncesiji 
Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Ajdovščina z odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi strokovna komisija. V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.
8. člen 
Pogodba o koncesiji 
(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Občine Ajdovščina.
9.  člen 
Sredstva za zagotavljanje storitev 
(1) Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške izvajanja storitve v skladu s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
(2) Koncedent pridobi sredstva za izvajanje storitve tudi od upravičencev oziroma zavezancev za plačilo storitve, lahko pa tudi iz drugih javnih sredstev, skladno s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
(3) O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar skleneta letno pogodbo o financiranju. Letno pogodbo s koncesionarjem sklepa župan Občine Ajdovščina.
10.  člen 
Prenehanje koncesije 
Koncesija preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja socialno varnost in morebitnimi pogoji, ki se določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen 
Nadzor in poročanje 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
12.  člen 
Končna določba 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
´
Št. 1220-0001/2021
Ajdovščina, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost