Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3712. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021, stran 10491.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Proračun leta 2021
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.840.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.574.882
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.117.293
700
Davki na dohodek in dobiček
1.876.329
703
Davki na premoženje
182.043
704 
Domači davki na blago in storitve
58.821
706
Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
457.589
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
209.189
711
Takse in pristojbine
3.600
712
Globe in druge denarne kazni
4.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
150
714
Drugi nedavčni prihodki
240.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
381.919
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
381.919
73
PREJETE DONACIJE 
1.250
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.250
74
TRANSFERNI PRIHODKI
881.291
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
353.291
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
528.659
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.950.000
40
TEKOČI ODHODKI 
952.807
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
142.901
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.403
402 
Izdatki za blago in storitve
751.856
403
Plačila domačih obresti
3.647
409
Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.009.017
410
Subvencije
13.254
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
626.267
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
76.149
413
Drugi tekoči domači transferi
293.346
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.945.346
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.945.346
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
42.831
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
33.732
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.098
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–110.000
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
89.483
550
Odplačila domačega dolga
89.483
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–199.483
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–89.483
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
110.000
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
280.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena vzdrževanju gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje razvoja turizma,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega so bile pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij oziroma projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan.
Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem proračunu.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti projekta odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, na katerem se zbirajo sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 10.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko dolgoročno zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2021 lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2021 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 0 evrov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 410-8/2020-33
Kostanjevica na Krki, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občina Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost