Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3694. Odlok o predkupni pravici Občine Bovec, stran 10474.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Bovec (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– nepozidana stavbna zemljišča in ruševine,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture in objektov občinskegapomena.
3. člen 
(1) Za območja nepozidanih stavbnih zemljišč in ruševin se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma bodočih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture in objekte občinskega pomena se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni, ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
5. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Skupaj z vlogo za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice mora prodajalec priložiti ponudbo. V kolikor občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko izjavo o neuveljavljanju predkupne pravice poda že v potrdilu o namenski rabi prostora.
(3) Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Občina v izdani izjavi opredeli ali za predmetno nepremičnino ne uveljavlja predkupne pravice, ker zanjo ni zainteresirana, ali je ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
(4) V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini kot nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.
(5) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še dva meseca po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup občini, vendar pa mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno zopet najprej ponuditi v odkup občini, če je ta izjavila, da predkupne pravice ne uveljavlja zaradi ponujene cene oziroma se v roku ni izjavila o uveljavljanju predkupne pravice.
6. člen 
(1) O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča občinska uprava. O nakupu nepremičnin (o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe) po tem odloku odloča župan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
7. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga in četrta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
9. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-08/2020
Bovec, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž

AAA Zlata odličnost