Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020

Kazalo

665. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2020, stran 1907.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 11. seji dne 23. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Odranci za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.353.434,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.326.585,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.040.148,00
700 Davki na dohodek in dobiček
927.546,00
703 Davki na premoženje 
106.201,00
704 Domači davki na blago in storitev
6.401,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
286.437,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
48.630,00
711 Takse in pristojbine
1.500,00
712 Denarne kazni
1.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
235.107,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
350.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
50.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.676.849,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
326.990,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
1.349.859,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.094.245,94
40
TEKOČI ODHODKI 
584.627,94
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
122.033,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.297,00
402 Izdatki za blago in storitve
372.786,00
403 Plačila domačih obresti 
6.550,00
409 Rezerve
62.961,94
41
TEKOČI TRANSFERI
629.328,00
410 Subvencije
5.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
381.355,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
103.615,00
413 Drugi tekoči domači transferi
138.858,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.872.890,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.872.890,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.400,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
2.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
259.188,06
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
125.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
586.087,00
55
ODPLAČILO DOLGA
586.087,00
550 Odplačilo domačega dolga
586.087,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–201.898,94
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–461.087,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–259.188,06
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
201.898,94
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljujejo enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije (postavka 23002, konto 409000) za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona o javnih financah,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.
Župan je pooblaščen še za izdaje mnenj za prodajo nepremičnin, na katerih ima občina zastavno pravico.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so tisti, ki so določeni v 43. členu ZJF in tisti, ki so določeni v 80. členu ZJF.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki ter področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2021 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 
Med izvrševanje proračuna se lahko odpre nova postavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno zaradi realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, zaradi izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk. Župan s polletnim poročilo o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen 
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov) 
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 ne bo zadolževala.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63-11/2020
Odranci, dne 23. marca 2020
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti