Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3568. Odlok o predkupni pravici Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 10111.

  
Na podlagi četrtega odstavka 189. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 12. redni seji dne 16. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Dobrova - Polhov Gradec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih:
– stavbnih zemljišč,
– ureditvenih območjih naselij,
– kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območjih za dolgoročni razvoj naselij, kot je določeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture, ki se skladno s predpisom o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, uvrščajo v kategorijo »24 Drugi gradbeni inženirski objekti«.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
3. člen 
O uveljavljanju ali ne-uveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah odloča župan.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice Občine Dobrova - Gradec (Uradni list RS, št. 111/06).
Št. 007-0024/2020-1
Dobrova, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost