Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3754. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, stran 10582.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. korespondenčni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitelj) 
(1) S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javni zavod Bogenšperk (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju športa, kulture, turizma in mladine.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti sprejemanja akta o ustanovitvi oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda in soglasje k imenovanju direktorja zavoda izvršuje Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen 
(ime in sedež zavoda) 
(1) Ime zavoda: Javni zavod Bogenšperk
(2) Skrajšano ime zavoda: Zavod Bogenšperk
(3) Sedež zavoda je Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
3. člen 
(pravni status zavoda) 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami in odgovornostmi, kot jih določa ta odlok.
4. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima in uporablja štampiljko okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem delu štampiljke je grafično oblikovan znak, v spodnjem pa je izpisano polno ime Javni zavod Bogenšperk. Število štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Zavod opravlja občinsko javno službo na področju športa, kulture, turizma in mladine:
– na področju športa: sodelovanje in pomoč ustanoviteljici pri kontinuiranem strokovnem delu za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, organizacija športno rekreativnih prireditev;
– na področju kulture: izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini;
– na področju turizma kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma;
– na področju mladine sodelovanje in pomoč ustanoviteljici pri kontinuiranem strokovnem delu za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanju strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
– povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.
(2) Zavod opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka tako, da:
– upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
– upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
– prireja razstave različnih tematik,
– posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
– izvaja kinematografski program,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,
– načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami,
– skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
– izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
– skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
– nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
– izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
– informiranje občanov in druge zainteresirane javnosti,
– skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
– skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
– spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
– izvaja politiko oziroma strategijo razvoja turizma,
– upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
– skrbi za razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih turistom,
– organizira in izvaja turistične prireditve,
– ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma.
(3) Zavod poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja še:
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
– izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
– izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.
(4) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz prejšnjih odstavkov opravlja tržne dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda.
(5) Obseg opravljanja dejavnosti se določi z letnim programom dela na podlagi dolgoročnih programov ustanoviteljice in zavoda.
6. člen 
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti) 
Dejavnosti zavoda iz 6. člena so v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v:
– C18.130 Priprava za tisk in objavo
– C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
– DE22.100 Založništvo
– DE22.150 Drugo založništvo
– DE22.240 Priprava za tisk
– DE22.110 Izdajanje knjig
– DE22.120 Izdajanje časopisov
– DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE22.320 Razmnoževanje video zapisov
– G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
– G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
– G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
– G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
– G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
– G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– G52.471 Dejavnost knjigarn
– G52.486 Trgovina na debelo z umetniškimi izdelki
– H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
– H55.30 Gostinske storitve prehrane
– H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
– H55.400 Točenje pijač
– I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– I56.103 Slaščičarne in kavarne
– I56.104 Začasni gostinski obrati
– I56.300 Strežba pijač
– I60.220 Storitve taksistov
– J58.110 Izdajanje knjig
– J58.140 Izdajanje revij in periodike
– J58.190 Drugo založništvo
– J58.290 Drugo izdajanje programov
– J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
– J59.140 Kinematografska dejavnost
– J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
– J63.120 Obratovanje spletnih portalov
– J63.990 Drugo informiranje
– K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K71.400 Izposojanje izdelkov široke porabe
– K72.300 Obdelava podatkov
– K72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K74.400 Oglaševanje
– K74.810 Fotografska dejavnost
– K74.840 Druge poslovne dejavnosti
– K74.851 Prevajanje
– K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
– M74.200 Fotografska dejavnost
– N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic
– N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
– N85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– O92.130 Kinematografska dejavnost
– O92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok
– R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– R90.01 Umetniško uprizarjanje
– R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R90.030 Umetniško ustvarjanje
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011 Dejavnost knjižnic
– R91.030 Varstvo kulturne dediščine
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
3. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor in
3. strokovni svet.
3.1 Svet zavoda
8. člen 
(sestava sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– trije člani, predstavniki ustanoviteljice,
– en član, predstavnik zaposlenih zavoda,
– en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja dela zavoda.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Postopek volitev podrobneje ureja statut zavoda.
(5) Predstavnika zainteresirane javnosti s področja dela zavoda imenuje občinski svet na podlagi javnega poziva župana izmed predlaganih kandidatov, predstavnikov zainteresirane javnosti.
(6) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
9. člen 
(odločanje in pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj 4 člani. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(2) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(3) Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema strateški načrt zavoda,
– sprejema letno poročilo zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja, po predhodnem soglasju občinskega sveta,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga revizijo poslovanja,
– daje predhodno soglasje na akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda,
– daje soglasje k cenam javne službe,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in ustanovitelju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– opravlja druge naloge in pristojnosti v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, tem odlokom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
10. člen 
(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda) 
Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu.
3.2 Direktor
11. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
(2) Pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda sklene z direktorjem njegov predsednik.
(3) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta izkušenj s področja dela zavoda.
(4) Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
12. člen 
(naloge direktorja) 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(2) Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira, vodi in nadzira delo in poslovanje zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem strateški načrt zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem program dela, finančni načrt in letno poročilo,
– sprejme akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju sveta zavoda,
– sprejema splošne in druge akte zavoda, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge določene z zakoni, predpisi in splošnimi akti zavoda.
(3) Direktor mora s sprejetimi splošnimi akti seznaniti svet zavoda.
(4) Direktorja med odsotnostjo nadomešča delavec, ki ga za to pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
(5) Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
13. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Svet zavoda razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo, ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
3.3 Strokovni svet
14. člen 
(imenovanje članov strokovnega sveta) 
(1) Strokovni svet ima pet članov.
(2) Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed strokovnjakov s področij poslovanja zavoda.
(3) Članstvo v strokovnem svetu se izključuje s članstvom v svetu zavoda.
(4) Mandat članov strokovnega sveta je vezan na trajanje mandata direktorja zavoda.
15. člen 
(naloge strokovnega sveta) 
Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja zavoda in ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sodeluje pri pripravi strateškega načrta in programa dela zavoda,
– daje občinskemu svetu, svetu zavoda in direktorju pobude v zvezi z delovanjem zavoda.
4. ORGANIZACIJA ZAVODA 
16. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod lahko organizira notranje organizacijske enote za opravljanje svoje dejavnosti.
(2) Organizacija zavoda se podrobneje določi z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5. POGOJI IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
17. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Ustanovitelj zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
(2) Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja s katerimi upravlja zavod so v lasti ustanovitelja.
(3) Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
18. člen 
(sredstva v upravljanju) 
(1) Ustanovitelj s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Z aktom se določijo medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
(2) Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost.
(3) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe v skladu z zakonom, iz javnih sredstev, iz sredstev državnega proračuna, občinskega proračuna, zainteresirane javnosti, plačila storitev, lahko pa tudi iz drugih virov in tržne dejavnosti.
19. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, z letno pogodbo o financiranju zavoda.
20. člen 
(zadolževanje) 
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v skladu z zakonom.
6. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
21. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za dejavnost in razvoj javne službe v skladu z odločitvijo ustanovitelja.
22. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča občinski svet na predlog sveta zavoda.
7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
23. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
8. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
24. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
9. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
25. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljici enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa,
– posreduje program dela in finančni načrt ustanoviteljici najkasneje 14 dni po sprejemu,
– posreduje letno poročilo ustanovitelju najkasneje 14 dni po sprejemu,
– posreduje in zagotavlja organom ustanovitelja in občinski upravi potrebne podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje ustanoviteljskih pravic in
– sproti poroča ustanoviteljici o pomembnih zadevah s področja poslovanja zavoda in upravljanja s premoženjem.
(2) Ustanoviteljica:
– vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe;
– usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne službe.
26. člen 
(nadzor nad poslovanjem zavoda) 
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni organi.
(2) Ustanoviteljica lahko opravlja nadzor nad poslovanjem zavoda samostojno ali preko svojih nadzornih organov (nadzorni odbor občine, revizijska služba ipd.) ali za nadzor najame zunanjega usposobljenega izvajalca. O načinu, vsebini, obsegu in času nadzora odloči ustanoviteljica samostojno.
10. RAČUNOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE 
27. člen 
(računovodstvo) 
(1) Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za javne zavode.
(2) Zavod mora ločeno evidentirati in izkazovati posamezne računovodske kategorije za posamezne organizacijske enote, tako da se zagotavlja preglednost poslovanja zavoda.
(3) Podrobneje se računovodstvo uredi s pravilnikom o računovodstvu.
28. člen 
(finančno poslovanje) 
(1) Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
(2) Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
11. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
29. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut s katerim se podrobneje uredijo vprašanja glede organov zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut na predlog direktorja in s soglasjem ustanoviteljice, sprejme svet zavoda.
(2) Zavod ima splošne akte, ki jih mora imeti zaradi zakonskih zahtev in druge splošne akte s katerimi je potrebno urediti posamezna področja delovanja in poslovanja zavoda. Splošne akte sprejema direktor. S sprejetimi splošnimi akti direktor seznani svet zavoda.
12. DELOVNA RAZMERJA 
30. člen 
(pravice iz delovnih razmerij) 
(1) Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih zavodih.
(2) Uporaba kolektivnih pogodb in drugih splošnih aktov za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja se določijo s statutom.
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17).
32. člen 
(uskladitev s tem odlokom) 
(1) Svet zavoda v treh mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka sprejme statut zavoda.
(2) Direktor in svet zavoda nadaljujeta delo do izteka mandata.
(3) Strokovni svet zavoda se imenuje v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 3 mesecev po pričetku veljavnosti statuta.
33. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 611-016/2003
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost