Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1382. Odlok o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 4061.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 7. in 8. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03 in 37/16) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 30/01, 133/3, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, s spremembami) za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja je:
– Osnovna šola Odranci.
(3) Ustanoviteljica zavoda je Občina Odranci, Prešernova 1, Odranci (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Občinski svet Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: občinski svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod vložno številko ter z matično številko in številko vpisa v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo:
– Osnovna šola Odranci – vpis v sodni register pod vl. št. 10170400, matična številka 5089743000, št. vpisa v razvid 172.
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se urejajo:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– šolski okoliši,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda in notranja organizacija zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, PEČAT IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
(1) Zavod posluje pod naslednjim imenom, sedežem in poslovno enoto:
Ime: Osnovna šola Odranci
Sedež: Prešernova 1, Odranci
Ime poslovne enote: Osnovna šola Odranci, organizacijska enota Vrtec Mavrica
Sedež: Žitna ulica 1, Odranci.
(2) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanovitelja.
3. člen 
(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
(4) Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni določi ravnatelj s sklepom.
(5) Vsa določila tega člena se uporabljajo tudi za poslovno enoto.
4. člen 
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom. Poslovna enota ni samostojna pravna oseba in ne more samostojno opravljati poslov. Poslovno enoto strokovno vodi vodja enote vrtca.
5. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pisno pooblasti druge delavce zavoda.
(4) Vodjo poslovne enote oziroma vodjo enote vrtca, imenuje ravnatelj. Pred imenovanjem si mora ravnatelj pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora. Vodja poslovne enote se imenuje za obdobje štirih let.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
6. člen
Šolski okoliš obsega celotno območje naselja Odranci.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen
(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zavod izvaja javno službo, ki obsega javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z veljavnimi predpisi.
(2) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(3) Poleg osnovne dejavnosti zavod izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svojo dejavnost ter po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 85.100 Predšolska vzgoja
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 93.190 Druge športne dejavnosti
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
V. ORGANI ZAVODA 
9. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– vodja enote vrtca,
– strokovni organi zavoda in
– svet staršev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način imenovanja določi s pravili.
10. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– sprejema cenik storitev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
11. člen 
Svet zavoda veljavno razpravlja in odloča na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta zavoda in v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Predsednik mora sklicati sejo sveta, če to zahteva ena tretjina (1/3) članov sveta, ravnatelj, ustanovitelj ali večina članov sveta staršev.
Če predsednik sveta zavoda ali njegov namestnik, na upravičeno zahtevo v roku 15 dni ne skličeta seje sveta zavoda, mora sejo sveta zavoda sklicati ravnatelj zavoda.
Če predsednik sveta zavoda, njegov namestnik ali ravnatelj ne skličejo seje sveta zavoda, lahko to v roku 8 dni stori ustanovitelj, če je to potrebno zaradi zagotavljanja pogojev za nemoteno in zakonito delovanje zavoda.
12. člen 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja,
– petih predstavnikov delavcev zavoda in
– treh predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje občinski svet ustanovitelja izmed občanov z območja šolskega okoliša zavoda v skladu s svojim statutom in poslovnikom. Vsaj en predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda mora biti ob imenovanju svetnik občinskega sveta ustanovitelja.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem izmed vseh delavcev zavoda, po postopku in na način kot ga določata veljavna zakonodaja in ta odlok.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši javno na svetu staršev izmed svojih članov. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev šoloobveznih otrok in en predstavnik staršev predšolskih otrok.
(5) Za predsednika sveta zavoda člani sveta na konstitutivni seji sveta zavoda izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po preteku mandata sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dne začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
13. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, vodi volilna komisija. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev morajo imeti pasivno volilno pravico. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpise vseh predlagateljev. Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja vseh predlaganih kandidatov h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
(6) Glede aktivne in pasivne volilne pravice delavcev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(7) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
14. člen 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Volitve se opravijo z dvigovanjem rok. Pred glasovanjem se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(4) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
15. člen 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta zavoda o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
(5) Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % članov sveta staršev zavoda.
(6) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sestanek delavcev oziroma sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga. Če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj osem dni pred sestankom oziroma sejo, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(7) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(8) Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina članov sveta staršev.
(9) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(10) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(11) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
(12) Če je član sveta zavoda predčasno razrešen ali mu preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član sveta zavoda, ki je bil razrešen ali mu je prenehal mandat.
16. člen 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Svet zavoda lahko v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom, način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov natančneje določi s poslovnikom.
17. člen 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter strokovno delovanje zavoda.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
18. člen 
(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest, v soglasju s pristojnim organom,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike,
– imenuje in razrešuje vodjo enote vrtca,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
– pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu zavoda,
– pripravlja predloge za spremembo pravil zavoda, če jih zavod ima,
– predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje kreditov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
19. člen 
(1) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev ravnatelja in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja, ureja zakon.
(2) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, določenega z zakonom.
20. člen 
(1) V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(3) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja, ureja zakon.
(4) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge kot izhajajo iz akta o sistemizaciji delovnih mest v zavodu ter naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
(5) Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
21. člen 
(1) Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavodov določa zakon.
22. člen 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
(4) Pristojnosti sveta staršev določa zakon.
23. člen 
V zavodu delujeta svetovalna služba in knjižnica, katerih pristojnosti določa zakon.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
24. člen
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov učencev,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(4) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(5) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
25. člen 
(1) Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanovitelj da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(4) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen 
Zavod pod pogoji, ki jih določa zakon ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
27. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda odgovarja omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
28. člen
(1) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta ravnatelj zavoda Občinskemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta,
4. do 15. oktobra tekočega leta mora posredovati Letni delovni načrt, Letno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta in Organizacijsko poročilo,
5. najkasneje v roku določenem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta posredovati program dela in finančni načrt,
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(2) Obveznosti iz 1., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati notranji organizacijski enoti občinske uprave.
(3) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. pred odločitvijo sveta zavoda o izbiri kandidata za ravnatelja poda obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
2. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
3. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
4. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. do 30. septembra tekočega koledarskega leta potrdi sistemizacijo delovnih mest za dodatne občinske programe, za katere zagotavlja sredstva,
7. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda, za tisti del sredstev, ki ga zagotavlja zavodu,
8. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda,
9. izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev ter gospodarjenjem in upravljanjem zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je vložil v delovanje zavoda,
10. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter
11. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene s tem odlokom in z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 1. točke prejšnjega odstavka izvršuje komisija občinskega sveta ustanovitelja, pristojna za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 4., 6., 7., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave.
(6) Ustanoviteljske pravice iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Ustanoviteljske pravice iz 8. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave.
IX. JAVNOST DELA 
29. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda, staršem ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj za ta namen pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
30. člen
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
31. člen 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če s pravili zavoda ni določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XI. STATUSNE SPREMEMBE 
32. člen
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanovitelj.
XII. PREHODNE DOLOČBE 
33. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila zavoda s tem odlokom najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in pravili zavoda uskladiti v roku dveh mesecev od uveljavitve pravil zavoda.
(3) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji ravnatelj zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
34. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, s spremembami).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis sprememb v sodni register, opravi ravnatelj.
XIII. KONČNA DOLOČBA 
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 116-16/2021
Odranci, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost